“Preventieve aanpak van gedragsproblemen bij kinderen: een

advertisement
Door: Jeroen De Clercq



Gedragsproblemen bekeken binnen een
ontwikkelingspsychopathologisch denken
Preventieve interventie op jonge leeftijd: de
rol van Kind en Gezin
Implicaties voor preventie en interventie




Gedragsproblemen => frequent geestelijk
gezondheidsprobleem
Het ecologische of contextuele model
Ontwikkelingsmodellen vanuit de
ontwikkelingspsychopathologie bekeken
Beïnvloedende factoren

3 domeinen die het probleemgedrag van
jonge kinderen kunnen bijsturen
◦ Positief gezinsklimaat
◦ De school
◦ Aangepaste sociale cognities

In Vlaanderen is een belangrijk deel van de
preventieve zorg toegewezen aan Kind &
Gezin
◦ Vlaamse openbare instelling
◦ Behartigen van levenskansen, welzijn en
gezondheid van kind en ouders
◦ Missie K&G= voor elk kind zoveel mogelijk kansen
creëren

Uitgangspunten
◦ Opvoeden = interactioneel proces dat
complementair en circulair is
◦ Opvoedingsondersteuning moet je bieden daar
waar mensen al komen
◦ Opvoedingsondersteuning is primaire preventie
◦ Het moet zo vroeg mogelijk worden geboden, liefst
tijdens de eerste levensjaren

6 strategische doelstellingen
◦ Ouders voelen zich bekwaam in opvoeding van kind
◦ Ouders bewust van wisselwerking tussen kind,
ouders en omgeving
◦ Beschikken over rijke inzichten en
opvoedingsvaardigheden
◦ Ouders gesteund door formele –en informele
netwerken
◦ Antwoord bij opvoedingsvragen en spanning
◦ kinderen in POS worden vroegtijdig opgespoord,
opgevolgd en doorverwezen

Kenmerken van vroegtijdige interventies

Niveaus van preventieve interventies

Moment van interveniëren

Kenmerken van effectieve vroegtijdige
interventies
◦ Vroegtijdige detectie = essentieel voor preventie
◦ Beïnvloeding van de omgevingsfactoren van het
kind = belangrijke interventiestrategie
◦ Prenatal and Early Childhood Nurse Home Visitation
Program
◦ Centrale positie van het gezin,
samenwerkingsverband tussen gezin en
hulpverlener, gebruik van handelingsgerichte
diagnostiek en uitbouw van een sociaal netwerk

Niveaus van preventieve interventies
◦ 2 niveaus
een universele aanpak, gericht op de gehele populatie
met als doel het voorkomen van probleemgedrag
binnen deze populatie te doen dalen
Een geïndiceerde aanpak, waarbij kinderen die risico
lopen op de ontwikkeling van ernstige
gedragsproblemen worden geïdentificeerd op basis
van hun gedrag met als doel het probleemgedrag te
verminderen

Moment van interveniëren
◦ Overwegen om te starten bij geboorte of zelfs
eerder wanneer mogelijke risicofactoren zijn
vastgesteld
◦ Overgang van kinderopvang naar kleuterklas, deze
overgang kan zeer ingrijpend zijn voor zowel het
kind als voor het hele gezin

Thierry Meerschaert
en Guy Bosmans
wetenschappelijke medewerkers verbonden aan de vakgroep
ontwikkelings-, persoonlijkheids- en sociale psychologie van
de Universiteit Gent.

Annemie Boone
in Gent.
is een medewerkster van Kind en Gezin
Download