SamenBarneveld.nu! - ChristenUnie Barneveld

advertisement
Barneveld
Speerpunten
Verkiezingsprogramma
Gemeenteraadsverkiezingen 2010
Drie hoofdspeerpunten
Samen buurt zijn
Sociale samenhang in wijken
Samen zuinig op ons buitengebied
Ruimte houden op het platteland
Samen duurzaam bouwen
Groene nieuwbouwwijken
2
2. Algemeen Bestuur
Inwoners in vroeg stadium betrekken bij
beleid
Wijkplatforms werken!
Openheid en transparantie
Een breed samengesteld college
3
3. Veiligheid
Optreden tegen alcoholmisbruik en
drugsgebruik
Verzorgde openbare ruimte (graffiti en
zwerfvuil tegengaan)
Barneveldse sluitingstijden horeca in
regionaal verband promoten
4
4. Verkeer en vervoer
Veilige schoolroutes
Stations Barneveld Noord en Stroe op de
lijn Amersfoort / Apeldoorn
Een goed fietsnetwerk met
fietssnelwegen
Goed parkeerbeleid
5
5. Economie
Barneveld is een mooie plaats om te
recreëren, dat moeten we sterk promoten
Voorrang voor gezinsbedrijven in de
agrarische sector
Eerlijk aanbesteden
Initiatieven voor duurzame energie
bevorderen
6
6. Onderwijs
Verder binnenhalen van MBO
Voor- en vroegschoolse educatie
stimuleren
integreren allochtone leerlingen
7
7. Cultuur, sport en recreatie
het stimuleren van buurtbeheer van
speeltuinen, en uitleenpunten voor sport
en spel
Sportclubs betrekken bij voor en
naschoolse opvang
Behoud van monumentale objecten in de
gemeente
8
8. Welzijn en zorg
Meer oog voor sociale samenhang en
leefbaarheid door versterking van
buurthuizen en stimuleren van
buurtactiviteiten
Aandacht voor een goede invoering van
het Centrum voor Jeugd en Gezin
9
9. Wonen Werk en Inkomen
In uitbreidingswijken een gedifferentieerde
woning aanbod
Om een inhaalslag te bevorderen, de
komende 4 jaar 45% nieuwbouw
koopwoningen in de goedkopere sector
Water berging en groenbeleid in wijken
moet zorgen voor een leefbare uitstraling
Zuinig op ons buitengebied
10
10. Milieu
Duurzaam bouwen: de gemeente start en
energie neutraal wijkdeel
In nieuwbouwwijken voldoende dak
beschikbaar voor zonnepanelen
Zwerfafval tegengaan, door handhaving
en voorlichting
11
11. Financiën
Betrouwbare en transparante overheid
Ruimhartig kwijtscheldingsbeleid in
combinatie met schuldhulp verlening
Subsidies: zorgvuldig en terughoudend
12
Download