Artikel 1 Speerpunten

advertisement
Artikel 1 Speerpunten:

Inzetten voor gelijkwaardigheid voor alle Nederlanders in alle maatschappelijke lagen van de
samenleving.

Bestrijden van elke vorm van racisme door het streng naleven van de bestaande antidiscriminatie wetten.

Stimuleren van emancipatie voor vrouwen, LHBT en etnische minderheden door quota’s te
stellen voor gemarginaliseerde groepen in topposities in de overheid en het bedrijfsleven.

Chronische zieken en ex-kanker patiënten worden niet uitgesloten op de arbeidsmarkt en in
de maatschappij.

Ouderschapsverlof voor beide ouders van dezelfde duur.

Seksediscriminatie tegengaan door het schrappen van sekseregistratie in de GBA.

Toevoegen van nationalitieit, gender-identiteit en seksuele geaardheid aan Artikel 1 van de
Grondwet.

Iedereen heeft recht op voldoende financiële middelen om een menswaardig bestaan te
kunnen leiden. We schaffen de tegenprestatie in de bijstand af.

Geen eigen risico in de zorgkosten. Er komt een nationaal zorgfonds. Ook pleit Artikel 1 voor
cultuur sensitieve zorg.

Tegengaan van loonongelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Tegengaan van etnisch profileren bij de politie, in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en de
overheid door het instellen van een onafhankelijk onderzoek.

Inburgeringstoets wordt naturalisatiecursus en het aanbieden hiervan wordt niet meer
geprivatiseerd.

Investeren in het realiseren van meer sociale huurwoningen.

Het onderwijspakket uitbreiden met o.a. migratiegeschiedenis en ons koloniale en slavernij
verleden. Meer aandacht in curriculum voor sociale vaardigheden en weerbaarheid.

Het leenstelsel verdwijnt in het onderwijs - herinvoering van de basisbeurs.

De overheid maakt een officiële excuses voor ons slavernijverleden en de koloniale
bezettingen.

De Overzeese Koningrijksdelen meer betrekken bij besluitvorming door zetels in het
parlement te reserveren.

Voldoen aan de verplichtingen in het Klimaat-verdrag van Parijs.
Voor onze andere standpunten verwijs ik u naar het complete programma: www.artikel1.org.
Download