Website folder Jeugdgezondheidszorg privacy en uw kind

advertisement
Jeugdgezondheidszorg en de privacy van uw kind
betrekking hebben op uw kind en het gezin. U kunt bijvoorbeeld denken aan gegevens
zoals de geboortedatum, adres en woonplaats, maar ook alles over de groei en
ontwikkeling van uw kind en de gegevens van de ouders. Al dit soort gegevens zijn
privacygevoelig.
De jeugdgezondheidszorg van ZuidZorg, waar het consultatiebureau voor 0 tot 4 jarigen een
onderdeel van is, heeft zich op het gebied van privacy te houden aan een aantal wetten. De 2
belangrijkste zijn:
1. De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) die bepaalt hoe wij in
Nederland moeten omgaan met privacygevoelige gegevens.
2. De Wet Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO) die het omgaan met
medische gegevens regelt.
ZuidZorg heeft de richtlijnen betreffende de privacy vastgelegd in de “Privacyrichtlijn
Jeugdgezondheidszorg” in samenwerking met GGD Brabant Zuidoost en de Zorgboog. Alle
medewerkers van deze instanties moeten werken volgens deze richtlijn.
Waarom gegevens vastleggen in een dossier?
De jeugdgezondheidszorg draagt mede zorg voor de ontwikkeling en gezondheid van een
kind. Om dit te kunnen registreren wordt van ieder kind een Digitaal Dossier
Jeugdgezondheid, kortweg dossier, gemaakt. Dit zijn wij verplicht vanuit de WGBO.
In dit dossier worden door de medewerkers van het consultatiebureau de gegevens van ieder
contact bijgehouden. U kunt hierbij denken aan groei, ontwikkeling en de vaccinaties die uw
kind heeft gekregen. De omgeving waarin een kind opgroeit, is belangrijk voor zijn
ontwikkeling, vandaar dat we ook deze gegevens opnemen in het dossier. De omgeving is
niet alleen het eigen gezin, maar bijvoorbeeld ook de peuterspeelzaal of kinderopvang. Om
deze reden vragen wij naar bijzonderheden in het gezin en naar gegevens van
peuterspeelzaal of kinderdagverblijf.
Waarvoor worden de gegevens in het dossier gebruikt?
De gegevens uit het dossier gebruiken wij bijvoorbeeld om eventuele achterstand in groei of
ontwikkeling of eventuele ziektes al vroeg op te kunnen sporen. Hierdoor kan uw kind snel
doorverwezen worden en op de juiste manier geholpen worden. Inspectie en gemeentes zijn
geïnteresseerd in de gegevens die gelden voor een grotere groep kinderen, bijvoorbeeld het
aantal kinderen met overgewicht in de regio. In deze gevallen verstrekken wij alleen
aantallen. De persoonlijke gegevens blijven dus anoniem en zullen nooit zonder uw
medeweten verstrekt worden aan derden.
Gegevens bespreken met anderen
Andere hulpverleners, zoals een kinderarts of een logopedist, kunnen gegevens over uw kind
opvragen bij het consultatiebureau. Deze gegevens worden alleen verstrekt als u als ouder
hier toestemming voor hebt gegeven.Als de ontwikkeling van uw kind niet verloopt zoals
verwacht, kan het zijn dat wij zelf contact op willen nemen met andere hulpverleners of
instanties waar uw kind bekend is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kinderarts, fysiotherapeut,
huisarts, peuterspeelzaal of kinderopvang. Ook hiervoor geldt dat wij dit alleen zullen doen
als u hiervoor toestemming hebt gegeven. ZuidZorg gaat erg zorgvuldig om met deze
vertrouwelijke gegevens.
Dossier overdragen
Als uw kind naar de basisschool gaat, dan draagt het consultatiebureau met uw toestemming
het dossier over aan de jeugdgezondheidszorg van de GGD. Als u binnen Nederland gaat
verhuizen naar het werkgebied van een andere jeugdgezondheidszorgorganisatie, dan wordt
het dossier met uw toestemming doorgestuurd. Als u gaat verhuizen naar een ander land, is
het mogelijk om een kopie van het dossier te vragen. Hieraan zijn kosten verbonden.
