aansluiting bij onderwerp, vakdoelen en

advertisement
Female Super Heroes – aansluiting bij onderwerp, vakdoelen en eindtermen Vak (aansluiting) Onderwerp(en)
VMBO: Maatschappijleer 1 Vrouwenrechten, gelijkheid, rol van de overheid (democratie of dictatuur), discriminatie (vrouwen/etnische minderheden) H/V: Maatschappijleer
Vrouwenrechten, gelijkheid, rol van de overheid (democratie of dictatuur), discriminatie (vrouwen/etnische minderheden) H/V: Maatschappijwetenschappen Vrouwenrechten, gelijkheid, rol van de overheid (democratie of dictatuur), Vakdoelen/eindtermen/onderwerpen
(volgens SLO leerplan in beeld) (Cultuur, levensbeschouwing en identiteit)
Domein K4; Cultuur en socialisatie:  beschrijven hoe een mens zich ontwikkelt tot lid van de samenleving;  de invloed van het socialisatieproces herkennen en beschrijven; Domein K7; Beeldvorming en stereotypering  uitingen van vooroordelen en beeldvorming ten aanzien van mannen en vrouwen in de samenleving herkennen en benoemen;  voorbeelden noemen van vooroordelen en discriminatie, beschrijven hoe deze ontstaan en aangeven wat ertegen te doen is;  beschrijven hoe men uitingen van vooroordelen en discriminatie tegemoet kan treden vanuit het beginsel van gelijkwaardigheid en respect; (Werk, welzijn en welvaart) Domein K5; Sociale verschillen  met voorbeelden beschrijven wat sociale verschillen zijn en hoe die veroorzaakt worden en beschrijven ( uitleggen) hoe de plaats van een mens op de maatschappelijke ladder kan veranderen ( sociale mobiliteit; (Macht, gezag en bestuur)
Domein B: Rechtsstaat B 3: Internationale vergelijking en internationale organisaties. (Cultuur, levensbeschouwing en identiteit) Domein E: Pluriforme samenleving. E 1: De geschiedenis van de pluriforme samenleving. E 2: De grondrechten die horen bij de pluriforme samenleving. E 3: De praktijk van een pluriforme samenleving. E 4: Internationale vergelijking en internationale organisaties. Cultuur, levensbeschouwing en identiteit
Domein D, Multiculturele samenleving: discriminatie (vrouwen/etnische minderheden) H/V: Geschiedenis
Emancipatie in Nederland / feminisme (strijd voor vrouwenrechten ) Opdracht: Hoe zit dat nu in Nederland? H/V: Aardrijkskunde
Situatie voor vrouwen in Soedan, Egypte en Myanmar (alle drie ontwikkelingslanden). dimensies: sociaal‐cultureel, economisch en politiek D3: maatschappelijke positie van etnische minderheden D4: cultuur en discriminatie. Internationale verhoudingen Domein H, Ontwikkelingssamenwerking: H1: ontwikkelingssamenwerking en beleid H2: nationale en internationale organisaties De tijd van burgers en stoommachines (1800 ‐ 1900)
 de opkomst van emancipatiebewegingen;  voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politiek proces;  discussies over de sociale kwestie; Burgerschap
Domein B2/ B1: Wereld Eindterm 3: Samenhangen en verschillen/ verscheidenheid in de wereld: mondiale spreidings‐ en relatiepatronen van demografische en sociaal‐culturele ( en politieke) verschijnselen beschrijven en in hoofdlijnen verklaren (en aan elkaar relateren). Grenzen en identiteit Domein D2/ D2: Actuele vraagstukken Nr. 10: Conflicten in het betreffende ontwikkelingsland die verband houden met de etnische en culturele diversiteit in het land. 
Download