Psychologische processen in forensische behandelteams

advertisement
Psychologische processen in
forensische behandelteams
Samenhangend kijken en werken
Invalshoeken
Wel
 Psychopathologie patiënten
 Behandelhouding teamleden
 Oppervlakte en dieptestructuur teams
 Parallelprocessen
 Gezond houden teams
Geen
 Teammanagement
 Instituutsmanagement
Modellen psychopathologie
patiënten
Mate van diepte, van oppervlakkig tot diep
- Manifeste symptomen zoals DSM IV
- Omgevingsvariabelen
- Cognitieve schema’s
- Structureel dynamische kenmerken
- Trekken en temperament
Houding bij manifeste symptomen
Interventies:





Medicatie
Psycho-educatie
Belonen
Training
Klachtgericht
Doel: Symptoomverbetering
Houding:
- Ondersteunend
- Structurerend
- Directief
- Houden bij de realiteit
Houding bij omgevingsvariabelen
Interventies:






Adequaat leefmilieu
Delictanalyse en Riskmanagement etc.
Woontraining ADL
Proefverlof
RIBW etc.
Systeemtherapie
Doel: gunstige omgeving
Houding:




Instruerend
Structurerend
Motiverend
Verklarend
Houding bij cognitieve schema’s
Interventies:
 Functieanalyse
 Delictanalyse en terugvalpreventie
 Denkfouten
 Kernovertuigingen bespreken
 Sociale competenties verbeteren
Doel: cognitieve herstructurering
Houding:
 Motiverend
 Lerend
 Confronterend
 Samenwerkend
Houding bij structureel dynamisch
Interventies:




Bewerken defensies
Overdracht en tegenoverdracht
Interpreteren en duiden
Traumadoorwerking
Doel: ik-versterking
Houding:

Motiverend
 Ontregelend
 Reconstruerend
Trekken en temperament
Interventies:
 Intunen
 Holding
 Leren mentaliseren
Doel: versterking persoonlijkheid
Houding:
 Containend
 Aanmoedigend
 Begrenzen
Oppervlaktestructuur en
dieptestructuur teams
Definitie behandelteam:
een groep mensen die ieder vanuit hun deskundigheid
maar steeds in onderlinge samenspraak vanuit de
gemeenschappelijk gekozen en aanvaarde
behandelingsfilosofie het gestelde behandelingsdoel
nastreven
Definitie oppervlaktestructuur:
de structurele en functionele opzet van een
behandelteam waarbij is uitgegaan van een bepaalde
doelstelling
Definitie dieptestructuur:
de structurele en functionele ordening die voortkomt
uit een samenspel van persoonsgebonden factoren
Parallelprocessen
Definitie:
min of meer onbewuste beinvloedingsprocessen, meestal
herhalingen, tussen met elkaar verbonden systemen in een
organisatie. Kan zowel positief als negatief zijn
-
Deze beinvloedingsprocessen vinden plaats op verschillende
niveaus:
Maatschappij
Instituut
Team
Behandelgroep
Cyclisch proces
Competentie en valkuil
Manifest
symptomen
adequate
beschrijving
geen
behandelrelatie
individualisten
en los zand
Omgeving
context
programma
en milieu
externaliseren
los zand
Cognities
denkpatronen
denkverdraaiing
betekenis in de
ontwikkeling
werkgroep,
taken,rollen
Structurele
dynamiek
ontwikkelingsverloop
persoonlijkheidspathol
ogie
psychologiseren
groep met
therapeutische
kanten
Trek en
temperament
relationeel
hechting
onvoldoende
afstand
ouderfunctie
Regressie teams
Persoonlijk:
-
Afhankelijkheidsgedrag. Idealisering
Tegenafhankelijkheidsgedrag
Vechtgedrag
Vluchtgedrag. Terugtrekken, vermijden
Paar- of kliekvorming
Team:
-
Gesloten (symbiotische)
Los zand (gefragmenteerd)
Afhankelijk
Splitsen. Goede en slechte teamleden
Scapegoating
Sadistische controle
Cynisme
Gezond houden teams
Leg verbindingen tussen destructieve en constructieve processen
in team om heftige gevoelens van angst, woede, haat, afgunst,
kapot maken te containen
Angst
↔
oprechtheid
Wantrouwen
↔
openheid
Regressie
↔
realiteit
Op zichzelf
↔
intervisie
Ad hoc
↔
procedures
Schuld geven
↔
verdunnen
Symetrische strijd
↔
mediation via triade
Cynisme
↔
positieve humor
Instrumentaliteit
↔
relationaliteit
Kortom : DIALOOG
Download