Het dossier wordt minimaal tot de leeftijd van 34 jaar bewaard oftewel 15 jaar nadat de zorg
van de jeugdgezondheidszorg is afgesloten.
Recht op inzage
U hebt als ouder met ouderlijk gezag het recht om het dossier van uw kind in te zien. Als u
het dossier wilt bekijken moet u hiervoor een aanvraagformulier invullen en een aparte
afspraak maken met de arts van het consultatiebureau. Neem bij deze afspraak een geldig
legitimatiebewijs mee. Het aanvraagformulier is te verkrijgen bij uw consultatiebureau.
U kunt tijdens het inzien meteen al uw vragen stellen. Als u dit wilt, kunt u tegen betaling een
kopie krijgen van de gegevens. De inzage van een deel van het dossier kan worden
geweigerd. Dit gebeurt alleen als door inzage het kind of een ander schade toegebracht kan
worden. Ook informatie over anderen die betrokken zijn bij het kind is niet ter inzage.
Recht op verbetering
De persoonlijke gegevens van uw kind in het dossier, zoals naam, adres of gegevens over
eerdere behandelingen, moeten natuurlijk juist zijn. Als u vindt dat gegevens onjuist of
onvolledig zijn of als ze naar uw mening niet ter zake doen, dan heeft u het recht om deze
gegevens te laten verbeteren, aanvullen of verwijderen.
Signaleringssysteem ‘Zorg voor Jeugd’
In Zuidoost Brabant werken alle gemeentes met het signaleringssysteem ‘Zorg voor Jeugd’ .
De instanties die met het signaleringssysteem werken zijn allen instanties die met jeugdigen
werken. Per gemeente wordt bepaald welke instellingen aangesloten zijn. Het is een
hulpmiddel om te kunnen zien welke hulpverleners bij een kind betrokken zijn. Zo kunnen
vroegtijdig eventuele problemen bij kinderen en jeugd van 0 tot 23 jaar samen aangepakt
worden.
In de praktijk werkt het als volgt:
Jeugdgezondheidszorg registreert alleen die kinderen die meer dan de gewone zorg van het
consultatiebureau ontvangen. Als wij uw kind in het systeem Zorg voor Jeugd registreren,
wordt dit met u besproken.
De verpleegkundige van de jeugdgezondheidszorg die een kind in het systeem invoert, kan
meteen zien welke andere instanties er bij het kind betrokken zijn. Deze instanties kunnen
dan contact met elkaar opnemen. Zij overleggen met elkaar welke hulp geboden kan worden,
stemmen deze op elkaar af en spreken wie dit met ouder(s) gaat bespreken. Deze afspraken
zijn belangrijk om ouder(s) en kind zo goed mogelijk te kunnen helpen en begeleiden.
In het signaleringssysteem staan alleen de volgende gegevens:
• naam, adres en woonplaats;
• de instanties die hulp verlenen aan het kind;
• de namen van de betrokken hulpverleners;
• de afspraken die gemaakt zijn tussen de hulpverleners.
Als u niet wilt dat de gegevens van uw kind in ‘Zorg voor Jeugd’ worden
geregistreerd, dan kunt u hier schriftelijk bezwaar tegen maken bij de Dienst
Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Eindhoven of bij de afdeling Jeugd van uw
eigen gemeente. Vermeld hierbij de naam, geboortedatum en adresgegevens van uw kind of
van uzelf. Stuur ook een kopie mee van uw identiteitsbewijs.
U kunt uw bezwaren ook bespreken met de arts of verpleegkundige van het
consultatiebureau.
Wanneer u een klacht heeft
Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met de manier waarop het consultatiebureau
omgaat met de privacygevoelige gegevens van uw kind. Als u met de betrokken
medewerkers niet tot een oplossing kunt komen dan horen wij dat graag. U kunt een officiële
klacht indienen via onze website www.zuidzorg.nl. Wij nemen na de melding van de klacht zo
snel mogelijk, in ieder geval binnen 5 werkdagen, contact met u op.
Nog vragen?
Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen of wilt u meer informatie over dit onderwerp,
dan kunt u contact opnemen met het management
Jeugdgezondheidszorg via telefoonnummer 040 -2 949 932.
Download