Brief - Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

advertisement
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
t.a.v. mevrouw drs. I. van Bennekom-Stompedissel MHA
Directeur Langdurige Zorg
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
(POSTCODE PLAATS)
Datum
Ons kenmerk
Onderwerp
17 november 2010
B16112010MMCvH
Beleidsregels indicatiestelling
AWBZ 2011
Contact
Telefoon
E-mail
mw. drs. M. (Monique) van der
Meulen
030-27 39745
[email protected]
Geachte mevrouw van Bennekom,
De beleidsregels AWBZ indicatiestelling 2011 worden binnenkort weer vastgesteld.
Vooruitlopend op die vaststelling, vragen we uw aandacht voor een aantal knelpunten
in de indicatiestelling die de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) in de
gehandicaptenzorg ziet en verwacht en die naar onze mening om aanpassing vragen
in de beleidsregels. Het gaat hierbij om de effecten van de voorgenomen wijziging van
het Besluit zorgaanspraken AWBZ en overige knelpunten in het huidige indicatiebeleid.
Wijziging Besluit zorgaanspraken AWBZ
Kortdurend verblijf
In de voorgenomen wijziging in het Besluit zorgaanspraken AWBZ per 1 januari 2011
wordt een aparte aanspraak voor kortdurend verblijf (logeren) geïntroduceerd. Hoewel
hier geen bezuinigingsdoelstelling aan gekoppeld is, leidt dit wel tot een beperking van
de aanspraak op kortdurend verblijf.
Enerzijds staat expliciet vermeld dat er geen sprake kan zijn behandeling tijdens het
logeren. Cliënten hebben met een indicatie voor kortdurend verblijf recht op maximaal
drie etmalen per week logeren. Hoe zij die etmalen verdelen over het jaar, staat hen
echter vrij. Op deze manier is het ook mogelijk om tijdens de zomervakantie of andere
vakantieperiodes, enige weken achter elkaar gebruik te maken van logeren. Vooral in
die langere periodes hebben cliënten in de gehandicaptenzorg (met een indicatie
behandeling) continuering van die behandeling tijdens het logeren simpelweg nodig.
Het ontnemen van deze zorg belemmert het lopende behandeltraject en kan dit traject
zelfs onnodig verlengen.
Een andere beperking ligt in de omschrijving van het doel van logeren. Een indicatie
voor kortdurend verblijf wordt per 1 januari 2011 alleen afgegeven als aan de
combinatie van de volgende eisen wordt voldaan:
1.
de cliënt is op basis van zijn stoornissen en beperkingen aangewezen op verblijf
(indicatie voor meer dan drie etmalen zorg per week);
Oudlaan 4
3515 GA Utrecht
Postbus 413
3500 AK Utrecht
www.vgn.org
E [email protected]
T 030-27 39 300
F 030-27 39 387
Rabobank 33.10.21.005
BTWnr. 80.47.42.534.B.01
KvK Utrecht 40483210
pagina 2
ons kenmerk B16112010MMCvH
2.
het doel ligt uitsluitend in het overnemen van permanent toezicht;
3.
ontlasting van de mantelzorger is noodzakelijk.
Dit betekent in de praktijk dat cliënten die nu een beroep doen op logeren in verband
met de beschermende of structurerende (sociale) omgeving hun aanspraak verliezen.
Heb je als kind een indicatie voor 17 dagdelen AWBZ zorg of ligt het doel van het
logeren op het onder begeleiding anderen ontmoeten? Dan verlies je je aanspraak op
logeren. Deze aanspraak ontlast nu de ouders. Daardoor kunnen de ouders het nog
net volhouden om hun kind thuis te houden. Deze wijziging kan de druppel zijn. Door
deze onbedoelde beperking zal de druk bij ouders en mantelzorgers om hun kind thuis
te laten wonen nog hoger komen te liggen. Hierdoor zullen ouders eerder genoodzaakt
zijn om hun kind uit huis te plaatsen en een beroep te doen op zwaardere (en
duurdere) intramurale zorg, dan wanneer het logeren wel mogelijk blijft.
