PowerPoint-presentatie

advertisement
MijnABP
Ministerie van Defensie
1
Agenda
Gemaakte opmerkingen n.a.v. eerdere presentatie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
MijnABP geeft weinig specifieke informatie
Meetellingswaarde en arbeidsongeschiktheid
Bijsparen en Anw-compensatie
Nadere informatie over de uitkering beschikbaar
Tot welk moment in het verleden factor A vermeld
Diensttijd voor 2001 meegenomen
Communicatieboodschappen bij militairen getoetst
2
Opmerking 1
MijnABP geeft weinig specifieke informatie
Pijlers MijnABP:
– MijnABP is eenvoudig te begrijpen voor alle
deelnemers, volledigheid is geen doel;
– MijnABP is persoonlijk en toont relevante
informatie voor de deelnemer;
– Met MijnABP kan de deelnemer de regie in eigen
handen nemen en houden;
3
Opmerking 1
MijnABP geeft weinig specifieke informatie
Conceptgedachten:
– MijnABP zal nooit over alle (financiële) gegevens van een deelnemer
kunnen beschikken. Daarom toont MijnABP in de basis alleen de bedragen
van het fonds. In verdere schermen wordt dit dan aangevuld met gegevens
zoals AOW of eventuele andere aanvullingen MijnABP is persoonlijk en
toont relevante informatie voor de deelnemer;
– De weergave van het pensioen begint met hetgeen tot NU is opgebouwd.
Dat is het meest realistische getal dat we kunnen geven. Met regels van nu;
– Om aan te sluiten bij de nadrukkelijke wens van de deelnemers worden
bedragen netto getoond (rekening houdend met belastingregimes);
– Bij gegevens die worden getoond is hetgeen in de systemen bij ABP
geregistreerd staat, leidend.
4
Opmerking 2
Informatie over meetellingswaarde en
arbeidsongeschiktheid
-
UGM
WW
Dubbele opbouw tijdens uitzending
Arbeidsongeschiktheid
Dienstplichttijd
5
Opmerking 2
Informatie over meetellingswaarde en
arbeidsongeschiktheid
-
UGM
WW
Dubbele opbouw tijdens uitzending
Arbeidsongeschiktheid
Dienstplichttijd
6
Opmerking 2
7
Opmerking 2
8
Opmerking 2
9
Opmerking 2
10
Opmerking 3
Wordt informatie over bijsparen en Anwcompensatie vermeld?
- Bijsparen
- ABP Extra Pensioen wordt expliciet genoemd. Andere aanvullende
producten komen momenteel maar zeer beperkt voor. Wel zijn deze
bedragen meegenomen in de getoonde aanspraken. Op dit moment
voorzien wij dan ook nog geen aanvullende acties om deze producten
separaat op de MijnABP-omgeving te gaan ontsluiten. Ook het
onderscheid tussen EL, ML, FPU, opbouw voor 2001 wordt niet
gemaakt
- Anw-compensatie
11
Opmerking 3
12
Opmerking 3
13
Opmerking 4
Is er nadere informatie over de uitkering
beschikbaar?
- Uitkeringsspecificatie UGM’er
- De betaalspecificaties waren voorheen alleen op papier beschikbaar
en nu ook via internet. Er wordt door het overgrote deel van de
deelnemers niet gevraagd om meer informatie over de uitkering die zij
ontvangen. Mocht de behoefte aan gedetailleerde informatie groter
worden, zal een wijziging plaatsvinden. Deelnemers die niet voldoende
hebben aan de informatie op de papieren of digitale betaalspecificatie
krijgen via het Klant Contact Center of Pensioenuitvoering natuurlijk
additionele informatie.
14
Opmerking 5
Tot welk moment in het verleden wordt factor A
vermeld?
- De Factor A heeft als doel om de deelnemer te ondersteunen in zijn
belastingaangifte. Voor de belastingaangifte is verder terug gaan dan 7
jaar niet noodzakelijk. Om die reden gaan wij ook niet verder terug,
maar houden we wel rekening met het feit dat deelnemers nog een
belastingaangifte tot maximaal 5 jaar terug kunnen indienen en
daarvoor gegevens wil gebruiken (totaal 12 jaar). Indien
pensioensysteem geen 7 jaren aan Factor A’s heeft, dan worden alleen
de beschikbare getoond. Deelnemers die dan de betreffende gegevens
nodig hebben, kunnen contact opnemen met ABP. Dit komt echt maar
zeer sporadisch voor.
15
Opmerking 6
Waar is zichtbaar of diensttijd voor 2001 is
meegenomen?
- De diensttijd als militair van voor 2001 is niet doorgebracht bij ABP
(maar bij DMP) en staat daarom ook niet in het diensttijdoverzicht. Dit
is conform de MijnABP-omgeving zoals tot aug. 2015 in gebruik was.
- Het specifiek maken van de aanspraken vanuit de waardeoverdracht
zal niet getoond worden. Deze detaillering past niet in het concept
waar de deelnemer specifiek op hem gerichte informatie ontvangt met
een diepgang waar hij ook daadwerkelijk de inhoud van kan begrijpen
en mee kan handelen. Wanneer uit de communicatie die we
terugkrijgen van de daadwerkelijke deelnemers blijkt dat bij grote
groepen deelnemers behoefte bestaat aan meer diepgang wordt
steeds gekeken of het mogelijk is in die informatiebehoefte via
MijnABP of een andere communicatievorm te voorzien.
16
Opmerking 7
Worden communicatieboodschappen vooraf bij
militairen getoetst? Is er een vorm van klankbord?
- ABP heeft een klantenpanel waarin de deelnemers van ABP
vertegenwoordigd zijn. In dit klantenpanel zitten ca. 1100 werknemers
van het Ministerie van Defensie (panel in totaal 56000 personen:
actieven, slapers en gepensioneerden). Dit klantenpanel is nauw
betrokken geweest bij de initiële ontwerpen van de mijn-omgeving.
Daarnaast worden deelnemers regelmatig gevraagd om feedback te
geven en ontvangen wij signalen via ons klant-contact-centrum en vanuit
deelnemers rechtstreeks. Al deze feedback wordt verzameld en gebruikt
om de ontwikkelagenda verder vorm te geven.
17
Opmerking 7
18
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards