Uw kind staat centraal!

advertisement
Website
Informatie voor
ouders van kinderen
van 0-19 jaar
>
www.centrumjong.nl
Meer informatie
Centrum Jong is dé plek in de Zaanstreek waar u als ouders/verzorgers
Centrum Jong is dé plek in
terechtkunt voor advies, begeleiding en hulp bij de ontwikkeling
de Zaanstreek waar u als
en opvoeding van uw kind.
ouders/verzorgers
terecht
kunt voor advies, begeleiding
en hulp bij de opvoeding
Meer informatie?
en verzorging van uw kind,
Kijk op www.centrumjong.nl voor meer informatie over het Centrum
vanaf
het
moment
van
Jong of over de verschillende locaties.
zwangerschap tot uw kind
volwassen is.
In
Centrum
Jong
werken
>
© Centrum Jong, 2016
diverse professionals samen.
Uw kind
staat centraal!
>
Om u de hulp te bieden die u nodig heeft, werken in Centrum Jong
Privacy
verschillende instellingen en zorgverleners samen: verloskundigen,
Alle gegevens van uw kind worden in een dossier van de jeugdgezondheidszorg
opgeschreven. Dit dossier wordt tijdens de gehele periode van 0-19 jaar voor uw
kind gebruikt. De medewerkers van Centrum Jong hebben beroepsgeheim. Zij delen
alleen gegevens over uw kind met anderen als u dat goed vindt. Dit geldt ook voor
de contacten tussen het Centrum Jong en de peuterspeelzalen, kinderopvang en
scholen. Voor het uitwisselen van gegevens zal uw toestemming worden gevraagd.
Een enkele keer komt het voor dat, in het belang van het kind, de gegevens worden
gedeeld zonder uw toestemming. U wordt hierover dan wel geïnformeerd.
kraamzorg, jeugdgezondheidszorg (oftewel consultatiebureau, jeugdartsen en –verpleegkundigen, (dokters)assistenten, logopedisten en
pedagogen), diëtisten, Jeugdteam en Sociaal Wijkteam. Centrum Jong
werkt daarnaast veel samen met onder andere de peuterspeelzalen, het
>
basis- en voortgezet onderwijs.
De medewerkers van Centrum Jong houden de groei en ontwikkeling
van uw kind nauwkeurig bij. U kunt met hen ook de mogelijkheden
voor opvoedingsondersteuning bespreken. Daarbij gaat het om
cursussen, het opvoedspreekuur en/of videohometraining. Vragen of
problemen? U kunt altijd terecht bij Centrum Jong. De medewerkers
van de instellingen weten elkaar snel te vinden om het voor u, als
ouder, zo makkelijk mogelijk te maken!
Kinderen van 0-4 jaar
Vooral in het eerste jaar gaat u regelmatig met uw kind
naar het consultatiebureau in Centrum Jong. Een arts en een
jeugdverpleegkundige kijken of uw kind goed groeit en of het
zich goed ontwikkelt. Daarnaast krijgt uw kind vaccinaties tegen
verschillende ziekten. U kunt ook vragen stellen over groei,
ontwikkeling en opvoeding.
>
Kinderen van 4-12 jaar
Als uw kind vijf jaar is, wordt op
school door een logopedist een
onderzoek gedaan naar de spraaken taalontwikkeling. Daarnaast
worden ook de oren en ogen nagekeken op school. Hierna krijgt
u een uitnodiging voor een onderzoek door de jeugdarts in Centrum
Jong. Rond de leeftijd van negen jaar wordt uw kind ingeënt. Als uw
kind in groep 7 zit, krijgt u weer een uitnodiging voor een onderzoek
in Centrum Jong.
Jongeren van 12-19 jaar
In de tweede klas van het voortgezet
onderwijs krijgen alle jongeren een
gezondheidsonderzoek op school. Als
er vragen en/of problemen naar voren
komen in dit onderzoek, ontvangt u een
uitnodiging voor een gesprek in Centrum
Jong. Jongeren kunnen ook zelf contact
opnemen met Centrum Jong.
Inloopspreekuur en opvoedspreekuur
Heeft u vragen, dan kunt u altijd terecht op de inloopspreekuren
van de jeugdgezondheidszorg in Centrum Jong. U hoeft
hiervoor geen afspraak te maken. Als u voor vragen over de
opvoeding wat meer tijd nodig heeft, kunnen we zorgen voor
een vervolgafspraak op het opvoedspreekuur. Daarvoor kunt
u bellen met 075-6518340 of zelf een afspraak maken op
www.opvoedspreekuur.nl.
>
Spreekuur logopedie 0-4 jaar
Heeft u vragen over de spraak- en/of
taalontwikkeling van uw kind? Of heeft
uw kind problemen met eten en drinken,
zoals verslikken, slecht kauwen en
kwijlen? Bel voor een afspraak voor het
gratis spreekuur logopedie met het
algemene Centrum Jong telefoonnummer:
075-6518340.
Download