Daarnaast is de uitvoering van deze wijziging onduidelijk. Hoe wordt de grens voor het
logeren precies bepaald? Zijn in de drie etmalen de uren voor het logeren wel of niet
in meegenomen? En is dit dan een integraal pakket of tellen de aanvullende functies
tijdens het logeren ook mee? Hoe wordt in dit kader omgegaan met het begrip ‘enige’
ondoelmatigheid? Hoe sluit dit besluit aan bij het onderzoek dat nu loopt in de
bekostiging rondom logeren? En wat betekent deze wijziging voor PGB-houders?
Het gevaar bestaat dat de huidige zogenaamde 18 dagdelenregeling onterecht als
expliciete norm gebruikt gaat worden voor de toegang tot logeren. Zowel het doel van
de regeling als de inhoud (niet alle geleverde zorg is hierin berekend) sluiten hier
immers niet op aan.
De VGN gaat er vanuit dat de beperking van de aanspraak op logeren een ongewenst
effect is dat in de definitieve vaststelling van de beleidsregels indicatiestelling wordt
rechtgezet. Mocht dit niet zo zijn, dan ontvangen we graag op korte termijn (voor de
vaststelling van de beleidsregels) uw antwoorden op onze bovenstaande vragen.
Zorgzwaartepakketten
Een andere wijziging in het besluit zorgaanspraken is de duidelijke koppeling van de
aanspraak op verblijf aan een pakket aan zorg. Er wordt aangegeven dat er in een
ministeriële regeling uitzonderingen worden vastgelegd voor cliënten die meer
aanspraak hebben op zorg dan past binnen de ZZP-systematiek. De VGN hoort graag
om welke uitzonderingen dit gaat.
Overige knelpunten huidige indicatiebeleid
Onbepaalde geldigheidsduur indicaties
De toenmalige staatssecretaris Bussemaker heeft in haar brief van 5 november 2009
besloten dat voor specifieke cliëntgroepen die vanwege hun ernstige aandoening voor
intramurale zorg in aanmerking komen (bijvoorbeeld cliënten met een zware
lichamelijke of verstandelijke beperking) een indicatiebesluit met een onbepaalde
geldigheidsduur mogelijk moet zijn.
pagina 3
ons kenmerk B16112010MMCvH
Ook de huidige staatssecretaris deelt deze mening. De VGN dringt er daarom op aan
om deze mogelijkheid zo snel mogelijk in te voeren voor cliënten die levenslang en
levensbreed een beroep doen op langdurige zorg en waarbij de zorgvraag voor langere
tijd stabiel blijft.
Integrale indicatie zorg-onderwijs
Een andere grote wens bij cliënten, zorgaanbieders en het speciaal onderwijs is een
integrale zorg-onderwijsindicatie voor het totaalpakket aan zorg en onderwijs dat
geboden wordt in het speciaal onderwijs. Idealiter betreft dit een indicatie voor de
benodigde combinatie van zorg en onderwijs in de voorschoolse, schoolse, tussen- en
naschoolse situatie.
Samengevat
De VGN vraagt u om:
1.
De voorgenomen wijziging in het besluit zorgaanspraken rondom kortdurend
verblijf (logeren) terug te draaien, dan wel de invulling en invoering ervan
zodanig aan te passen dat er geen beperking van de aanspraak op kortdurend
verblijf plaatsvindt;
2.
De functie behandeling mogelijk te maken tijdens het logeren;
3.
Duidelijkheid te verschaffen over de ministeriële regeling waarin uitzonderingen
zijn vastgelegd voor cliënten die aanspraak hebben op meer zorg dan past
binnen de ZZP systematiek;
4.
Een indicatiebesluit met een onbepaalde geldigheidsduur zo snel mogelijk in te
voeren voor specifieke cliëntgroepen in de gehandicaptenzorg die langdurig een
beroep doen op gelijkblijvende zorg;
5.
Een integrale zorg-onderwijsindicatie verder te onderzoeken en mogelijk te
maken voor de invoering van het passend onderwijs.
We horen graag spoedig uw reactie, voor het definitief vaststellen van de beleidsregels
indicatiestelling AWBZ van 2011.
Met vriendelijke groet,
Drs. Frans J.M. Croonen
Directeur a.i.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards