BIOF - IBFP

advertisement
BIOF
27 november
John Crombez
Inleiding
• Opsomming van een aantal gegevens van
derde partijen
• Als reactie op de globale aanpak van de
regering
HRF sept 2009
• Over het herstel van het saldo (onder -3%)
• “…maar ook en vooral om de rampzalige logica te
doorbreken van het « Sneeuwbaleffect » dat opnieuw
dreigt te ontaarden in een explosieve spiraal Die laatste
brengt inderdaad het risico met zich mee op zijn beurt de
houdbaarheid van de overheidsfinanciën ernstig te
bedreigen alsmede de financiering op langere termijn
van de budgettaire kosten van de vergrijzing “
– Zie opmerking bij Rekenhof
HRF sept 2009
De doelstellingen worden niet gehaald voor
2010 en 2011.
SCvV, juni 2009
Het tekort stagneert op -7%,
Ondanks de herneming van de parameters,
Budgettaire impact herneming = budgettaire impact vergrijzingskost
Opmerking rekenhof 1
• “Voorts werd nog geen rekening gehouden
met de ontwerpbegrotingen van de
deelstaten, maar werd uitgegaan van de
hypothesen vervat in het
stabiliteitsprogramma.”
– Impact onduidelijk , ook wegens
onduidelijkheid over inkomsten en uitgaven in
entiteit I aangehaald door het Rekenhof
Opmerking rekenhof 2
• “Het tekort van de sociale zekerheid in 2010 wordt
beperkt door een bijkomende dotatie van ruim 2,5 miljard
euro die het vorderingensaldo voor het jaar 2010 van de
federale overheid verslechtert.
•
Dit vorderingensaldo wordt echter positief beïnvloed
door de versnelde inkohiering van de personenbelasting
in 2009 “
– De fiscale basis eind 2010 strookt niet met de realiteit, de groei
op 2011 is aan de hoge kant, maar zal pas door een volgende
regering moeten behandeld worden.
Opmerking rekenhof 3
• “De geraamde schuldgraad van de gezamenlijke
overheid zal door het grote begrotingstekort
(zowel in 2009 als in 2010) toenemen van 92,1
% van het BBP in de aangepaste begroting 2009
tot 101,7 % van het BBP eind 2010. “
– De versnellende toename van de rentelast vormt een
probleem dat een oplossing na 2011 vertraagt en
bemoeilijkt
conclusies
• De begroting wordt niet aangepakt in lijn met de aanbevelingen
HRF
• De inspanning is niet aangepast aan de parameters waar de
opmaak van uitgaat
• Enkel engagement tot 2011
• Dreiging van rentesneeuwbal
• Fiscale basis vertekent het pad
• Het niet – crisis gebonden deel van de tekorten moeten sneller
worden opgelost
Download