Technisch medewerker

advertisement
1. Functienaam: Technisch medewerker technische dienst
Niveau C1– C3
2. Relaties
- Intern: secretaris en voorzitter, diensthoofd IDPBW, diensthoofd technische dienst,
ploegleider TD, technisch assistent, groencoach, sociale dienst, andere interne
diensten
- Extern: leveranciers, onderhoudsfirma’s, keuringsorganismen, ...
3. Basisdoelstelling
- Technische ondersteuning en regelmatige controle van de OCMW-infrastructuur,
accommodaties, installaties en materialen
- Lost zo snel en zo goed mogelijk technische mankementen en defecten op
- Voert in samenwerking met het diensthoofd technische dienst en de ploegleider alle
technische opdrachten binnen de OCMW-diensten en OCMW-gebouwen uit
- Geeft dagelijks leiding aan 1 werkman en volgt de werkzaamheden ter plaatse op met het
oog voor orde, netheid, veiligheid en hygiëne
- Als de ploegleider afwezig is : geeft leiding aan 1 technisch assistent, 1 groencoach en
ondersteunt de groencoach bij de begeleiding van diverse werkmannen/ werkvrouwen
art. 60§7 en andere sociale tewerkgestelden
4. Verantwoordelijkheden
Samen met de ploegleider zorgt de technisch medewerker ervoor dat de technische dienst
ten dienste kan staan van alle diensten en instellingen van het OCMW (woonzorgcentrum,
serviceflats, assistentiewoningen, patrimonium,….).
Hierbij is de hoofdverantwoordelijkheid van de technisch medewerker van de technische
dienst het verwerken van alle technische opdrachten en ervoor zorgen dat deze tijdig en
behoorlijk worden uitgevoerd.
4.1. Verantwoordelijkheid: Toezicht
- Is mede verantwoordelijk voor de regelmatige controle van de infrastructuur, de
accommodaties, installaties en materialen van het OCMW
- Registreert en geeft defecten door en herstelt waar mogelijk zelf de defecten
- Levert technische bijstand aan alle diensten van het OCMW
- Begeleidt de technici van keuringsorganismen en onderhoudsfirma’s bij de uitoefening
van hun opdrachten
- Houdt samen met de ploegleider de leveringen bij
- Zorgt samen met de ploegleider voor stockbeheer van materialen en producten
4.2. Verantwoordelijkheid: Leidinggeven
- Geeft dagelijkse leiding aan 1 werkman van de technische dienst en volgt de werkzaamheden ter plaatse op met het oog voor orde, netheid, veiligheid en hygiëne
- Als de ploegleider afwezig is :
 geeft leiding aan 1 technisch assistent, 1 groencoach en ondersteunt de groencoach bij
het begeleiden van diverse werkmannen/ werkvrouwen art. 60§7 en andere sociaal
tewerkgestelden
 overlegt met de technisch assistent en de groencoach over de dagelijkse planning
 coördineert de werkzaamheden en opdrachten van de technische dienst
 overlegt op geregelde basis met het diensthoofd technische dienst over de voortgang
van de werkzaamheden van de technische dienst
4.3. Verantwoordelijkheid: Advisering en toezicht gebruik technische infrastructuur en
materiaal
- Verleent advies met betrekking tot het juiste gebruik van machines, toestellen, materialen
en producten
- Staat in voor herstel van defecten aan allerlei toestellen, machines en installaties
4.4. Verantwoordelijkheid: Ondersteuning groencoach
- Als de ploegleider afwezig is :
 geeft ondersteuning aan de groencoach bij het begeleiden van de personen tewerkgesteld bij de technische dienst in toepassing van artikel 60§7 en andere sociale
tewerkstellingen
 geeft ondersteuning aan de groencoach bij de rapportering en het overleg met de
maatschappelijk werkers over de tewerkstelling van de personen tewerkgesteld in
toepassing van artikel 60§7
4.5. Verruimende bepaling
- Neemt op vraag van het diensthoofd technische dienst andere taken op zich
- Volgt de vakliteratuur en de wetgeving op en vertaalt die waar nodig in voorstellen voor
het OCMW
- Is bereid tot voortdurende vorming teneinde op de hoogte te blijven van de evoluties
binnen het werkterrein
5. Profiel
 Kennis
-
Structuur en werking van de OCMW-organen en diensten
Doelstellingen en opdrachten van de technische dienst
Vakkennis in meerdere vakgebieden
Ervaring hebben op technisch gebied
Het juiste gebruik van toestellen, materialen en producten
In bezit van rijbewijs B
 Vaardigheden
- Prioriteiten kunnen leggen
- Leidinggevende vaardigheden
-
Correct kunnen inschatten van geleverde prestaties
Problemen zelfstandig en met inzicht kunnen oplossen
Kunnen overleggen en samenwerken
Kunnen inschatten van nodige hoeveelheid producten en materialen
 Attitude
-
Sterke bekommernis om eigen en andermans veiligheid
Zin voor orde, netheid en hygiëne
Verantwoordelijkheidszin
Spontaan zoeken naar een zo effectief en efficiënt mogelijk gebruik van tijd en
middelen
- Zorgzaam omspringen met materiaal
- Bereid zijn om te gaan met kansengroepen
- Bereid zijn tot permanente bijscholing
- Bereid zijn om buiten de normale werkuren dringende depannages uit te voeren
6. Formele vereisten
- beschikt over een diploma hoger secundair onderwijs
- heeft brede vakkennis en werkervaring in diverse domeinen
7. Akkoord
Volgende personen zijn in het bezit van een exemplaar van dit document
Gezien en goedgekeurd om als bijlage te worden gevoegd bij onze beslissing
van ………………..
De secretaris
De voorzitter
Download