Maatschappijleer Multiculturele samenleving 1a

advertisement
Maatschappijleer
Multiculturele samenleving
1a. Omschrijving begrip multiculturele samenleving;
Meerdere culturen, die in een land naast elkaar leven op basis van gelijkwaardigheid en
met behoud van de eigen cultuur.
1b. Etnische groepen onderscheiden zich van elkaar door hun;
etniciteit (= de culturele kenmerken en gedragingen van een groep mensen die van
generatie op generatie worden overgedragen en die worden versterkt door het besef van
gemeenschappelijke afkomst/herkomst.)
1c. Probleem bij de verschillende benamingen voor (allochtone) etnische groepen;
onduidelijkheid...we zijn het niet eens over de benaming.
• vreemdeling
• gastarbeider
• allochtoon
• etnische groep
2a. Voorbeelden van migratie in in het verleden;
• Joden (Middeleeuwen...begin 17e eeuw)
• Antwerpse vluchtelingen (protestanten)(rond 1585)
• Hugenoten (protestanten Frankrijk) (na 1685)
2c. 3 Verschillende redenen van migratie;
1.Politieke redenen; oorlog, geweld, godsdienstige onderdrukking
2.Economische redenen; werkgelegenheid, welvaart
3.Persoonlijke redenen; studie, gezinshereniging, gezinsvorming
2e. Verschil gezinshereniging en gezinsvorming;
gezinshereniging; (meestal) vrouw en kinderen die in eerste instantie in het moederland
waren gebleven komen toch over. Vooral Turken en Marokkanen
gezinsvorming; persoon uit buitenland trouwt met persoon die in Nederland woont.
Gaat ook voor een groot deel om Turken en Marokkanen maar ook mensen uit
andere landen
2f. 5 Etnische groepen & oorzaken & motieven van migratie;
1.Indische Nederlanders (jaren 50)
• Indonesië onafhankelijk
• politieke redenen bang voor hun veiligheid in Indonesië
2.Molukkers (jaren 50)
• Wilden eigen staat Nederland als tijdelijk verblijf
• politieke redenen: bang voor hun veiligheid in Indonesië:hen was een
eigen staat beloofd door Nederland maar dat is er nooit van gekomen
3.Gastarbeiders (vanaf ongeveer 1960)
•
•
werkgelegenheid in Nederland
economische redenen
4.Surinamers (vooral 1975 en kort daarna)
• onafhankelijkheid van Suriname
• politieke, economische en (later; 2e golf)persoonlijke redenen
5.Antillianen en mensen uit Aruba
• economische en persoonlijke redenen
2g. 5 Redenen van groei omvang etnische groepen;
1.gezinsvorming
2.gezinshereniging
3.hoog geboortecijfer
4.politieke vluchtelingen blijven komen
5.leeftijdssamenstelling van de etnische groepen
(in verhouding veel jongeren deze leeftijdscategorie krijgen kinderen)
4a. Omschrijving begrip ‘cultuur’;
De totale leefwijze van een groep zoals die tot uiting komt in de normen en waarden, de
gewoonten, regels, tradities, rituelen, symbolen en de kunst.
4b. Cultuur is veranderlijk;
Plaats- en tijdgebonden: passen zich voortdurend aan, aan de omstandigheden van dat
moment
4d. Wat is het verschil tussen normen en waarden? ;
Normen zijn gedragsregels die voortkomen uit de waarden en waarden zijn
wat de mensen nastrevenswaard en waardevol vinden.
4e. Onderscheid tussen de dominante cultuur en de subcultuur;
De dominante cultuur heeft het meeste invloed op de samenleving en
de subcultuur is een eigen cultuur met meer of minder grote verschillen met de
dominante cultuur. (Dus gedeeltelijk hetzelfde maar voor een deel afwijkend)
4f. Waarom is cultuur niet aangeboren, maar aangeleerd? ;
Door het socialisatieproces: kinderen wordt geleerd welke normen en waarden,
gewoontes enz., in de groep waarin ze leven, belangrijk worden gevonden.
