Algemene voorwaarden Wandelvierdaagse

advertisement
Algemene voorwaarden
Wandelvierdaagse Diepenheim (W4DD)
1. De W4DD is een wandelprestatietocht zonder wedstrijdelement.
2. De W4DD wordt georganiseerd door Jeugd- en Jongerenwerk Nooit Gedacht. De leiding van de
organisatie is te herkennen aan blauwe shirts met bovenstaand logo.
3. Deelname aan de W4DD geschiedt geheel vrijwillig en op eigen verantwoordelijkheid en risico.
Deelnemerskaarten zijn strikt persoonlijk en zijn daarom niet overdraagbaar.
4. Kinderen tot en met groep 6 (korte afstand) respectievelijk groep 8 (lange afstand) van de
basisschool mogen uitsluitend deelnemen onder begeleiding van een volwassene. Begeleiders
hebben een voorbeeldfunctie en men dient zich daar ook naar te gedragen.
5. Het starten met de wandelroute is alleen mogelijk nadat de leiding van de organisatie hiervoor
het sein heeft gegeven. Eerder starten is niet toegestaan mede omdat dan de vrijwilligers
(verkeersregelaars, verversing, controle) nog niet op hun post staan.
De starttijden zijn tussen 18.00 uur - 19.00 uur (op vrijdag tussen 18.00 uur - 18.30 uur).
De sluitingstijd is elke dag om 21.00 uur.
Op de vrijdag start de intocht om 19.30 uur.
6. Het meenemen van honden tijdens de W4DD is toegestaan mits aangelijnd en voor zover deze
geen gevaar of overlast voor de andere deelnemers vormen.
7. De deelnemer dient de voor hem of haar aangegeven route te volgen.
Ingeval de deelnemer de wandelroute niet kan uitlopen, meldt de deelnemer zich bij de
organisatie of haar medewerkers. De organisatie zal zorgen voor vervoer naar de finishlocatie.
8. Tijdens de W4DD is het deelnemers niet toegestaan om:
- Zich buiten de aangegeven wegen en/of paden te bevinden;
- Vernielingen, beschadigingen of letsel aan te richten;
- Afval achter te laten behoudens deponering van het afval in hiervoor bedoelde afvalbakken;
- Geluidsoverlast te veroorzaken;
- Zich aanstootgevend te gedragen of te kleden.
9. Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige hulpdiensten en overige medewerkers van de
W4DD dienen strikt en onmiddellijk te worden opgevolgd.
De Wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de
W4DD onverkort van kracht tenzij de organisatie of politie nadrukkelijk anders aangeeft.
10. De deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van
tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s, beeldmateriaal en dergelijke, waarop de
deelnemer zichtbaar is.
11. De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor
ongevallen en/of ziekte van deelnemers en beschadiging of verlies van bezittingen.
12. De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of plaatsen te
wijzigen of de W4DD geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme
weeromstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van de
organisatie kan worden verwacht. Er bestaat dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.
13. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorziet, beslist de organisatie.
14. Het niet naleven van bovenstaande algemene voorwaarden kan leiden tot uitsluiting van
(verdere) deelname aan de W4DD zonder recht op teruggave van het betaalde inschrijfgeld.
15. Met het deelnemen aan de W4DD verklaart de deelnemer en ingeval van minderjarigheid van de
deelnemer ook de ouder(s)/verzorger(s) dat hij/zij deze algemene voorwaarden tot zich hebben
genomen en hiermee akkoord zijn gegaan.
Algemene voorwaarden W4DD 2017
Download