Oriënterend debat van het college over de behandeling

advertisement
Europese Commissie - Persbericht
Oriënterend debat van het college over de behandeling van China in
antidumpingonderzoeken
Brussel, 20 juli 2016
Het college van commissarissen heeft vandaag gesproken over de politieke, economische en
juridische gevolgen van het verstrijken, op 11 december 2016, van sommige bepalingen van
het Protocol van toetreding van China tot de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en over de
maatregelen die in dit verband moeten worden genomen.
Deze bespreking is een vervolg op een eerste oriënterend debat op 13 januari over de vraag of — en zo ja hoe — de EU haar
behandeling van China in antidumping- en antisubsidieonderzoeken na december 2016 moet veranderen.
Sindsdien is een grondige effectbeoordeling uitgevoerd om de gevolgen van mogelijke veranderingen per lidstaat en per
economische sector in kaart te brengen, waarbij bijzondere aandacht is besteed aan werkgelegenheid. Er heeft eveneens een
openbare raadpleging plaatsgevonden, die meer dan 5 000 reacties opleverde. De lidstaten, vertegenwoordigers van het
bedrijfsleven, vakbonden en verschillende belanghebbenden hebben de afgelopen maanden actief aan deze discussies
deelgenomen. Het Europees Parlement heeft in mei een resolutie aangenomen waarin het de Commissie opriep tot actie.
Tijdens het oriënterende debat van vandaag sprak het college van commissarissen over de drie opties die in de
effectbeoordeling waren onderzocht: 1) de EU-wetgeving ongewijzigd laten; 2) China schrappen van de lijst van "landen zonder
markteconomie" en de standaardmethode voor dumpingberekeningen toepassen; 3) de methoden inzake antidumping
veranderen op basis van een nieuwe aanpak, waarbij een sterk systeem voor handelsbescherming gewaarborgd blijft en de
internationale verplichtingen van de EU worden nageleefd.
Vicevoorzitter van de Europese Commissie Jyrki Katainen, tevens commissaris voor Banen, Groei, Investeringen en
Concurrentievermogen, verklaarde: "Eerlijke en open handel is Europa's beste hefboom voor groei. De bespreking van vandaag
ging niet over de vraag of China al dan niet een markteconomie is. Het ging over de manier waarop wij onze
handelsbeschermingsinstrumenten moeten aanpassen in het licht van de realiteit van overcapaciteit en een veranderend
internationaal juridisch kader. Door samen met het Europees Parlement en de lidstaten op meerdere fronten actie te
ondernemen, kunnen wij zowel de symptomen als de onderliggende oorzaken van oneerlijke handel aanpakken en de
werkzekerheid in Europa vergroten".
EU-commissaris voor Handel Cecilia Malmström merkte op: "De Europese Unie is 's werelds grootste handelspartner. Onze
welvaart is gebaseerd op handel en wij zijn een groot voorstander van vrije handel en open markten. Maar handel moet wel
eerlijk zijn. De huidige situatie van overcapaciteit, met name in de staalindustrie, laat zien dat wij doeltreffende
handelsbeschermingsinstrumenten nodig hebben om in de toekomst eerlijke handel te waarborgen en verstoringen van de markt
aan te kunnen pakken. Dit betekent dat wij ons nu moeten aanpassen aan de nieuwe economische realiteit en de instrumenten
die ons ter beschikking staan, moeten versterken."
Het college was het erover eens dat de Commissie Europa handelsbeschermingsinstrumenten in handen moet geven die de
huidige realiteit in de internationale handel (met name de bestaande overcapaciteit) het hoofd kunnen bieden, met inachtneming
van de internationale verplichtingen van de EU binnen het rechtskader van de WTO.
Intussen kan en moet er vooruitgang worden geboekt bij het versterken van de bestaande handelsbeschermingsinstrumenten.
De Commissie roept de lidstaten op niet langer te wachten met de goedkeuring van het in 2013 ingediende voorstel tot
modernisering van de handelsbeschermingsinstrumenten van de EU. Deze stap zou leiden tot een versnelling van antidumpingen antisubsidieprocedures, en de Commissie de mogelijkheid bieden in bepaalde omstandigheden hogere rechten in te stellen.
Het Europees Parlement heeft zijn verslag in eerste lezing vastgesteld. De lidstaten worden met klem aangespoord in de Raad
snel voortgang te boeken met dit dossier.
Tegelijkertijd wordt van China gevraagd, zoals juist deze week nog door de Raad Buitenlandse Zaken werd benadrukt, in
aanzienlijke mate en op controleerbare wijze te snijden in de industriële overcapaciteit, op basis van een duidelijk tijdschema en
met onafhankelijk toezicht.
Met het oog hierop blijft de Commissie, via bilaterale en multilaterale contacten met onze partners, actief bezig met de
uitvoering van haar actieplan om het probleem van de overcapaciteit in de staalsector aan te pakken. Na de top EU-China in
Beijing op 19 juli en op aandringen van voorzitter Juncker is een bilateraal staalplatform EU-China opgericht om toezicht te
houden op overproductie. In het kader van de G20 hebben de ministers van handel verklaard de communicatie en samenwerking
te zullen verbeteren en zij hebben doeltreffende maatregelen toegezegd om de uitdagingen aan te gaan en zo de marktwerking
te versterken en het doorvoeren van aanpassingen aan te moedigen. De staalproducerende economieën van de G20 zullen
deelnemen aan de voor september geplande vergadering van de Staalcommissie van de OESO. Daar zal worden gesproken over
de mogelijkheid tot het opzetten van een wereldwijd forum, dat kan dienen als samenwerkingsplatform voor dialoog en
informatie-uitwisseling over ontwikkelingen in de wereldwijde capaciteit en over beleid en ondersteunende maatregelen van
overheden.
Volgende stappen:
Op basis van het collegedebat van vandaag zal de Commissie op dit onderwerp terugkomen en voor het einde van dit jaar een
voorstel indienen.
Meer informatie:
Openbare raadpleging over toekomstige maatregelen ter voorkoming van invoer met dumping uit China
Staalindustrie: Commissie neemt maatregelen om duurzame banen en groei in Europa te behouden (16 maart 2016):
- Persbericht
- MEMO — Veelgestelde vragen
- Mededeling: "Staalindustrie: behoud van duurzame banen en groei in Europa"
IP/16/2567
Contactpersoon voor de pers:
Daniel ROSARIO (+ 32 2 295 61 85)
Axel FOUGNER (+32 2 295 72 76)
Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail
Download