Meldingsformulier stageplaats Pedagogiek

advertisement
Meldingsformulier praktijk Pedagogiek Minoren, niveau 3
naam praktijkorganisatie:
afdeling:
contactpersoon: dhr / mevr.
adres:
postcode:
plaats:
telefoon:
email:
Is deze organisatie tevens je werkgever?
naam student:
e-mail:
www:
□ nee
□ ja, mijn functie:
groep: Minor 21
telefoon:
Vermeld hier de namen van de organisaties waar je tijdens het 2e + 3e jr stage hebt gelopen.
2e jaar: ………………………………………………………………………………………………………………….
3e jaar: ………………………………………………………………………………………………………………….
Dit formulier vul je samen met de organisatie in. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van
een praktijkplaats die aan alle criteria voldoet en geschikt is om je praktijk op niveau 3 binnen de
minor uit te voeren. Hieronder worden de criteria genoemd. Vul het formulier svp concreet (met
voorbeelden van taken) en volledig in.
Criterium 1
Er is sprake van een professionele organisatie, die ondersteuning biedt aan o.a. mensen met een Autisme
spectrum Stoornis. Dit kunnen zowel kinderen als volwassenen zijn met een Autisme Spectrum Stoornis.
Geef een korte omschrijving van de organisatie, vooral van de afdeling waar jij terecht komt:
werkveld, doelstelling, doelgroep (waaronder leeftijd) en werkwijze.
Criterium 2
Binnen de organisatie word je gelegenheid gegeven om te werken aan onderstaande beroepsopdrachten
en competenties:
Er zijn door de opleiding beroepsproducten geformuleerd, die je in praktijk uitvoert. We gaan we
ervan uit dat je ze in alle organisaties uit kunt voeren. In overleg met je begeleider pas je ze zelf
aan conform de aard van de organisatie en de doelgroep en maak je ze concreet.
Beroepsproducten
Observeren en analyseren van communicatie met cliënt met Autisme en deze aanpassen
zodat de cliënt zijn wensen, behoeften en hulpvragen duidelijk kan maken (uitvoering in
periode 1).
Analyseren van de prikkelverwerkingsproblematiek, het ontwikkelen van een aangepaste
omgeving en het aanleren van het structuuraanbod door de cliënt (uitvoering in periode 1).
Behandelrelatie met de cliënt beschrijven, waarin de specifieke handicap van de cliënt en de
daarop aangepaste houding en vaardigheden van de hulpverlener/begeleider worden toegelicht
(uitvoering in periode 1).
Verzorgen van een deskundigheidsbevordering voor collega’s over Autisme (uitvoering in
periode 2).
Een visieverslag maken waarin beschreven wordt hoe aspecten vanuit de visie
‘Levensloopbegeleiding met Autisme’ binnen de werkervaringsplaats kan worden vormgegeven
(uitvoering in periode 2)
Een transitieverslag maken waarin op basis van uitgevoerd onderzoek beschreven wordt wat de
cliënt nodig heeft om het eerst volgend transitiemoment zo goed mogelijk te kunnen doorlopen.
(Een transitie is een overgangsmoment in iemands leven. Iedere cliënt maakt op de korte of
middellange termijn een transitiemoment mee zoals bijv. overgang van groep 4 naar groep 5 in
de basisschool, overgang van naschoolse opvang door ouders naar bso, overgang van
voortgezet onderwijs naar een mbo opleiding etc.) (uitvoering in periode 2).
Reflecties schrijven waarin eigen professioneel handelen en gecreëerde voorwaarden aan bod
komen, inclusief ontvangen feedback (uitvoering in periode 1 en 2).
Criterium 3
De student werkt samen met collega’s en heeft daadwerkelijk contact met de doelgroep. Hij heeft toegang
tot de nodige informatiekanalen en relevante overlegvormen en heeft de beschikking over een (gedeelde)
eigen werkplek, bij voorkeur met gelegenheid tot gebruik van een computer.
Dossierinzage mogelijk: □ ja □ nee
Welke overlegvormen mag je bijwonen:
Criterium 4
Indien de student stage loopt is hij boventallig, d.w.z wordt niet ingezet in plaats van een
betaalde kracht, werkt niet alleen en heeft geen eindverantwoordelijkheid. Indien de student zijn
werkplek als stageplek gebruikt worden afspraken gemaakt over de wijze waarop de student
ruimte om krijgt om leerervaringen en opdrachten vanuit de Minor in de praktijk uit te voeren.
Akkoord: □ ja □ nee
Stageplek is werkplek, daarom zijn de volgende afspraken gemaakt:
Criterium 5
De student krijgt een vaste, deskundige praktijkbegeleider toegewezen, die voldoende tijd beschikbaar
heeft. De begeleider is een deskundige, agogisch geschoolde en ervaren medewerker op minimaal HBOniveau.
De student heeft wekelijks of tweewekelijks een begeleidingsgesprek met de praktijkbegeleider.
□ ja □ nee
Opleiding en functie van je begeleider:……………………………………………………………….
______________________________________________________________________________________
Ondergetekende verklaren dat de praktijkplek voldoet aan de hierboven gestelde criteria.
datum
:
naam student
handtekening
:
:
naam contactpersoon instelling
handtekening
:
:
______________________________________________________________________________________
Let op: Het originele, ondertekende formulier scan je in en plaats je voor aanvang van de eerste les op de
digitale leeromgeving.
Download