Rabo Inflatie Obligatie

advertisement
Rabo Inflatie Obligatie
Het is tijd voor de Rabobank.
Rabo Inflatie Obligatie
Oplopende inflatie kan de reële waarde van uw vermogen
verminderen. Momenteel is er binnen de eurozone sprake
van oplopende inflatie, die met name veroorzaakt wordt
door stijgende grondstoffenprijzen. En de vraag is wat er
op de langere termijn gaat gebeuren als oplopende inflatie
zich bijvoorbeeld zou gaan vertalen in hogere loonkosten.
Er bestaan gelukkig mogelijkheden om te profiteren van de
effecten van oplopende inflatie. De Rabobank komt nu met
de Rabo Inflatie Obligatie, een beleggingsproduct waarmee
u een hogere rente op uw ingelegde vermogen ontvangt
als de inflatie oploopt.
De Rabo Inflatie Obligatie (de “Obligatie”) keert ieder jaar
een coupon uit die wordt gebaseerd op een inflatie index
voor de eurozone (de Harmonized Index of Consumer
Prices ex Tobacco). Op basis van deze index ligt de inflatie
in de eurozone momenteel op 3,252% (inflatiecijfer over
februari 2008). Ieder jaar zal voor de berekening van de
coupon het vastgestelde Europese inflatiecijfer met een
vaste factor worden vermenigvuldigd. Vervolgens zal de
coupon jaarlijks achteraf aan u worden uitbetaald. En op de
einddatum ontvangt u uw volledige inleg terug.
U schrijft zonder transactiekosten in van 5 tot 23 mei 2008,
15.00 uur.
2 Rabobank | Rabo Inflatie Obligatie
De onderliggende index: Harmonised Index for
Consumer Prices ex Tobacco
Inflatie is het gevolg van een stijgend prijspeil, bijvoorbeeld door
stijgende energieprijzen of stijgende prijzen in de supermarkten.
Het inflatiecijfer in de eurozone wordt vastgesteld door Eurostat
(het “Europese Centraal Bureau voor de Statistiek”), dat iedere maand
het inflatiecijfer bepaalt over de maand ervoor, in vergelijking met
dezelfde maand in het jaar ervoor. Dit inflatiecijfer wordt weergegeven
in de Harmonized Index for Consumer Prices (HICP). Deze index kent
weer een aantal sub-indices, waarbij een bepaalde sector of categorie
niet wordt meegenomen in de berekening van het inflatiecijfer. Bij de
totstandkoming van de coupon van de Rabo Inflatie Obligatie wordt
voor de vaststelling van het inflatiecijfer gebruik gemaakt van de
meest gebruikte sub-index, de HICP zonder tabak.
In grafiek 1 is het verloop van de HICP ex Tobacco inflatieontwikkeling
Grafiek 2: De inflatieontwikkeling in Nederland ten opzichte van de
in euroland weergegeven sinds 1970. Duidelijk is dat de oliecrisis in
inflatieontwikkeling in de eurozone.
de jaren 70 via een loonprijsspiraal tot zeer hoge inflatie heeft geleid.
inflatie de rente ook hoog is en omgekeerd. Over het algemeen hangt
18
inflatie eurozone
(geharmoniseerd)
rendement 10-jaars
staatsobligaties
3-maands interbancaire
eurorente
16
14
12
de korte rente sterker samen met de korte termijn bewegingen in de
inflatie, terwijl de lange rente iets meer de onderliggende trend volgt.
In het verleden is het overigens lastig gebleken de inflatie te
voorspellen, waardoor in veel gevallen de markten een inflatieschok
10
als een permanente verandering beschouwden. Dit verklaart waarom
8
zowel korte als lange rentes de inflatie in het verleden sterk volgden.
6
4
Visie van Iris op de inflatieontwikkeling:
2
Het onafhankelijke researchbureau van de Rabobank, IRIS, houdt de
0
70
75
80
85
90
95
00
05
Bronnen: Reuters EcoWin, Rabobank berekeningen
*) NB 3-maands interbancair tarief voor 1999 gebaseerd op gewogen gemiddelde eurozone landen
ontwikkelingen van de inflatie nauwlettend in de gaten. IRIS verwacht
het volgende scenario:
“De sterke economische groei in opkomende markten maakt veel
De grote vraag is of de huidige stijgende inflatieontwikkeling
grondstoffen schaarser en dus duurder: niet alleen metalen en
doorzet, of dat hier slechts sprake is van een tijdelijke opleving.
energie, maar ook land, lucht en water. Dit kan ervoor zorgen dat de
In een scenario met een structureel hogere inflatie profiteert u met
inflatie op termijn verder oploopt. De effecten van globalisering in
de Rabo Inflatie Obligatie van een hogere rentevergoeding en
China en India - toenemende concurrentie en het enorme aanbod
beschermt daarmee uw ingelegde vermogen gedeeltelijk tegen de
van goedkope arbeidskrachten - verdwijnen daardoor langzaam
negatieve gevolgen van oplopende inflatie. In een scenario waarbij
naar de achtergrond. Technologische vernieuwing biedt uiteraard
de inflatie terugkeert naar het structureel lage niveau van eind jaren
impulsen aan de productiviteit, maar deze vergen een lange adem
negentig zal uw rente-uitkering echter lager uitvallen dan de rente-
en zijn niet stabiel. Tegelijkertijd laat de Westerse wereld, met name
uitkering van een normale obligatie met vergelijkbare looptijd en
Euroland en Japan, een sterke vergrijzing zien waardoor de
debiteur. Overigens kan de inflatie in Nederland afwijken van de
loonkosten hoog blijven. Het waarborgen van prijsstabiliteit wordt
inflatie in de Eurozone. In grafiek 2 is ter illustratie de historische
een moeilijke opgave voor centrale banken. Op de middellange
inflatie in zowel Nederland als de Eurozone weergegeven.
termijn zien wij daarom het risico van stijgende inflatie. In deze
context is de doelstelling van de ECB voor prijsstabiliteit bij een
Samenhang tussen inflatie en rente
inflatieniveau van dichtbij, maar net onder 2%, moeilijk haalbaar.”
Over het algemeen kan worden gesteld dat de rente en inflatie een
positief verband vertonen. Dat betekent dat in periodes van hoge
Bron: IRIS
Rabo Inflatie Obligatie | Rabobank 3
De coupon van de Rabo Inflatie Obligatie
De Rabo Inflatie Obligatie heeft een nominale waarde van EUR 1.000
en wordt uitgegeven op EUR 1.000 per Obligatie. De looptijd van de
Obligatie is 10 jaar. De factor wordt vastgesteld na de inschrijvingsperiode en zal liggen tussen 1,6 en 1,7. Omdat voor de eerste coupon het
inflatiecijfer gepubliceerd over februari 2008 (inflatie 3,252%) zal
worden gebruikt, komt de eerste coupon uit tussen 5,204% en 5,529%.
Voor meer informatie over de hoogte van de factor kunt u vanaf 23 mei
2008 kijken op de website www.rabobank.nl/beleggen/
beleggingsproducten/rabo special products/variabelrentende obligaties.
De coupon zal ieder jaar achteraf worden uitbetaald*. De coupon
bedraagt 0% indien er sprake is van deflatie, ofwel negatieve inflatie
(prijsdalingen). Voor meer informatie over de hoogte van de jaarlijkse
coupon kunt u kijken op de website www.rabobank.nl, daar zal de
Rabobank ieder jaar opnieuw op de productpagina vermelden wat de
jaarlijkse rentevergoeding wordt.
De Rabo Inflatie Obligatie is vooral interessant als u verwacht dat de
inflatie in de eurozone gedurende de looptijd van de Obligatie op een
structureel hoger niveau zal liggen. Door te investeren in deze
Obligatie kunt u uzelf behoeden voor de onzekerheid die stijgende
inflatie met zich meebrengt en aantasting van uw koopkracht
gedeeltelijk voorkomen.
* Zie “In het kort“ op pagina 6 van de brochure ”Betaling jaarlijkse coupon”
Risico
Beleggen in obligaties biedt zicht op een goed rendement maar is
Scenario’s
niet zonder risico’s. U dient rekening te houden met het feit dat de
Onderstaande tabel geeft een overzicht van mogelijke inflatiecijfers en
onderliggende inflatie index niet altijd een stabiel verloop zal kennen.
mogelijk bijbehorende coupons. Omdat pas na sluiting van de
Ook bestaat er de mogelijkheid dat deflatie zal optreden. In geval van
inschrijving bekend zal worden gemaakt wat de werkelijke hoogte van
deflatie zal de rentevergoeding van de Rabo Inflatie Obligatie dalen naar
de factor is, wordt er in dit voorbeeld gebruik gemaakt van de factor
0%. De koers van de Obligatie zal dan naar verwachting ook dalen.
1,6. Deze tabel dient slechts ter illustratie voor de berekening van de
Gedurende de looptijd bestaat de mogelijkheid dat de koers van de Rabo
coupon en geeft geen inzicht in het toekomstig rendement van de
Inflatie Obligatie onder het startniveau noteert doordat de reële rente
Rabo Inflatie Obligatie.
stijgt ten opzichte van de inflatie. Ook kan de Europese inflatie lager
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde
uitvallen dan de Nederlandse inflatie, waardoor de relatieve koopkracht
terugloopt. Op de einddatum krijgt u in ieder geval minimaal EUR 1.000
Europese inflatie (HICP ex Tobacco)
Coupon Rabo Inflatie Obligatie
-1,0%
0,0%
0,0%
0,0%
2,0%
3,2%
3,3%
5,28%
3,5%
5,6%
4,0%
6,4%
resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
per Obligatie terug. Lees voor een uitgebreide beschrijving van de risico’s
het volledige prospectus, bestaande uit het basisprospectus (Offering
Circular) en de bijbehorende definitieve voorwaarden (Final Terms).
Voor u geschikt?
Met de Rabo Inflatie Obligatie kunt u uw ingelegde vermogen
beschermen tegen oplopende inflatie en zelfs profiteren van een
mogelijke stijging van de inflatie, met de zekerheid dat u op de
einddatum minimaal de nominale waarde van EUR 1.000 per Obligatie
terugontvangt. De Rabo Inflatie Obligatie is geschikt voor u als u
4 Rabobank | Rabo Inflatie Obligatie
vertrouwd bent met de verschillende facetten van een belegging in
Fiscale Informatie
obligaties. U dient zelf na te gaan of uw portefeuille na opname van
De fiscale gevolgen van het beleggen in de Rabo Inflatie Obligatie zijn
deze belegging nog in overeenstemming is met uw doelrisicoprofiel.
afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Bent u een particuliere belegger
Wij adviseren u publiek beschikbare informatie over actuele
en woont u in Nederland, dan geldt voor u in de regel het volgende:
ontwikkelingen ten aanzien van de onderliggende inflatie index te
wat u als particulier werkelijk aan rente, dividend of koersresultaten op
raadplegen. U kunt met vragen uiteraard ook contact opnemen met
uw belegging ontvangt, is fiscaal niet relevant. Jaarlijks wordt uw
uw adviseur van de Rabobank.
nettovermogen belast in box 3 tegen een vermogensrendementsheffing
van per saldo 1,2%. Daarbij gaat de fiscus uit van uw gemiddelde
Kosten
nettovermogen op de peildata 1 januari en 31 december in een jaar,
De Rabo Inflatie Obligatie heeft een nominale waarde van € 1.000 en
voor zover dit gemiddelde meer bedraagt dan het heffingvrij vermogen
een uitgifteprijs van € 1.000 per Obligatie. In het product zijn distributie-
van € 20.315 (2008) per persoon. Dit heffingvrij vermogen kan onder
en structureringskosten opgenomen. Deze kosten zijn al verwerkt in
bepaalde voorwaarden met toeslagen verhoogd worden. Als u niet in
de uitgifteprijs. Op de uitgiftedatum wordt verwacht dat deze kosten
Nederland woont, wordt u in Nederland alleen belast voor specifiek in
als volgt zijn opgebouwd:
de wet genoemde genoten inkomsten. Voor u valt de Rabo Inflatie
Obligatie in de regel niet in box 3. Voor een rechtspersoon of een
professionele belegger zijn andere fiscale aspecten van toepassing.
Kosten (gebaseerd op de nominale waarde)
Totale kosten 1)
Waarvan:
distributievergoeding
Rabobank
Wij adviseren u dan ook om een deskundige te raadplegen.
Eénmalig
Per jaar (bij een
looptijd van
10 jaar)
Totaal over de looptijd
1,5%
0,15%
3,0%
De Rabo Inflatie Obligatie zal dagelijks verhandelbaar zijn en wordt
0,00%
1,5%
genoteerd op Euronext Amsterdam by NYSE Euronext. Dit betekent
1,5%
Dagelijks verhandelbaar
1) De belangrijkste kosten zijn: (structurerings-, marketing-, distributie-, informatie- en administratiekosten).
dat u op iedere beursdag kunt verkopen of kunt bijkopen. Tijdens de
looptijd geldt bij aan- en verkoop de marktwaarde van de Rabo Inflatie
Obligatie. Deze marktwaarde kan hoger of lager zijn dan de nominale
Tijdens de inschrijvingsperiode van 5 tot 23 mei 2008, 15.00 uur,
waarde van de Rabo Inflatie Obligatie en wordt beïnvloed door
betaalt u geen transactiekosten. Na de inschrijvingsperiode gelden de
verschillende factoren, waaronder de ontwikkeling van de inflatie ten
reguliere tarieven voor transacties in, het bewaren, het beheren en de
opzichte van de reële rente (met name aan het begin van de looptijd).
aflossing van de Rabo Inflatie Obligatie. Deze kosten kunt u opvragen
bij uw lokale adviseur of vinden op www.rabobank.nl.
Rabo Inflatie Obligatie | Rabobank 5
Inschrijven
uitsluitend af te gaan op het volledige prospectus. Het volledige
Heeft u belangstelling voor de Rabo Inflatie Obligatie en wilt u
prospectus is sinds 9 april 2008 kosteloos verkrijgbaar bij de Rabobank
inschrijven? Dat kan via uw adviseur van de Rabobank, de Rabo
of vanaf 5 mei 2008 te downloaden via www.rabobank.nl. Wij maken u
Beleggingslijn (0900 0705, lokaal tarief ) of via www.rabobank.nl.
erop attent dat de inschrijving vervroegd kan sluiten en dat er sprake
U dient bij uw beslissing om te beleggen in de Rabo Inflatie Obligatie
kan zijn van geen of gedeeltelijke toewijzing.
In het kort
Inschrijvingsperiode 5 tot 23 mei 2008, 15.00 uur
Uitgevende instelling Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank Nederland)
Nominale waarde EUR 1.000 (100%)
Garantiewaarde
EUR 1.000 (100%) op einddatum
Uitgifteprijs EUR 1.000 (100%)
Gebruikte inflatiecijfer Eurozone Harmonised Index of Consumer Prices ex-Tobacco
Berekening jaarlijkse coupon Het inflatiecijfer (HICP ex-Tobacco) over de maand februari vermenigvuldigd
met de factor
FactorDe factor zal liggen in de bandbreedte van 1,6 tot en met 1,7
en wordt na afloop van de inschrijfperiode eenmalig vastgesteld
Vaststelling jaarlijkse couponIeder jaar ruim voorafgaand aan de nieuwe couponperiode na publicatie van het niet
herziene inflatiecijfer door Eurostat
Betaling jaarlijkse couponIeder jaar op 30 mei na afloop van de couponperiode
Indien geen beursdag, dan de eerstvolgende beursdag
Looptijd
10 jaar
Einddatum 30 mei 2018
Stortingsdatum 30 mei 2008
Dagelijks verhandelbaar
Via Euronext Amsterdam by NYSE Euronext
ISIN
XS0357495513
Fondscode
628201
Informatie tijdens de looptijd www.rabobank.nl (beleggen, beleggingsproducten, special products,
variabelrentende obligaties)
6 Rabobank | Rabo Inflatie Obligatie
Belangrijke informatie
Iedere lokale Rabobank en de andere onderdelen van de Rabobank Groep die
als beleggingsonderneming zijn aan te merken, zijn als zodanig geregistreerd
bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. De gegevens in deze
brochure zijn ontleend aan openbare informatie. Uw beslissing om te
beleggen in de Rabo Inflatie Obligatie dient u uitsluitend te baseren op het
volledige prospectus en de daarvan deeluitmakende beschrijving van kosten,
risicofactoren en voorwaarden. Het volledige prospectus is sinds 9 april 2008
kosteloos verkrijgbaar bij de Rabobank of vanaf 5 mei 2008 te downloaden via
www.rabobank.nl. U dient zelf na te gaan of uw portefeuille na opname van
deze belegging in de Rabo Inflatie Obligatie nog in overeenstemming is met
uw doelrisicoprofiel. Bij onderlinge verschillen tussen de in deze brochure
opgenomen informatie en het volledige prospectus zal de inhoud van het
volledige prospectus prevaleren.
U wordt geadviseerd de Rabo Inflatie Obligatie uitsluitend te kopen indien
u de aan deze belegging verbonden risico’s volledig heeft begrepen.
Marktontwikkelingen kunnen van invloed zijn op het koersverloop van de
onderliggende waarde van dit product en daarmee op de waarde van de Rabo
Inflatie Obligatie. Rabobank is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het
koersverloop van de onderliggende waarde van de Rabo Inflatie Obligatie.
Deze brochure is uitsluitend bestemd voor distributie binnen Nederland.
Het is verboden om deze brochure aan personen buiten Nederland,
waaronder ook de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, Canada en
Japan, ter beschikking te stellen. De in deze brochure opgenomen informatie
is geen expliciete of impliciete beleggingsaanbeveling en kan op ieder
moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.
Deze brochure is geen prospectus. Noch Rabobank Nederland noch enige
rechtspersoon die onderdeel uitmaakt van de Rabobank Groep, is
aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de in deze brochure
opgenomen gegevens. Deze brochure dient uitsluitend ter informatie en mag
niet worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het
doen van een aanbod.
Vanwege de Europese spaarrenterichtlijn, zal Rabobank Nederland informatie
over rente-inkomsten genoten door een particuliere belegger die in een
andere EU-lidstaat woont, moeten doorgeven aan de Nederlandse fiscus.
Deze geeft de informatie vervolgens door aan de fiscale autoriteiten van de
EU-lidstaat waar de belegger woont. De rente die er op de Rabo Inflatie
Obligatie jaarlijks kan worden uitgekeerd, kwalificeert in het kader van de
Europese spaarrenterichtlijn als rente. De Europese spaarrenterichtlijn is
ook van toepassing op bepaalde derdelanden (waaronder Zwitserland,
Liechtenstein, Andorra, Monaco en San Marino) en bepaalde afhankelijke
en geassocieerde gebieden.
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde
resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Rabo Inflatie Obligatie | Rabobank 7
13621-04-2008
www.rabobank.nl
Download