model managementovereenkomst

advertisement
MODEL MANAGEMENTOVEREENKOMST
De ondergetekenden:
1.
de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid……………………………….B.V. (naam Holding B.V.),
statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de ………………………..(adres)
te ……............ (plaats van vestiging), hierna te noemen “Beheer”, ten deze
vertegenwoordigd door de heer/mevrouw …………………….. in zijn/haar
functie van vennootschapsdirecteur,
en
2.
………………………………B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende aan
de …………………………….(adres) te ……………..(plaats van vestiging), hierna te
noemen “de B.V.”, ten deze vertegenwoordigd door ……… B.V. (naam Holding B.V.),
die op haar beurt rechtsgeldig vertegenwoordigd word door heer/mevrouw
…………………….. in zijn/haar functie van ………..,
in aanmerking nemende dat:
 bij akte op ………….. (datum oprichting) de BV werd opgericht;
 de oprichter(s) van de BV bij de oprichting hebben besloten Beheer te
noemen tot bestuurder van de BV, welke benoeming door Beheer is aanvaard,
onder na te noemen voorwaarden en bedingen;
 partijen een en ander schriftelijk wensen vast te leggen
zijn overeengekomen als volgt:
Artikel 1
Opdracht
1.
Beheer draagt zorg voor de nakoming van alle administratieve verplichtingen
van de BV, waaronder onder meer: registratie in het Handelsregister, een melding
van de BV bij de fiscale, gemeentelijke en andere overheids- en sociale
verzekeringsinstanties.
2.
Beheer richt de boekhouding van de BV in. Zij administreert op zorgvuldige
wijze, met jaarlijkse afsluitingen, alle door de BV aangegane verplichtingen.
3.
Beheer zal in naam van de BV zorgdragen voor een juiste nakoming van de
fiscale verplichtingen van de BV.
4.
Beheer is te allen tijde gerechtigd zich bij de vervulling van haar taken te laten
bijstaan door haar aan te wijzen deskundigen, indien door haar voldaan, aan
de BV in rekening te brengen.
Artikel 2 Vergoeding
1.
De BV ontvangt van Beheer een vergoeding van € …….. , exclusief
omzetbelasting per jaar.
2.
Als voorschot op- en in mindering van de beheersvergoeding, zal Beheer aan
de BV maandelijks aan het eind van iedere periode van een maand een
bedrag van €..... betalen.
3.
Aan de BV zullen de werkelijk ten behoeve van Beheer door haar gemaakte
kosten op declaratiebasis worden vergoed. Beheer zal aan de BV gelijk met
het voorschot sub 2. een vergoeding als voorschot op de te declareren kosten
betalen ad €..... per maand.
4.
De in deze overeenkomst vermelde bedragen zijn, tenzij anders is vermeld,
exclusief omzetbelasting en zullen daarmede worden verhoogd indien zulks
krachtens de Wet op de Omzetbelasting 1968 is vereist. Alsdan verplichten
partijen zich te factureren in overeenstemming met de Wet op de
Omzetbelasting 1968.
5.
Voorafgaande aan een nieuw kalenderjaar zal tussen partijen een tijdig
overleg plaatsvinden omtrent aanpassing van de beheersvergoeding. De vergoeding
zal in ieder geval per 1 januari van enig jaar worden aangepast aan de inflatiecijfers
zoals die door het Centraal Bureau voor de Statistiek worden vastgesteld in de loop
van een jaar (reeks:..... )
Artikel 3
Beëindiging managementovereenkomst
Behalve door opzegging als bedoeld bij artikel 1 lid 2 zal deze overeenkomst van
rechtswege eindigen, indien en zodra de BV bij onherroepelijk gewijsde failliet wordt
verklaard, surséance van betaling aanvraagt, een regeling met al haar/zijn
crediteuren treft, het recht verliest om naar Nederlands recht geheel zelfstandig
beschikkingshandelingen te verrichten of wordt ontbonden, casu quo komt te
overlijden.
1. Partijen zijn zich bewust van het feit dat een wijziging in het management of
de aandeelhouders van de BV tot gevolg kan hebben, dat het beleid van de
BV wijzigt, alsmede dat de kwaliteit van de werkzaamheden ten behoeve van
opdrachtgever daarvan hinder ondervindt. Om die reden zal ingeval van
wijziging in een der instituties de in artikel 1, tweede lid, bedoelde termijn van
12 maanden worden verkort tot twee maanden. Deze termijn zal een jaar na
de opgetreden wijziging weer worden verlengd tot 12 maanden. Onder een
wijziging in de aandeelhouders wordt tevens verstaan het feit dat één der
aandeelhouders bij onherroepelijk gewijsde failliet wordt verklaard of
surséance van betaling aanvraagt, waarbij die aandeelhouder een
substantieel belang in de algemene vergadering van aandeelhouders
vertegenwoordigt.
Artikel 4
Geschillen
Alle geschillen, die ter zake van deze overeenkomst of van nadere daarmee in
verband staande overeenkomsten mochten opkomen, zullen tussen de
ondergetekenden op basis van art. 96 Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering worden beslecht door de rechtbank …………. (plaatsnaam),
sector kanton, locatie ……….. (plaatsnaam), behoudens de bevoegdheid van
iedere partij tot het vragen van een voorziening in kort geding aan de
President van de Rechtbank.
Artikel 5
Slotbepalingen
1.
De BV is niet bevoegd de voor haar uit deze overeenkomst voortvloeiende
rechten en/of verplichtingen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan één of meer
derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beheer.
2.
Omtrent de inhoud van deze overeenkomst zullen partijen niet anders dan na
voorafgaand overleg (openbare) mededelingen doen aan derden, behoudens
de mededelingen, welke ingevolge de wet zijn vereist en welke worden
gedaan aan de adviseurs van partijen.
3.
De BV is gehouden een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten ter zake
van de door haar verrichte werkzaamheden, ten bewijze waarvan de BV een
kopie van de polis aan Beheer dient te overleggen.
Aldus overeengekomen en in drievoud opgemaakt en ondertekend te..........
op...........
..........................
Beheer
.......................
De BV
Download