van 1000 v. Chr.—Chr. geboorte, hetzij uit de periode van circa 800

advertisement
232
Potfragment uit de Houterpolder (foto I.P.P.)
van 1000 v. Chr.—Chr. geboorte, hetzij uit de periode van circa
800— 1200 n. Chr., dateren.
Toch lijkt in één geval de ouderdom van de oude sloten nader be¬
paalbaar. In 1936 werd in de Houterpolder, bij de kruising van
de Slimtocht en de provinciale weg een bewaarplaats gebouwd,
waartoe een grote kuil van circa 80 cm diepte werd gegraven.
Op de zandige bodem van de kuil tekende zich een slingerend, met
humeus materiaal gevuld greppeltje af, waarvan de bodem tot
circa 1 m onder maaiveld reikte. Deze vroegere greppel of sloot
stond ongeveer loodrecht op de huidige verkavelingsrichting. Op
de bodem van deze oude sloot werden drie bodems van potten uit
de zogenaamde „vroege terpentijd" gevonden. Deze werden aan
het Westfries Museum geschonken (zie foto). De vroege terpen¬
tijd waarvan ook tijdens de genoemde kartering woonplekken wer¬
den gevonden omvat ongeveer de laatste paar eeuwen voor het
begin van de jaartelling.
Voor zover nagegaan kon worden waren de sporen van de oude
sloten steeds gebonden aan de zavelruggen, iets wat ook van de
vroege-terpentijdwoonplaatsen kan worden gezegd.
In dit verband dient gewezen te worden op de resultaten van
Download