1 - KU Leuven

advertisement
1. Aarde
Onder
de bruine
aardlaag
weet
het wortelbegin
traag
de weg
naar omhoog
te vinden.
Wil de aarde
de lente
doorverbinden?
Nele Warson, Maasmechelen, 11 jaar
1. Wij zijn een deel van de aarde.
Waar denk jij aan als je het woord ‘aarde’ hoort?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Aarde is soms meer dan alleen maar grond. Dat kunnen we alvast leren van de Indianen.
Lees de volgende tekst maar eens.
Hoe kan je de lucht of de warmte van het land kopen of VERkopen? Dat kunnen wij
ons moeilijk indenken. Elk stuk van dit land is heilig voor mijn volk. Iedere spar die
glanst in de zon, elk zandstrand, elke nevel in de donker BOssen, elke open plaats,
elke zoemende bij is heilig in de gedachten en herinneringen van mijn volk. Onze
doden vergeten dit prachtige land nooit: het is de moeder van de rode man.
Wij zijn een deel van de aarde en de aarde is een deel van ons. De geureNDe bloemen
zijn onze zusters, het rendier, het paard, de grote adelaar onze broeders.
Dit glinsterende water, dat stroomt in beken en rivieren, is niet zomaar water. Het is
het bloed van onze voorouders. Als wij het land verkopen, moet u bedenkEN dat het
gewijde grond is, en u moet uw kinderen leren dat het heilig is.
De bedoeling van het verhaal vind je in een woord dat je kunt vinden door de onderstreepte
letters samen te voegen: …………………………… .
…………………………… is een symbool voor de Indianen. Voor de Indianen steekt er
…………………………… achter. De aarde is de …………………………… van de rode
man. Bloemen zijn hun ……………………………, dieren hun …………………………… .
Daarom is elk stukje grond voor de rode man ……………………………, alles in de natuur
spreekt hem van …………………………… uit het verleden.
Sterke symbolen in de natuur - 1
Net als bij de Indianen vinden we in onze eigen maatschappij symbolen terug in de aarde. Er
zijn tot op de dag van vandaag nog steeds mensen die MEER zien in de aarde dan wat ze op
het eerste zicht lijkt te zijn.
Kun je hiervan enkele voorbeelden geven?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
1. ‘Aarde’ vanuit twee invalshoeken: de gelovige en de wetenschappelijke.
a) De gelovige.
Ook Jezus bedoelde meer als Hij over ‘aarde’ sprak.
Toen weer eens veel volk uit stad en dorp rond hem
samengestroomd was, vertelde Jezus deze gelijkenis: ‘Een boer
trok uit om te zaaien. Bij het zaaien viel een handvol zaad op
de weg. Daar werd het vertrapt, of vogels pikten het op. Een
gedeelte van het zaad viel op rotsgrond.
Maar eens
opgeschoten, droogde het uit bij gebrek aan water. Een ander
gedeelte viel temidden van distels. Die groeiden ermee op en
verstikten het. Een gedeelte viel tenslotte in goede grond.
Toen het was opgeschoten, bracht het honderdvoudig op’.
Jezus vertelt hier een gelijkenis met de bedoeling MEER te zeggen aan de mensen. Vul
onderstaande tekst aan.
Het zaad is het woord van …………………………… . De harde weg waarop het valt, dat
zijn de mensen die het …………………………… hebben. Maar het slechte voorbeeld rond
hen verdrijft het woord uit hun hart. Het verhindert hen te …………………………… .
De rots, dat zijn de mensen die blij zijn het woord te ontvangen, maar het woord schiet geen
…………………………… . Ze geloven niet voor lang. Bij moeilijkheden verliezen ze hun
…………………………… .
De grond met de distels, dat zijn de mensen die heel graag naar het woord geluisterd hebben.
Maar door de zorgen, de rijkdom en de luxe van het leven raakt de boodschap stilaan
…………………………… . Ze doen niet meer wat het woord van God van hen verwacht.
De goede grond, dat zijn de mensen die het woord in hun ……………………………
bewaren. Ze leven ook naar het woord van God en zetten zich er helemaal voor in. Zo maken
ze zichzelf en anderen …………………………… .
Sterke symbolen in de natuur - 2
b) De wetenschappelijke.
Voor sommige mensen is aarde niets meer dan gewoon aarde, in alle mogelijke, gekende
betekenissen van het woord. Zo’n mensen vertellen:
De aarde is, gerekend vanaf de zon, de derde planeet in
ons zonnestelsel. Ze is iets groter dan venus namelijk
12.756 kilometer in doorsnede. De aarde draait in 23 uur,
56 minuten en 4 seconden om de eigen as en in 365 dagen
om de zon.
Vanuit de ruimte ziet de aarde er prachtig uit met de
blauwe oceanen, de groene kleur van de wouden en de
donkere kleuren van de werelddelen.
Rond de aarde draait één maan. Deze heeft één maand
nodig om een volledige omwenteling rond de aarde te
maken. De maan 'trekt' aan de aarde zoals een grote magneet. Zo ontstaan eb en
vloed. De maan trekt het water van de zeeën omhoog.
In het midden van de aarde ligt de aardkern, daar omheen de mantel en bovenop de
mantel de aardkorst.
Rond de aarde zit een atmosfeer die ook uit verschillende lagen bestaat. Zo vinden
we er o.a. wolken, zuurstof en de ozonlaag.
Op de aarde kennen we ook seizoenen. Dit komt omdat de aarde op sommige delen
beter verwarmd wordt dan op andere delen. De aarde draait immers rond.
Dit zijn ook de mensen die het hebben over het smelten van de ijskappen, het opwarmen van
de aarde, de milieuvervuiling,…
Dit zijn de mensen die opkomen voor dierenrechten, die zich mateloos ergeren aan
milieurampen (zoals bijvoorbeeld een scheepsramp),…
Op het strand van Heist is er olie aangespoeld.
De dienst onderhoud start deze middag met de
opruiming ervan. Voorlopig zijn de stranden
van het Zoute nog gespaard en ook het Zwin is
nog niet bedreigd. Ook in Zeerugge spoelen er
klonters van de smurrie aan.
In Heist zijn al 8 levende vogels onder de olie
aangespoeld. Omdat Sea-life Blankenberge
volzet is, brengt de milieudienst de vogels naar
het Zwinreservaat. Daar is er een capaciteit voor 100 vogels.
Indien de mensen van het Zwin de toevloed niet meer aankunnen, zullen
vrijwilligers van de vereniging Knokke(n) voor dieren ingeschakeld worden.
Denk nu eens logisch na…
Zijn die ‘wetenschappers’ echt zo verschillend van de ‘gelovigen’? Nee toch?
Willen zij ook niet dat het met onze aarde goed gaat?
Vergelijk eens.
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Sterke symbolen in de natuur - 3
TE ONTHOUDEN
Voor veel mensen betekent aarde MEER dan alleen
maar grond.
Vooral de Indianen beleven de aarde als een sterk symbool.
Ook Jezus spreekt over aarde als symbool. Hij roept ons
op om ‘goede aarde’ te zijn.
Wetenschappers verschillen op zich niet zoveel van
Jezus, zij ijveren ook naar een ‘goede aarde’.
Sterke symbolen in de natuur - 4
Download