presentatie Raadsbijeenkomst 1 februari 2012 15 maart 2012, pptx

advertisement
De Wet Werken naar Vermogen
•
•
•
•
De opdracht?
Klanten nu, geschat aantal klanten in 2013
Veranderingen in de doelgroep
Waar krijgen we geld voor?
WWNV: wat is de opdracht?
Wajong
WSW
WWB/WIJ
WWNV
WERKEN
Werk boven inkomen
• Nieuw instrument: loondispensatie wordt
mogelijk
Veranderingen 2012
Gezinsinkomen
WIJ weg + 4
weken wachttijd
Tegenprestatie
mogelijk
Budget reintegratie lager
Budget SW lager
Aanvraag SW
herstructureringsfonds
Veranderingen 2013
Gezinsinkomen
WIJ weg + 4 weken
wachttijd
Tegenprestatie
mogelijk
Budget reintegratie lager
Loondispensatie
Budget SW lager
1e tranche SW
herstructureringsfonds
WSW-nieuw alleen
voor <20% kunnen
werken
Wajong alleen
voor 100% niet
werken
Veranderingen 2014
Gezinsinkomen
WIJ weg + 4 weken
wachttijd
Tegenprestatie
mogelijk
Budget reintegratie lager
Loondispensatie
Budget SW lager
2e tranche SW
herstructureringsfonds
WSW-nieuw alleen
voor <20% kunnen
werken
Wajong-nieuw
alleen voor 100%
niet werken
Wajong van 2012
die kan werken
naar WWNV
Wajong voor 2010
en 100% niet
werken blijft UWV
Nieuwe instroom: aantallen
200
180
instroom 2012
Wajong kan
werken
160
140
120
v/h Wajong nu
WWNV
100
80
60
v/h WSW nu
WWNV
40
20
0
2013
2014
2015
Verwacht nieuwe instroom per jaar die voor de stelsel wijziging een
aanvraag Wajong of WSW zouden doen.
( ….. Plus 1/3 Niet – uitkerings- gerechtigden (Nuggers))
Kenmerken nieuwe
instroom
• WSW: 75% licht verstandelijk gehandicapt of
niet ernstig psychische stoornis
• Wajong: bij instroom is 29% (tijdelijk) niet in
staat om te werken / studeren, 71% dus wel
(met begeleiding, aanpassing werkplek /
tijden, enzovoorts)
• Ook bij Wajong veel psychische stoornissen
Budget re-integratie
10,000,000.00
9,000,000.00
8,000,000.00
7,000,000.00
6,000,000.00
5,000,000.00
4,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
0.00
2009
2011
2013
Mogelijke bouwstenen
Inhoudelijk
Organisatorisch
Eigen kracht burgers en sociaal netwerk
Expertise bestaande organisaties
benutten
Eén huishouden, één plan, één
casemanager
Uitkomen met het geld
Alles in samenhang bezien, wat is goed
voor de klant
Niet alles in een keer vernieuwen
Niet alleen oplossingen, ook preventie
Samenwerken in de regio, samen
ontwikkelen van pilots
Aansluiten bij bestaande en landelijke
ontwikkelingen
Indeling van het zorgsysteem
Vraaggericht
Indeling in levensfasen
Het proces
Fasen
Planning
uitwerking
Bestuurlijke
besluitvorming
Fase 1
Sep-dec 2011
Inventarisatie, analyse
en visie
Jan 2012
Fase 2
Jan-apr 2012
Visie en keuzen
Mei 2012
Fase 3
Mei-jun 2012
Conceptverord., bestek
Diverse data in
2012
Fase 4
Aug-dec 2012
implementatie
Diverse data in
2012
De raadsagenda mbt de
decentralisaties
Eerste helft 2012
WWNV
26-3 voorbereiding discussie
25-4 Promen herstruct.
aanvraag
Juni cyclus: beleidsnota’s en
verordeningen
AWBZ
20-6 invoeringskaders 2013
mei circulaire -> financiering
Tweede helft 2012
Rapporteren
voortgang
implementatie
Najaar
verordeningen
Jeugdzorg
Communi- Info doelgroepen, in en
catie
extern
2013
Rapporteren
voortgang
implementatie
Eerste besluiten rijk
idem
Download