Overeenkomst

advertisement
KNKV Kennisbank
Auteur: Richard Grotendorst
Datum: 24 november 2001
Juridisch Contract Trainer
[VERENIGING]
Overeenkomst
d.d. [DATUM]
OVEREENKOMST
De ondergetekenden
Vereniging
Gevestigd te
Vertegenwoordigd door
in de functie van
hierna te noemen
en
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
hierna te noemen
[VERENIGING]
[PLAATS]
[NAAM]
bestuurslid technische zaken
“VERENIGING”
[NAAM]
[ADRES]
[POSTCODE]
[PLAATS]
“oefenmeester”
in aanmerking nemende:
 dat de ondergetekenden per 1 augustus 2001 met elkaar een overeenkomst zijn aangegaan teneinde te
voorzien in de invulling van de functie hoofdtrainer / coach van de selectie van [VERENIGING];
 dat zij hetgeen bij het aangaan van deze overeenkomst onderling is overeengekomen schriftelijk wensen
vast te leggen;
verklaren het volgende te zijn overeengekomen
Artikel 1
Duur van de overeenkomst
[VERENIGING] gaat met de oefenmeester een overeenkomst aan voor 10 maanden, ingaande 1 augustus 200en eindigend op 30 mei 200-. Deze overeenkomst zal telkens met dezelfde periode in de volgende jaren
verlengd worden tenzij één van de partijen, schriftelijk, voor [DATUM] van het lopende jaar te kennen geeft deze
overeenkomst niet te beëindigen.
Artikel 2
KNKV licentie
Deze overeenkomst is van kracht indien en zolang door het KNKV aan de oefenmeester de vereiste licentie is
verleend om als zodanig op te treden.
Artikel 3
Evaluaties
Voor [DATUM] zal tussen ondergetekenden, in bijzijn van een afvaardiging van de technische commissie een
evaluerend gesprek plaats vinden. Voor [DATUM] zal geëvalueerd worden of de taken genoemd in artikel 5
bijgesteld dienen te worden.
Artikel 4
Geheimhouding
Noch de oefenmeester, noch [VERENIGING] heeft het recht om deze overeenkomst aan derden te tonen
zonder schriftelijke toestemming van de ander.
© KNKV, 2001
-1-
KNKV Kennisbank
Auteur: Richard Grotendorst
Datum: 24 november 2001
Artikel 5
Taakomschrijving
1. Tussen de oefenmeester en [VERENIGING] zijn de navolgende afspraken gemaakt:
a. De oefenmeester aanvaardt de navolgende taken:
i) Training aan [TEAMS], met dien verstande dat [VERENIGING] alles in het werk zal stellen om
geschikte trainers te vinden die (een gedeelte van) de tweede training aan [TEAMS] voor zijn
rekening zal nemen.
ii) Coaching van [TEAMS].
b. De oefenmeester zal met betrekking tot zowel competitie- als oefenwedstrijden, zoveel tijd besteden
aan [TEAMS] als noodzakelijk is voor een verantwoorde invulling van zijn functie.
2. Vrijstelling van de onder lid 1 genoemde taken kan slechts plaats vinden in de navolgende gevallen:
a. bij ziekte van de oefenmeester.
b. bijzondere situatie en verplichtingen van de oefenmeester, met dien verstande dat tijdig overleg plaats
dient te vinden, teneinde voor een verantwoorde vervanging zorg te dragen.
Artikel 6
Trainingen
1. Ten aanzien van de training wordt het volgende in acht genomen:
a. De maximale groepsgrootte per training zal [X] spelers bedragen.
b. Per twee spelers zal één deugdelijke bal, ee paal met mand en voetstuk beschikbaar zijn.
c. Voorts zal er zorg gedragen worden voor de navolgende hulpmiddelen:
i) afbakening speelveld.
ii) reserve shirts
iii) besprekingsruimte met schoolbord en toebehoren
2. De trainingsgroepen zullen in overleg met de oefenmeester worden samengesteld.
3. De trainingstijden zullen in overleg met de oefenmeester worden vastgesteld.
4. [VERENIGING] verplicht zich voor het inhuren van voldoende sporthalruimte over de periode begin
november tot en met half maart, ten behoeve van training en oefenwedstrijden.
Artikel 7
Verplichtingen spelers
1. Aan het uitkomende van spelers in de teams genoemd in artikel 5, lid 1, onder (i) zal [VERENIGING] voor
zover mogelijk de volgende voorwaarden verbinden:
a. ten aanzien van trainen:
i) aanwezigheid start van de voorbereiding in augustus
ii) tweemaal per week trainen
iii) eventueel een niet-verplichte derde (schot)training
iv) in ieder geval aanwezig in de week voorafgaand aan een competitiewedstrijd
b. ten aanzien van spelen: aanwezigheid bij alle competitiewedstrijden
2. Uitzonderingen op lid 1 zijn alleen toegestaan bij ziekte, examens, studie, werkomstandigheden en
blessures. In alle genoemde situaties zal overleg met en toestemming van de oefenmeester vereist zijn.
3. Eventuele afmeldingen voor trainingen dienen tijdig aan de oefenmeester te worden doorgegeven.
Artikel 8
Oefenprogramma en Coaching
1. Het oefenprogramma wordt vastgesteld door de oefenmeester, terwijl het organisatorische werk ten laste
komt van [VERENIGING].