4h. Verschillen tussen (sub-) culturen van etnische minderheden en de dominante cultuur;
etnische minderheden:
zeer groepsgericht meestal ("wij" cultuur)
verschil tussen de rechten van mannen en vrouwen
dominante cultuur:
individueel gericht ("ik"cultuur)
gelijkheid van mannen en vrouwen
5d. Gevolg van negatieve beeldvorming;
Ontstaan van voor oordelen leiden tot discriminatie en racisme
5e Omschrijving begrip ‘discriminatie’;
Het onterecht verschillend behandelen van personen of groepen.
5f. Mogelijke maatschappelijke en persoonlijke gevolgen van discriminatie;
• Minder kans op de arbeids- en woningmarkt
• Ontstaan van het gevoel gekwetst en bedreigd te zijn
• Ontstaan van spanningen tussen bevolkingsgroepen
6b. Omschrijving van de 2 samenlevingsmodellen;
1.
Integratie: overnemen van de meeste dingen uit de dominante cultuur maar ook
gewoonten behouden uit de eigen cultuur.
Belangrijke zaken die overgenomen moeten worden zijn: taal en regels(wetten)
2.
Assimilatiemodel: De nieuwkomers nemen de cultuur van de dominante groep
volledig over eigen cultuur verdwijnt grotendeels.
8. Maatschappelijke positie (allochtonen maar ook autochtonen) bepaald door:
Waarom het soms niet lukt:
Onderwijs
achterstand blijkt uit:
• gemiddeld laag onderwijsniveau
• relatief slechte prestaties in basisonderwijs
• minder vaak doorstroming naar hoger onderwijs
• veel drop-outs
oorzaken vanuit de samenleving:
• door organisaties die de voorkeur geven aan autochtonen
• leermiddelen en toetsen teveel gericht op Nederlandse leerlingen
• onderwijs houdt onvoldoende rekening met niet-Nederlandstalige leerlingen
oorzaken vanuit de etnische minderhede:
• onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal
• geringe vooropleiding en geringe sociaal-economische status
• onbekendheid met Nederlands onderwijssysteem
• slechte woonomstandigheden
maatregelen van de overheid:
• NT2-cursussen
• internationale schakelopleidingen
• onderwijs in eigen cultuur en taal (ná officiële schooltijd)
Arbeidsmarkt
achterstand blijkt uit:
• hoge werkeloosheid
• langdurige werkeloosheid
• lagere functies
• veel tijdelijke dienstverbanden
oorzaken vanuit de samenleving:
• door mechanisering en automatisering neemt ongeschoold werk af
• discriminatie werkgever
• discriminatie door organisaties
oorzaken vanuit de allochtonen zelf:
• laag opleidingsniveau
• onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal
• niet-vertrouwd zijn met de Nederlandse sollicitatieprocedures
• ontbreken van een invloedrijk netwerk van informele sociale contacten
maatregelen van de overheid:
• positieve actie positieve discriminatie: aannemen van allochtonen als ze even goed
zijn als autochtonen
• meldingsplicht; hoeveel allochtonen zijn in dienst bij een bedrijf? Afspraken gemaakt
met bedrijven om allochtonen aan te nemen
Huisvesting
achterstand blijkt uit:
• concentratie in oudere woonwijken (slecht onderhoud)
• te kleine woonruimten
oorzaken vanuit de samenleving
• toewijzingsbeleid woningbouwvereniging
• weerstanden van de lokale bevolking
oorzaken vanuit de etnische minderheden:
• behoefte aan contacten met leden van ‘eigen’ groep, daarom bij elkaar wonen in
bepaalde wijken
POLITIEK:
• Rechtse partijen: zijn voor strenger toelatingsbeleid asielzoekers en voor hardere
aanpak van allochtonen (Marok/Turk)die niet voldoende willen integreren.
• Linkse partijen: ruimer toelatingsbeleid, meer oog voor de persoonlijke
omstandigheden van de asielzoeker. Allochtonen helpen om een betere plaats in de
samenleving te krijgen
• Christelijke partijen: strengere aanpak van allochtonen die niet goed integreren.
Vrijheid van godsdienst garanderen; van de islam net zo goed als van het
christendom. Samen aan een betere samenleving werken.
Download