hier het marktreglement.

advertisement
Marktreglement
Wij onderscheiden 3 (drie) soorten deelnemers aan onze markten. Voor iedere groep hanteren
wij andere voorwaarden en regels.



Deelnemers aan een curiosa markt. Dit kunnen particulieren en handelaren zijn. Een
globale opgave van te verkopen artikelen dient te worden gedaan. Verder zijn de
algemene voorwaarden van toepassing.
Deelnemers aan een ambachtelijke markt. Dit kunnen particulieren, handelaren en
producenten van streekproducten en handgemaakte artikelen zijn. Verkoop van ter
plaatse bereide producten is niet toegestaan, mits toestemming van de organisatie.
Verkoop van meegebrachte en/of ter plaatse bereide producten die verpakt zijn of
worden en hoofdzakelijk zijn bedoeld voor thuisgebruik en schenking is toegestaan.
Voor zover van toepassing dienen de regels van de Voedsel Waren Autoriteit (VWA)
in acht te worden genomen.
Deelnemers aan een Foodtruck Festival. Dit zijn professionele exploitanten van zgn.
rijdende keukens. Deelnemers aan een FF kunnen uitsluitend op uitnodiging van de
organisatie inschrijven. Aspirant deelnemers kunnen zich via het contactformulier
aanmelden bij de organisatie.
Exploitanten van foodtrucks dienen aan de eisen van de VWA te voldoen en zich te
houden aan de HACCP regelgeving. Verder zijn de standaard
veiligheidsvoorzieningen en verzekeringsvoorwaarden van toepassing.
Op aanvraag worden de speciale voorwaarden voor deelnemers toegezonden.
Algemene regels
1. Op onze markt(en) zijn alleen deze voorwaarden en regels van toepassing .
2. Alleenrecht voor verkoop wordt op onze markten niet verstrekt.
3. De organisatie is gerechtigd om uw inschrijving op de markt te weigeren als zij vindt dat
hiermee het algemene belang van deze markt geschaad wordt.
4. Alle risico’s verbonden aan het gebruik van een standplaats, gevolgen van zichtbare en
onzichtbare gebreken daaronder begrepen en de daar aan verbonden exploitatie zijn voor
rekening van de standhouder. De marktorganisatie is niet aansprakelijk voor schaden, hoe dan
ook ontstaan, aan goederen en/of personen die zich op het evenemententerrein of daarbuiten
bevinden, door welke oorzaak deze ook mocht zijn ontstaan, brand, diefstal en waterschade
daaronder begrepen. Schade door toedoen van de standhouder toegebracht aan derden zullen
op hem/haar worden verhaald.
5. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor weersomstandigheden,
tegenvallende omzet en/of bezoekersaantallen.
6. Betaling dient te geschieden bij inschrijving. Bij betaling tijdens de markt wordt €5,administratiekosten in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen met de organisatie.
7. Op het evenemententerrein is beperkte stroomvoorziening aanwezig. Standhouders die
elektra behoeven dienen dit bij inschrijving kenbaar te maken. Voor de levering wordt een
toeslag naar behoefte berekend en tijdens de markt afgerekend.
8. De kramen/standplaatsen dienen de gehele markttijd te worden bezet. Bij voortijdig
afbreken van uw stand zonder overleg met de organisatie komt u op onze ‘zwarte’ lijst te
staan. Dit heeft tot gevolg dat u voor de komende jaren bent uitgesloten voor deelname aan
door ons georganiseerde markten.
9. Indien de verkoopruimte 1 uur voor aanvang van de markt niet in gebruik is genomen,
behoudt de organisatie zich het recht voor deze ruimte aan een ander toe te wijzen.
10. Men is verplicht bij inschrijving een duidelijke branche omschrijving te verstrekken aan
de marktorganisatie en hier niet van af te wijken.
11. Men dient zich te houden aan de toegewezen verkoopruimte, onderling omruilen van
standplaats zonder toestemming van de organisatie is dan ook niet toegestaan.
12. In verband met de steeds weer aangescherpte regelgeving van betrokken instanties is het
gebruik van zgn. kraamverlengers aan de voorzijde niet toegestaan en evenmin het plaatsen
van rekken en reclameborden voor de stand.
De standhouder dient met zijn goederen binnen de toegewezen ruimte te blijven. Looppaden
dienen te allen tijde vrij te blijven. Voorschriften van brandweer, politie, hulpdiensten en de
marktorganisatie dienen stipt te worden opgevolgd.
13. Indien u gebruik maakt van gas en/of elektrische apparatuur dient u de hiervoor geldende
voorschriften in acht te nemen. Hierop kan controle plaatsvinden.
14. Deelnemers dienen, indien van toepassing, aanwijzingen van politie, brandweer en
organisatie strikt op te volgen.
15. Standhouders zijn verplicht hun vuil mee te nemen of achter te laten in de daarvoor
verstrekte en geplaatste voorzieningen. Bij overcapaciteit dient u zelf zorg te dragen voor
afvoer van het door u geproduceerde vuil. Bij constatering van gebreken wordt u als
standplaatshouder aansprakelijk gesteld voor de extra kosten.
16. Indien u gebruik maakt van reclamefolders of loten verzoeken wij u vriendelijk eventueel
veroorzaakt zwerfvuil zelf te verwijderen, indien wij dit moeten doen zullen de kosten van
opruimen op u worden verhaald.
17. Annuleringen dienen uiterlijk 21 dagen voorafgaande aan het evenement bij ons binnen te
zijn. Het inschrijfgeld wordt dan op uw rekening teruggestort onder aftrek van € 10,00
administratiekosten. Bij annuleringen na bovengenoemd tijdstip bent u 50% verschuldigd van
het inschrijfgeld. Bij annulering binnen 8 dagen voordat de markt plaatsvind bent u het gehele
bedrag aan inschrijfgeld verschuldigd.
18. Zaken waarin dit reglement niet voorziet en de interpretatie daarvan berusten bij de
marktorganisatie, waarbij deze besluiten bindend zijn voor partijen.
19. Bij uitsluiting van (verdere) deelname aan de door ons georganiseerde markt door
handelingen in strijd met dit reglement bestaat geen recht tot verrekening van de betaalde
huursom cq. inschrijfgeld.
Download