2. De oefenmeester dient bij alle formele oefenwedstrijden en competitie wedstrijden aanwezig te zijn, tenzij de
omstandigheden genoemd in artikel 7, lid 2 dit verhinderen.
3. De oefenmeester dient het eerste team voor te bereiden op de wedstrijden en te begeleiden voor, tijdens en
na de wedstrijden.
4. De oefenmeester heeft het recht om binnen de spelregels naar eigen inzicht spelers te wisselen.
Artikel 9
Begeleidingsteam
1. Het begeleidingsteam van [VERENIGING] 1 zal bestaan uit:
© KNKV, 2001
-2-
KNKV Kennisbank
Auteur: Richard Grotendorst
Datum: 24 november 2001
a. de oefenmeester
b. een verzorger
c. een statistische notulist / analyticus (indien voorhanden)
d. een teambegeleider (indien voor handen)
2. Kandidaten genoemd in lid 1, onder c en d zullen benoemd worden in overleg met de oefenmeester en de
spelers van [VERENIGING] 1.
Artikel 10
Geschillen
1. In geval van geschillen met spelers zal de oefenmeester trachten door onderling overleg met de betreffende
speler tot een oplossing te komen. Tevens zal de oefenmeester deze geschillen mededelen aan een lid van
de technische commissie.
2. Indien noodzakelijk kan de hulp van een lid van de technische commissie worden ingeroepen.
3. De technische commissie kan besluiten bij een bespreking van een voorkomend geschil aanwezig te zijn.
Artikel 11
Trainingscoördinatie
1. De oefenmeester kan in overleg als adviseur optreden van andere trainers en trainingsgroepen.
2. De oefenmeester kan in overleg optreden bij bijeenkomsten binnen [VERENIGING] in het kader van
korfbaltechnische opleiding en bijscholing.
3. De oefenmeester zal naar eigen inzicht andere [VERENIGING] teams bekijken, teneinde zich een goed
beeld te verschaffen van het korfbalpotentieel binnen [VERENIGING].
4. De uitvoeringsvorm van het bepaalde in de leden 1,2 en 3 vindt plaats in overleg met het bestuurslid
technische zaken.
Artikel 12
Technische Commissie
1. De oefenmeester heeft het recht [TEAMS] voor zowel veld als zaal samen te stellen en te wijzigen in overleg
met de technische commissie.
2. De oefenmeester kan in overleg met de technische commissie beschikken over alle spelers binnen
[VERENIGING].
3. Niettegenstaande het bepaalde in lid 2, zal de technische commissie op basis van ervaringen en prestaties
in vorige jaren een voorselectie maken.
4. De oefenmeester kan geraadpleegd worden met betrekking tot de samenstelling en wijzigingen van de
teams genoemd in artikel 5, lid 1, onder (i).
5. De oefenmeester kan in overleg met de technische commissie, disciplinaire maatregelen treffen ten aanzien
van spelers uitkomende voor de teams genoemd in artikel 5, lid 1, onder (i), indien niet aan de verplichtingen
genoemd in artikel 7, de taakuitvoering in wedstrijden of overeengekomen afspraken binnen het team wordt
voldaan.
Artikel 13
Salaris en vergoedingen
1. Het [bruto / netto] salaris bedraagt EUR [BEDRAG] voor de periode genoemd in artikel 1.
2. Er zal een netto vergoeding worden uitgekeerd van EUR [BEDRAG], waarbij de beperkingen van de fiscale
wetgeving in acht zullen worden genomen.
3. [NADER OVEREEN TE KOMEN]
4. Ter optimalisering van vergoedingsstructuur, kan de medewerking van de oefenmeester gevraagd worden.
5. De vergoeding bedoeld in lid [X] zijn niet verschuldigd bij afwezigheid van de oefenmeester
6. De vergoeding genoemd in lid [Y] worden bij afwezigheid van de oefenmeester doorbetaald, indien
afwezigheid wordt veroorzaakt door de gebeurtenissen genoemd in artikel 4, lid 2.
7. Ten aanzien van de betaling van het salaris en de vergoedingen zal een nadere regeling worden getroffen.
Artikel 14
Voortijdige beëindiging
1. [VERENIGING] en de oefenmeester kunnen onderhavige overeenkomst met wederzijds goedvinden
opzeggen voor het einde van de overeengekomen duur van deze overeenkomst.
© KNKV, 2001
-3-
KNKV Kennisbank
Auteur: Richard Grotendorst
Datum: 24 november 2001
2. Bij eenzijdige opzegging door [VERENIGING] voor het einde van de overeengekomen duur van de
overeenkomst, zullen de vergoedingen bedoeld in artikel 13 worden doorbetaald, alsof de overeenkomst
eindigt na afloop van de overeengekomen duur van de overeenkomst.
3. Lid 2 is niet van toepassing voor de vergoedingen genoemd in de leden [X].
4. Bij eenzijdige opzegging door de oefenmeester voor het einde van de overeengekomen duur van deze
overeenkomst, vervallen alle verplichtingen tot betaling van de bedragen genoemd in artikel 13 van
rechtswege met onmiddellijke ingang.
Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend te [PLAATS] op ........ 200-.
[VERENIGING]
de Oefenmeester,
_______________
[NAAM]
Bestuurslid technische zaken
[NAAM]
© KNKV, 2001
______________
-4-
Download