Beschrijf je project. (maximum 20 regels)

advertisement
1
Projectoproep
Ik wil erbij!
Deelnemingsformulier 2014-2015
We zien heel wat mensen met een beperking
die zelfstandiger gaan leven. Anderzijds stellen
we vast dat het sociale
netwerk
(vriendenkring, relaties) van volwassenen en
kinderen met een beperking soms schraal is.
Dit leidt vaak tot eenzaamheid.
Hart voor handicap wil meer kansen creëren
voor kinderen, jongeren en volwassenen met
een beperking. Daarom zoekt Hart voor
handicap projecten die nieuwe kansen bieden op ontmoeting en netwerkvorming. om vereenzaming
bij deze doelgroep tegen te gaan. Het stelt kinderen, jongeren en / of volwassenen in staat om
relaties en netwerken uit te bouwen.
Belangrijk is dat het om inclusieve projecten gaat. In eerste instantie mikken we op organisaties
waarbij personen met een beperking niet in de klassieke doelgroep zitten.
Concreet:
We zoeken 5 à 10 innovatieve, creatieve en duurzame projecten die een solidair netwerk tot stand
brengen. Zij kunnen tot 15.000 euro ontvangen voor hun project evenals coaching en begeleiding
daarbij van vzw Miex, een beweging die streeft naar een optimale mix van mensen in de
samenleving.
Hart voor Handicap is een initiatief van De Standaard met Cera als partner. Vzw Konekt coördineert
de campagne.
Praktische informatie
Door en voor wie?
 Organisaties, groepen of individuen die mee bouwen aan een inclusieve en warme
samenleving en kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap ondersteunen en
een warme plaats aanbieden in hun netwerk.
 Elke organisatie waarbij personen met een beperking NIET in de klassieke doelgroep zitten
en die gevestigd is in Vlaanderen of Brussel kan een aanvraag doen. De aanvraag dien je
2

samen in met een peter, een organisatie of initiatief die zich WEL direct richt tot personen
met een beperking.
De duurzame en creatieve projecten beogen een hefboomeffect en dit dient breder te zijn
dan de doelgroep van de indienende voorziening. Projecten die direct door mensen met een
beperking worden uitgedacht of uitgewerkt en opgezet, al dan niet in samenwerking met
een organisatie, worden sterk aangemoedigd.
Hoe je aanvraag indienen?
Mail het ingevulde formulier naar [email protected] of stuur het uitgetikt per post naar
vzw Hart voor Handicap, Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden. Ontvankelijkheids– en
selectiecriteria vind je op de laatste pagina.
Uiterste datum voor het indienen van het deelnemingsformulier: 14 februari 2015.
En daarna?
Een onafhankelijke jury selecteert de projecten.
In april 2015 maken we bekend welke projecten weerhouden werden. Geselecteerde projecten
ontvangen een financiële ondersteuning van maximum 15.000 euro.
De geselecteerde projecten nemen in mei 2015 deel aan een startdag. Miex vzw, een beweging die
streeft naar een optimale mix van mensen in de samenleving (www.miex.be) voorziet in de
voormiddag in een vormingssessie en leert de laureaten alles wat ze dienen te weten over het
thema en de doelgroep. In de namiddag start Miex coachinggesprekken op over de concrete
implementatie. Dit wordt uiteraard verzorgd in nauwe samenwerking met personen met een
beperking.
Ook na afloop van deze startdag neemt Miex de coaching en begeleiding van de projecten op zich.
De geselecteerde projecten worden gerealiseerd tussen 1 april 2015 en 1 april 2017.
Vragen ?
Contacteer Koen Deweer bij voorkeur per e-mail via [email protected] of op het nummer
van vzw Konekt : 09 261 57 50
www.hartvoorhandicap.be
3
A. Identiteit van de initiatiefnemer
Opgelet: dit is een organisatie waarbij mensen met een beperking
klassiek niet in de doelgroep zitten.
Gegevens
Naam:
Juridisch statuut:
Eventuele erkenning en subsidiëring:
Adres maatschappelijke zetel:
Straat en nummer:
Postcode:
Gemeente:
Telefoon:
E-mail:
Website:
Financiële gegevens:
Naam bank:
Iban Code:
Bic Code:
Naam rekeninghouder:
Contactpersoon voor het project
Naam:
Functie:
Adres:
Telefoon:
Gsm:
E-mail:
Verantwoordelijke die bij eventuele selectie de overeenkomst met Hart voor Handicap zal
ondertekenen
Naam:
Functie:
Adres:
Telefoon:
E-mail:
Gsm:
4
Wat is de doelstelling van de initiatief nemende organisatie? Wie is de doelgroep? In welke regio
is de organisatie actief? (maximum 20 regels)
Wie is/zijn de partner(s) in dit project?
Naam partner(s)
Adres
Activiteit
Rol in het project
5
Waarom betrek je deze partners in dit project? Welke organisatie uit de sector personen met een
beperking neemt de peterfunctie op van jullie project? Hoe werd deze organisatie betrokken bij
het tot stand komen van het projectvoorstel? (maximum 30 regels)
B. Het project
Titel van het project:
Vat je project samen in maximum 5 regels. (Deze samenvatting wordt gebruikt in onze
communicatie)
6
Beschrijf je project. (maximum 20 regels)
Is het een nieuw project
ja / nee
Licht toe:
Wat is het doel van je project? Wat wil je bereiken? (maximum 20 regels)
7
Wie zijn de begunstigden van je project? (aantal personen, kenmerken van de doelgroep –
maximum 15 regels)
8
Hoe zal je het project bekendmaken bij de (nieuwe) doelgroep? (maximum 15 regels)
Beschrijf de werkwijze van je project m.a.w. hoe wil je je doelstellingen realiseren?
(maximum 20 regels)
9
Wat zijn de verwachte resultaten van je project? Hoe zal je aantonen dat je deze resultaten bereikt
hebt? (maximum 10 regels)
Licht je project toe aan de hand van volgende criteria :
Het project creëert nieuwe
kansen want…
Het project laat personen
met een handicap actief
participeren want…
10
Het project heeft een
positief effect op de
beeldvorming omtrent
mensen met een handicap
want…
Het project kan rekenen op
vrijwillige inzet want…
Het project komt tegemoet
aan de volgende
knelpunten en werkzame
factoren in het lokale en/ of
Vlaamse beleid…
Hoe zorg je ervoor dat je project bekend geraakt bij het brede publiek? (maximum 15 regels)
11
Hoe zal het project worden verder gezet na afloop van de projectondersteuning? Welke
inspanningen zal je leveren om het duurzaam in te bedden? (maximum 15 regels)
Hoe zal je het project evalueren? (maximum 15 regels)
12
C. Timing
De projecten moeten uitgevoerd worden tussen 1 april 2015 en 1 april 2017. Beschrijf hieronder
de timing van het project per activiteit/resultaat:
Timing
Wie
Wanneer
Waar
Invulling
13
D. Budget
Verduidelijk hieronder de verschillende posten van het budget.
Projecten kunnen financiële steun ontvangen van Hart voor Handicap voor een maximumbedrag van
15.000 euro. Enkel kosten met een duidelijke link naar het project komen in aanmerking : kosten
van materiaal, benodigdheden en andere verbruiksgoederen, loonkosten en onkosten van
projectmedewerkers en vrijwilligers, kosten verbonden aan vormingsactiviteiten, sensibiliserings- en
communicatiemateriaal.
UITGAVEN
Beschrijving
Bedrag
INKOMSTEN
Beschrijving
Subsidies (licht toe)


Eigen werkingsmiddelen
Financiering andere organisaties (licht toe)


Bedrag
14

Inkomsten genereert door het project (licht toe)



Andere inkomsten (licht toe)



Via welk kanaal werd je op de hoogte gebracht van deze projectoproep?
15
Bijlage 1: Ontvankelijkheidcriteria en beoordelingscriteria
Ontvankelijkheidscriteria

Het aanvraagformulier bereikt ons ten laatste op 14 februari 2015 via e-mail aan
[email protected] of per post aan vzw Hart voor Handicap, Gossetlaan 30, 1702
Groot-Bijgaarden. Het is volledig, getypt en ondertekend door de verantwoordelijke van de
organisatie, de uitvoerder van het project en de eventuele projectpartners.

De projectaanvraag wordt als ontvankelijk beschouwd als: de initiatiefnemer van het project
gevestigd is in Vlaanderen of Brussel, het project volledig, tijdig, getypt en ondertekend is
door de verantwoordelijke van de organisatie én de peter-organisatie.

het project binnen de tijdspanne van 1 jaar gestart kan worden en uiterlijk binnen 2 jaar na
goedkeuring afgerond wordt. .
Beoordelingscriteria
De jury selecteert:

projecten die tegemoet komen aan de beschreven doelgroep, het thema en de doelstelling.
Het project creëert hierbij nieuwe kansen op vlak van ontmoeting en stelt kinderen,
jongeren en volwassenen in staat relaties en netwerken uit te bouwen in hun eigen
omgeving.

projecten waarbij personen met een beperking zelf actief mee nadenken over de
uitwerking, planning en uitvoering van het projectvoorstel. Het project vertrekt vanuit een
reële behoefte van de doelgroep en is met andere woorden vraaggestuurd.

projecten die bijdragen tot een positieve beeldvorming omtrent mensen met een
beperking.

Innovatieve en overdraagbare projecten met kans op duurzame resultaten.
De jury gaat na of de opgemaakte begrotingsposten overeenkomen met de inhoudelijke
doelstellingen van het project. De jury bekijkt kritisch of de vooropgestelde doelstellingen haalbaar
en realistisch zijn.
Projecten die in samenwerking met verschillende projectpartners gerealiseerd worden en waaraan
vrijwilligers bijdragen, hebben een streepje voor.
Algemeen: we moeten weg van de natuurlijke reflex ‘iets apart te creëren’ hoe goed bedoeld ook.
Download