Het ISBA, “het interkerkelijk sociaal beraad Alkmaar”

advertisement
ISBA
Het ISBA, “het interkerkelijk sociaal beraad Alkmaar”, werd in de jaren tachtig van de vorige eeuw
opgericht door leden van verschillende kerkgenootschappen, die zich zorgen maakten over het feit dat
er steeds meer mensen aan de onderkant van de samenleving terecht kwamen.
Het ISBA werd vanaf de oprichting gesteund door de gezamenlijke kerken van Alkmaar, door diaconieën
en caritasinstellingen, door giften van instanties en particuliere donateurs.
Hierdoor hebben wij de afgelopen jaren veel mensen kunnen helpen door spoedeisende hulp te
verlenen en vaak nog meer door hen naar de juiste instanties te verwijzen waardoor in een aantal
situaties een crisis voorkomen kon worden.
Het zal u niet verbazen, dat we gemerkt hebben dat het aantal mensen dat een beroep op ons doet,
zeker de laatste jaren, toeneemt. De bezuinigingsmaatregelen komen nu eenmaal helaas het hardst
aan bij de mensen, die het toch al niet breed hebben.
In 2011 meldden zich 178 mensen aan bij het ISBA, in 2012 waren dat er 239 terwijl we dit jaar tot half
september al ongeveer 200 aanvragers noteerden.
Voorbeelden van de hulp, die we konden geven :
- Een alleenstaande moeder met kleine kinderen, die (na scheiding) in financiële problemen is gekomen,
waardoor een huurschuld is ontstaan: via een lening en overleg met deurwaarder en sociale dienst, is
huisuitzetting voorkomen.
- Een man is z’n baan kwijt geraakt door psychische problemen. Hierdoor zitten hij en z’n gezin zonder
inkomen. We konden hem een klein bedrag ter overbrugging geven tot de uitkering rond was.
- Uitgeprocedeerde asielzoekers, die er uiteindelijk voor kiezen terug te keren naar hun land van
herkomst ofwel een ander land, moeten met behulp van instanties als Inova (vluchtelingenwerk) zorgen
dat alle papieren in orde zijn. Het kost zeker een aantal maanden voordat alles in orde is. Intussen
hebben zij geen middelen van bestaan.
- Ex-gedetineerden, die soms zonder onderdak, zonder geld en idkaart vrij komen.
- Het is langzamerhand traditie, dat we elk jaar een paaspakkettenactie organiseren voor de minima. In
2014 zal het voor de negende keer zijn!
Verschillende instanties als de Brijderstichting, Inova, Stichting Mee (sociaal pedagogische dienst),
GGZ (geestelijke gezondheidszorg) en D.N.O. ( de vroegere stichting Onderdak) doen voor hun cliënten
zo af en toe een beroep op ons “noodfonds”.
Elke woensdag houden we van 10.30-12.30 uur spreekuur, tijdens het “open huis” van de Zwaan aan
de Oudegracht 185. (tel. 072-5125222)
Voordat wij geld verstrekken in de vorm van noodhulp of een lening, overleggen wij met de hulpverlenende instantie, die contact heeft met degene, die een beroep op het fonds doet. Als er geen
contact is, proberen wij de situatie zo goed mogelijk te beoordelen.
We prijzen ons gelukkig met de goede contacten, die wij in de loop der jaren met tal van hulpverleningsinstanties hebben kunnen opbouwen. Het geeft ons veel voldoening, dat wij merken, dat de hulp van
het fonds, maar ook onze adviezen een groot aantal mensen weer op weg helpt. Dankbaar zijn wij voor
de financiële hulp van kerken en ook van particulieren, die bijv. t.g.v. hun verjaardag of jubileum het
fonds een bijdrage schenken.
Het ISBA Mariet Buren, Nora Jansen, Anna de Bruin, Johan Potter,
Herman Lurvink (penningmeester), Jacques Loermans (voorzitter)
Ons bankrek.nr. is : 651258502. (IBAN NL81INGB0651258502)
Download