Titel - VB Noord

advertisement
Wet Werken naar
Vermogen
Albert Bruins Slot
Directeur Alescon
24 mei 2012
De basisgedachte van de
verandering
• Commissie de Vries en commissie
Bakker.
• De demografische ontwikkeling van
Nederland.
• De toekomstige arbeidsmarkt.
• De noodzakelijke bezuinigingen.
• De aansluiting van de sociale zekerheid
op de veranderende samenleving.
• De noodzakelijke optimalisatie van de
uitvoering van de sociale zekerheid.
2
“Bottom line”
– Onafhankelijk van de politieke keuzes in
2010
– Decentralisatie van alle taken en
bevoegdheden naar de gemeente
– Instroom in SW en Wajong beperken
– Re-integratie staat zwaar ter discussie
– Regelingen financieel toekomstvast
maken
– Iedereen moet “werken” voor uitkering
TEKORTEN OP DE ARBEIDSMARKT
Aantal 65 plussers als % van 15-64-jarigen
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2004
bron: CBS
2030
2050
Hoofdlijnen Wet Werken Naar Vermogen
Na inwerkingtreding (1 januari 2013???):
1. Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen: WWNV
2. Wajong: volledig én duurzaam jonggehandicapt
3. Wsw: aangewezen op beschutte arbeid
4. Instrument loondispensatie
5. Eén ongedeeld reïntegratiebudget (WWB/WIJ en Wsw)
6. Herstructureringsfaciliteit tbv SW-sector
Nieuw systeem Wwnv
Wajong
(volledig en duurzaam)
Ja
Arbeidsvermogen?
Nee
Kan alleen beschut
werken?
Wet Werken naar
vermogen
Wsw
Doelgroep Werken naar vermogen
Nieuwe instroom 2013:



WWNV: mensen met een arbeidsvermogen (die voorheen
zouden instromen in Wajong, WWB/WIJ en Wsw) en
nuggers
Wajong: volledig en duurzaam arbeidsongeschikt
Wsw: aangewezen op arbeid in beschermde omgeving
Zittend bestand:


Mensen die op 1 januari 2013 al in Wajong, WWB/WIJ
zitten of in de Wsw werken.
WWB/WIJ gaat per 2013 op in WWNV
Loondispensatie
• Voor iedereen die WML niet kan verdienen
• Werkgever betaalt alleen voor de
productiviteit
• Gemeente vult aan tot max 100% WML
• Maximaal 9 jaar loon en aanvulling <
100% WML
• Toegangstoets door onafhankelijke derde
• Loonwaardebepaling via (erkende)
methode
• Periodiek nieuwe toegangstoets & meting
• Evaluatie door Rijk en VNG na 3 jaar
Voorbeeld inkomen
persoon
Netto inkomen
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Uitkering
Loonwaarde 40%
Loon
Loonwaarde 60% Loonwaarde 60% bij
aanvulling tot WML
na 9 jaar
Aanvullende uitkering
De omgeving van de Wwnv
• Samenhang tussen werken naar vermogen
en:
– decentralisatie AWBZ
– preventie en begeleiding
– decentralisatie jeugdzorg
– IQ verlaging
– welzijn nieuwe stijl (kanteling)
– regionalisering (arbeidsmarkt, zorg,
veiligheid)
– rol UWV
10
Rol gemeente
• alle instrumenten in handen voor regie
t.b.v. inwoners met een lange afstand op de
arbeidsmarkt.
• integrale aanpak mogelijk in combinatie met
de AWBZ en de Jeugdzorg.
• opdracht kan neergelegd worden bij het
werkplein, Sw-bedrijf en de GKB.
11
Budgetten
Ontwikkeling budget Werk en inkomen
2011
2012
2013
2014
2015
1.336
1.122
1.134
1.083
1.083
400
400
400
400
1.336
722
734
683
683
100%
54%
55%
51%
51%
Tekorten
Wsw
-113
-113
-203
-326
-391
Zwarte
scenario
1.223
609
531
357
292
92%
46%
40%
27%
22%
W-deel
Bezuiniging
Resteert
Gevolgen Assen
W-deel
Assen
2011
2012
2013
2014
2015
100%
54%
55%
51%
51%
6,9 mln
3,8 mln
3,8 mln
3,5 mln
3,5 mln
W-deel (zwarte scenario)
Assen
92%
46%
40%
27%
22%
6,3 mln
3,2 mln
2,7 mln
1,9 mln
1,5 mln
Waarom zijn financiële gevolgen
desastreus voor de gemeenten?
• Doorlopende hoge loonkosten SW
• Rijksbijdrage SW, die naar WML gaat
• Steeds lager wordende opbrengsten per
medewerker, door andere instroom
• Laatste SW-er oude stijl vertrekt in 2057!
rijksbijdrage/SE
ontwikkeling lonen en rijksbijdrage
loonsom/SE
32000
30000
28000
26000
24000
22000
20 ?
13
?
20
14
?
20
15
20 ?
16
?
12
20
eg
r
B
10
20
11
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
20
02
20000
Loonschalen SW tov WML
115%
134%
na 98
voor 98
I
H
loonschaal
G
F
E
D2
D1
C2
C1
B2
B1
A
O
0%
50%
100%
150%
200%
250%
percentage tov wml
300%
350%
verloop personeel in de SW
aantal SW oude stijl
SW nieuw
2000
totaal SW
1800
aantal personeelsleden
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Herstructureringsfaciliteit ????
• In totaal € 400 miljoen over 7 jaar
• Vulling fonds deels vanuit eerder beperken
van de Wsw (in plaats van 2014) en
bonusregeling Begeleid Werken
• Gemeenten moeten aanvragen indienen
• Is bedoeld om de omslag van de sector te
realiseren
• Niet bedoeld om exploitatietekorten te
dekken
Aanbevelingen Commissie
Westerlaken
• Splits beschermd werk en regulier
werk
• Gespecialiseerde deta faciliteit
oprichten
• Beschermd werk (incl AWBZ)
• Scheidt opdrachtgeverschap, toezicht
en uitvoering (aanbesteden?)
• Kwartiermaker voor transitie
• Financiële voorstellen anders inrichten
Eerste ervaringen/
berekeningen
• Beschut werk is structureel zwaar
verlieslatend
• Verkenningen met zorg en onderwijs
leveren resultaat verbeteringen op
• Denken in doelgroepen is essentieel
Basis indeling: verdiencapaciteit
1.
2.
3.
4.
0-20%
20-60%
40-80%
>80%
zorg
participatie
deta/BW/Loonsuppletie
zelfstandig naar regulier werk
Succes van groep 2 en 3 is essentieel
voor beperken schadelast gemeenten
Huidige stand WWnV
• Gisteren besloten om 29 mei besluit te
nemen over controversieel verklaren
• Loondispensatie geen bewezen succes
• Detacheren en loonsubsidie werken wel
• Afschaffen toegangstoets: prima
• Loonwaarde niet eenduidig vast te stellen
• Goed gedrag van gemeentes nog niet
beloond
Een regeling onderkant
arbeidsmarkt
• Werkgevers zitten niet te wachten op
medewerkers onderkant arbeidsmarkt
• Werkgevers willen het alleen als:
–
–
–
–
–
–
–
Inzicht bestaat in functioneren
Persoonlijke problematiek “opgelost” is
Geen ingewikkelde administratie
Geen enkel “ziekte” risico (WVP)
Primair proces niet verstoord wordt
Vooral klein MKB is bereid veel op te nemen
Begeleid Werken is bewezen succesvol!!
Huidige opvattingen Cedris
• De uitgangspunten van het Wetsvoorstel werken naar vermogen
moeten behouden blijven.
Dit betekent: samenvoeging van de verschillende regelingen aan de
onderkant van de arbeidsmarkt, de verantwoordelijkheid voor de
uitvoering naar gemeenten en zoveel mogelijk mensen aan de slag
bij gewone werkgevers.
• Maak daadwerkelijk 1 regeling, dus niet een aparte regeling voor
beschut werk met een eigen cao. Werken moet lonen.
• Er moet voldoende budget zijn voor begeleiding.
• Werkgevers moeten in voldoende mate worden geprikkeld om
mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt aan de slag te
helpen. Dit betekent ‘ontzorgen’, maar eventueel ook financiële
prikkels.
• Breng samenhang aan tussen de verschillende decentralisatie
Product life cycle
WSW
Werken
naar
vermogen
Download