Subsidieformulier voor externe toernooien

advertisement
Subsidieformulier voor Externe Toernooien
Naam vereniging: .......................................................................................................................................
Contactpersoon: .........................................................................................................................................
Telefoonnummer: ......................................................................................................................................
Giro/banknummer: ....................................................................................................................................
Ten name van: ............................................................................................................................................
Evenement: ................................................................................................................................................
Datum: ........................................................................................................................................................
Aantal deelnemers: ....................................................................................................................................
Aantal sportabonnementhouders: .............................................................................................................
Zuiver inschrijfgeld: € ..............
Subsidie (50% van het zuiver inschrijfgeld): € ...............
Achterop dit formulier moeten de namen en van de deelnemers vermeld worden. Deze zullen
steekproefsgewijs gecontroleerd worden. Bovendien moet een bewijs van betaling bijgevoegd worden.
Door ondertekening verklaart de contactpersoon dit formulier naar waarheid ingevuld te hebben.
Tilburg, .......... - .......... – 2017
.......................................
Handtekening declarant
...............................................
Teun Verbruggen
Penningmeester FOSST
..........................................
Floris Knaapen
Voorzitter FOSST
Download