PowerPoint-presentatie - Werken in Gedwongen Kader

advertisement
Recht in Gedwongen Kader
WIGK Recht
Docent: Mireille Gommans
mail: [email protected]
WIGK
• Hulpverlening in het gedwongen kader = rechter heeft
hulpverlening aan de cliënt opgelegd
Juridische kaders die van belang zijn om invulling te geven
aan het hulpverlenerschap:
Rechtspositie van de cliënt
Rechtspositie van de hulpverlener
In drie situaties is er sprake van gedwongen hulpverlening:
* Kinderbeschermingsmaatregelen,
* Strafrecht,
* Gezondheidsrecht, de gedwongen opname in het kader van
de BOPZ
2
Actualiteit
Artikel NRC
Soms moet je ze een duwtje geven
• Het mag niet in de zorg, zonder rechterlijke
toestemming ‘lastige’ jongeren vastpakken. Maar
af en toe kan het niet anders, zeggen hun
begeleiders.
3
Recht in gedwongen kader
Waarom Recht?
Functie van recht is ordening: dat er geen chaos
ontstaat. Het recht geeft spelregels
Recht omvat een stelsel van regels waaraan zowel
de overheid als de burger zich aan moet houden
Regels zijn in beginsel gericht op rechtvaardigheid
(Jordy)
WIGK
4
Recht in gedwongen kader
• Rechten en plichten
Rechten en plichten komen voort uit normen en
waarden die algemeen gelden in de maatschappij
5
Indelen van “recht”
• Nationaal recht
Internationaal recht
• Formeel recht
Materieel recht
Rv
Sv
BW
Sr
• Publiek recht
Privaat recht
Staatsrecht, bestuursrecht
Verbintenissenrecht
Strafrecht
Personen en familierecht,
Regels die zorgen dat de procedure
voor het materiele recht
uitgevoerd kunnen worden
Procesmatig van aard
Overheid – Burger
Regels die betrekking hebben op de inhoud
van de rechten en plichten wat mag en wat
mag niet - inhoudelijk van aard
Burger – Burger
6
Bestuursrecht
• Het begrip bestuursorgaan is een van de
belangrijkste begrippen in het bestuursrecht samen
met het begrip besluit en het begrip
belanghebbende.
Een bestuursrechtelijke rechtsverhouding veronderstelt drie bouwstenen
 een bestuursorgaan;
 een bestuursbevoegdheid
“bevoegdheidsuitoefening”
besluit;
 een of meer belanghebbenden.
Bestuursrecht begrepen, Mr.dr. C.L.G.F.H. Albers, Pag. 58
Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
Zorgvuldigheidsbeginsel
Rechtszekerheidsbeginsel
Verbod van misbruik van bevoegdheid
Het motiveringsbeginsel
7
Recht in gedwongen kader
• Rechtsregels
Liggen vast (wetten) en moeten worden
nagekomen.
Handhaving d.m.v. sancties (kan worden
afgedwongen)
8
Recht in gedwongen kader
De vindplaats van recht zijn de rechtsbronnen
- Wet – en regelgeving
- Jurisprudentie (interpretaties van de regels door
de rechter in individuele gevallen)
- Gewoonte recht (ongeschreven regels; niet in
strijd met het recht)
- Verdragen (tussen twee of meer staten)
WIGK
9
Recht in gedwongen kader
•
-
Rangorde in regelingen van hoog naar laag
Verdragen
Grondwet
Overige wetten
Algemene maatregelen van bestuur
Ministeriele regelingen en richtlijnen
Provinciale verordeningen
Gemeentelijke verordeningen
10
Recht in gedwongen kader
• Regels
Dwingend: mag niet worden afgeweken
Semidwingend: Inhoud van de overeenkomst kun
je zelf bepalen (cao)
Aanvullend: als specifieke afspraken ontbreken
Met name overeenkomsten: 7:652lid 8 BW
11
• Hoe komen wetten tot stand
Als de Regering en de Staten Generaal (Eerste en
Tweede Kamer) met een wetsvoorstel instemmen.
12
Recht in gedwongen kader
• Objectief en subjectief recht
- objectief: rechtsbronnen (wetboeken)
- Subjectief: afgeleid van objectief recht (het
proces om je recht te halen of om aan je plicht te
voldoen)
13
Recht in gedwongen kader
• Grondrechten
Staat in Grondwet; hoogste wet in Nederland
• Klassieke grondrechten
• Sociale grondrechten
Website:
https://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf29
9q0sr/vgrnbac43qvy
http://www.nederlandsegrondrechten.nl/grondrechten
14
• Saskia ontvangt een bijstandsuitkering. Om na te
gaan of Saskia niet samenwoont met haar vriend
Tyron, betreedt de sociaal rechercheur Toren, de
woning van Saskia met een valse sleutel.
Welk grondrecht?
Klassiek of sociaal?
15
Volgende week
Familierecht: Hoofdstuk 7 (en zie aanvulling ELO)
(pag. 7 handleiding)
16
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards