Schooljaar 2014 - 2015

advertisement
Welkom in het eerste leerjaar!
Schooljaar 2014 - 2015
• Welkom!
• Doel van de avond: een korte uiteenzetting over de leerstof in
het eerste leerjaar en de manier van werken
• Een woordje uitleg over praktische zaken zoals huiswerk,
agenda, rapporten, afwezigheden, …
• Een babbeltje met de juf, gewoon even de sfeer opsnuiven in het
eerste leerjaar!
• De overstap naar het eerste leerjaar is een grote stap voor uw
kind en ook voor u, gun elkaar de tijd, panikeer niet te snel en
geniet vooral van alles wat uw kind leert!
Hoe ziet een dag eruit?
• 8.40 uur start van onze lesdag, graag op tijd op school
• We leggen de spullen waar die horen: agenda, brooddoos,
huiswerk, …
• Startmoment in onze zithoek: kalender, gebed, dagverloop,
vertelmoment (net zoals in de kleuterklas)
• Voormiddag vooral gericht op taal/rekenen
• Lesjes van 25 minuten omwille van aandacht
• Middagpauze van 11.55 uur tot 13.20 uur
• Namiddag: wereldoriëntatie, muzische vorming, hoekenwerk, …
• Boekentas maken, woordje uitleg bij huiswerk
• Naar huis!
Veilig leren lezen
• Verdeeld in 12 kernen
• Sluit aan bij de
belevingswereld van uw
kind.
• N.a.v. verhaal worden
nieuwe woorden aangeleerd.
• 1 kern duurt ongeveer 3
weken en bevat ± 6 nieuwe
woorden en dus ook
evenveel nieuwe letters
Stappen bij het lezen
• Structureerwoorden aanleren en daarbij aansluitend de letters.
• Woord kunnen analyseren en synthetiseren = hakken en plakken
Je kind leert eerst woorden in afzonderlijke klanken hakken.
‘maan’ wordt dan mmm-aaa-nnn. Dan ‘plakt’ je kind de
afzonderlijke klanken weer aan elkaar: mmm-aaa-nnn, maan. Op
deze manier wordt het woord spellend gelezen. Op het moment
dat je kind ook de ‘s’ kent, kan hij ook het woord ‘maas’ spelend
lezen. Zo breiden de woorden die je kind kan lezen, zich
systematisch steeds verder uit. Dit oefenen we vooral met het
klikklakboekje.
• Het koppelen van een klank aan een letter is erg belangrijk en
moet dan ook vlot gaan, anders duurt het plakken soms te lang en
lukt het vlot lezen niet
• We schrijven en lezen van links naar rechts
• Op een bepaald moment moet het kind in staat zijn nieuwe
woorden te spellen.
• Spellend lezen is dus de elementaire leeshandeling
• Na verloop van tijd is het wel de bedoeling dat het spellend
lezen plaats maakt voor vlot lezen, dit oefenen we ook dmv
leeskaarten
• Leren lezen noemen we technisch lezen. Als het kind dit
beheerst kan het ook begrijpen wat het leest. Hiervoor is veel
oefening nodig. Dit gebeurt vooral vanaf kern 7.
• Nieuwe woorden en letters worden ingeoefend op verschillende
manieren gedurende een 2-tal dagen met allerlei oefenmateriaal.
Werkboekje
Leesboekje
Letters
…maar ik hoop vooral dat uw kind veel plezier
zal krijgen in lezen!
• Voorlezen
• Leeshoek
• Bezoek aan de
bibliotheek
• Tijdschriften,
krant, …
• Zien lezen, doet
lezen
Schrijven met Ik pen
• Schrijven is een van de moeilijkste vaardigheden.
• Wij lezen leesletters en schrijven schrijfletters.
• We oefenen op vele manieren: in de lucht met je wijsvinger,
op het bord,...
• Pengreep en de schrijfhouding zijn heel belangrijk
• In het tweede deel van het schooljaar leren de kinderen de
letters pas aan elkaar schrijven
• We schrijven enkel met potlood!
• We oefenen de letters in de klas en elke week is er ook een
schrijfwerkje als huiswerk.
Rekensprong
• Realistische rekenmethode
• Sterke aandacht voor klassikale instructie en automatisatie
• Kinderen zijn veel actiever met rekenen bezig en zodoende leren
ze alles te ontdekken en te ervaren op het gebied van rekenen .
• Onderwerpen in het rekenboek sluiten aan bij de
belevingswereld van het kind.
• Rekenen heeft een goede opbouw van concreet naar
schematisch.
• Getallen, bewerkingen, meten en metend rekenen en meetkunde
komen aan bod
Getallen en bewerkingen
• Aan de hand van de avonturen van Wibbel, een gek, blauw
mannetje, leren we rekenen.
• Getallen tot 10, 20 vlot kennen en herkennen a.d.h.v.
getalbeelden:
• Splitsen tot 10: de getallen vlot kunnen opsplitsen in 2 groepjes.
• Wordt thuis geoefend met splitshuisjes
• Optellen en aftrekken tot 10. Als je kind dit heel vlot kan dan
zijn deze oefeningen geautomatiseeerd.
• Er wordt eerst veel gebruik gemaakt van concreet materiaal,
daarna werken we met tekeningen, uiteindelijk zonder hulp
• Hiervoor worden ook sommenkaartjes meegegeven
• Ook bewerkingen tot 20 komen aan bod (niet uit het hoofd)
• Zie voor meer info in het neuze-neuze-boekje
Wat nog meer?
•
•
•
•
Kloklezen: uur en half uur
Liter, meter, kilogram
Betalen en teruggeven met euro en eurocent.
Vormen, spiegelbeeld
En dan is er nog dit…
• Wereldoriëntatie: we ontdekken de wereld rondom ons ahv
ervaringen, uitstappen, doe-momenten, …
• We werken hiervoor met Zonnekind, aangevuld met thema’s die
jaarlijks terugkeren
• Technologie: gegeven door meester Koen
• Godsdienst methode Land in Zicht: bijbelverhalen, kerkelijk
jaar, sociale vaardigheden, gevoelens,…
• Muzische vorming met aandacht voor beeld, muziek, drama,
taalgebruik, media,…door te beschouwen en te creëeren
• Bewegingsopvoeding: turnen en zwemmen
• Zwemmen pas vanaf februari maar dan wel wekelijks
• Hoekenwerk: vooral speels inoefenen van vaardigheden en kennis
of gewoon een vrij spelmoment
Huiswerk, agenda, rapporten
• Doel van het huiswerk is kennis inoefenen en ook de ouders te
informeren over de leerstof op dat moment
• Zou maximum 20 minuutjes in beslag mogen nemen
• Woensdag is er geen huiswerk
• Elke dag leestaakje: leeskaart, leesboekje, kkb aangevuld met:
• Schrijfwerkje uit Ik Pen
OF
• Rekenblaadje
OF
• Ander werkblaadje ivm taal
OF
• Sommenkaartjes, splitshuisjes, rekendoosje
• Agenda graag elke dag handtekenen
• Post gebeurt via mail, indien er mail is staat er een @ bij de
envelop in het agenda
Er zijn een 5-tal rapporten te beginnen eind oktober
Eind oktober is er ook een eerste individueel oudercontact
Ook in februari en eind juni is er een individueel oudercontact
In het rapport vindt u meer info over hoe en wat we evalueren
Er is ook ruimte voor sociale vaardigheden en (werk)houding in ons rapport
De toetsen worden meegegeven in de blauwe toetsenmap
Graag bekijken, handtekenen en dan terug bezorgen aan de klasleerkracht
Er worden toetsen afgenomen na elke rekensprong en na elke kern van taal
Het gaat hier om parate kennis, dus studeren thuis is nog niet aan de orde
Bij de leestesten wordt het tempo vermeld vanaf de start van het schooljaar
maar deze worden pas verrekend vanaf het 4de leesboekje op het rapport.
We zijn ons bewust van een zekere druk bij het lezen op tempo maar het blijft
wel een belangrijke aanwijzing voor het vlot lezen.
Ziekte en medicatie
•
•
•
•
•
•
Bij ziekte mag u maximaal 4 keer
zelf een ziektebriefje schrijven
U kan de briefjes uit het agenda
gebruiken, nadien verplicht een
doktersattest!
Doktersattest ook voor een
afwezigheid in de week voor of na
een schoolvakantie!
Een doktersattest is verplicht bij
een afwezigheid van meer dan 3
kalenderdagen!
We mogen enkel medicatie toedienen
op schriftelijke vraag met duidelijke
instructies van ouders/dokter
Indien uw kind niet mag deelnemen
aan turn- of zwemlessen, graag een
briefje
Varia en zijn er nog vragen?
•
•
•
•
•
•
•
Maximumfactuur bedraagt 75 euro
en wordt via overschrijving betaald
aan de school in 2 schijven (zie
brief)
Hiermee worden zwemlessen,
uitstappen,… betaald
Een drankkaart kan u aanschaffen
voor 5 euro, zelf een drankje
meebrengen kan natuurlijk ook
We eten onze boterhammetjes op in
de klas, een placemat mag van thuis
meegebracht worden
Woensdag is fruitdag
Turnpak kan aangekocht worden op
het secretariaat (niet verplicht)
Verjaardag wordt gevierd met lied
en kaart en eenvoudige traktatie
(wafeltje, cake,…)
Download