1 O Objectief De lens op de revolver van een

advertisement
Begrippenlijsten biologie
4 havo en 5 havo
PENTA College CSG Scala Rietvelden
O
Objectief
Observatie
Oestrogeen
Oeverplanten
Omgekeerd beeld
Onafhankelijke overerving
Onderdruk
Onderzoek, beschrijvend
Onderzoek, literatuurOnderzoek, ontwerp-
Onderzoeksvraag
Ongeslachtelijke
voortplanting
Ontsluiting
Ontwikkelen
Onvolledig dominant
De lens op de revolver van een microscoop. Op de
meeste lichtmicroscoop zitten vier objectieven met de
volgende vergrotingen: 4x, 10x, 40x en 100x
Wanneer je bij een onderzoek iets bekijkt en
waarneemt.
Door de eierstok afgescheiden hormoon, dat
ontwikkeling van de geslachtsorganen, de vrouwelijke
geslachtskenmerken en de groei van het
baarmoederslijmvlies stimuleert en tevens de
afscheiding van FSH door de hypofyse remt.
Planten die aan de oever leven. De wortels onder
water en de rest van de plant boven water.
Het beeld wat werkelijk op het netvlies van het oog valt
is omgekeerd beeld. Onder is op het netvlies boven.
Links is op het netvlies recht. De hersenen corrigeren
deze waarneming.
Als de genenparen waar je naar kijkt op verschillende
chromosoomparen liggen. Onafhankelijke overerving
speelt alleen bij di-hybride kruisingen
Druk van het bloed tegen de wand van het bloedvat als
het hart in rust is. De onderdruk ligt gemiddeld rond de
80 mmHg (millimeter kwikdruk)
Onderzoek dat als doel heeft iets te beschrijven, niet
om een verschijnsel te verklaren.
Het bestuderen van wetenschappelijke literatuur om
een wetenschappelijke vraagstelling te beantwoorden.
Op een systematische wijze bedenken en ontwikkelen
voor het oplossen van een onderzoeksvraag. Een
onderzoekontwerp of werkplan bestaat uit de volgende
componenten: literatuur studie met onderzoeksvraag
en hypothese, de verwachting, materiaallijst,
werkwijze, onderzoeksresultaten (tabellen en
grafieken) een conclusie en een nabeschouwing.
Een vraag of een probleemstelling die je kunt
beantwoorden met een experiment.
Voortplanting van prokaryoten en de meeste protisten
waarbij maar één organisme nodig is. Bij
ongeslachtelijke voortplanting is het nageslacht een
kloon van de moeder. Maar weinig soorten planten
zich obligaat ongeslachtelijk voort.
Het oprekken van de baarmoedermond. Voordat het
kindje geboren kan worden moet de diameter van de
baarmoedermond 10 centimeter zijn.
Het optreden van veranderingen in de bouw en/of het
functioneren van een organismen.
Wanneer het dominante allel niet genoeg dominant is
en het recessieve allel toch een beetje tot uiting komt
in het fenotype van het individu. Of wanneer een
1
Begrippenlijsten biologie
4 havo en 5 havo
PENTA College CSG Scala Rietvelden
Oogafwijkingen
Oogleden
Oogspieren
Oogzenuw
Opgeloste stoffen
Oplosmiddel
Oppervlaktewateren
Optimalisering
Optimumkromme
Optisch chiasma
Opvoeding
ordening
Orgaan
Organel
erfelijke eigenschap kan worden opgebouwd uit
meerdere dominante allelen, en deze allelen in een
heterozygoot genotype beide tot uiting komen.
Wanneer je van veraf of van dichtbij minder goed ziet.
Waardoor je dus een bril nodig heb.
Dunne laagjes huid over de ogen. De oogleden
verspreiden het traanvocht over de ogen. Verder
beschermen de oogleden de ogen tegen stof en te fel
licht.
Aan de harde oogrok zitten zes oogspieren bevestigd.
Deze zes oogspieren draaien de ogen in de gewenste
richting. Via de gekoppelde reflex zorgt de stand van
de ogen, de spanning in de oogspieren, voor het boller
en platter worden van de lens.
Sensorische zenuwen die de impulsen vanuit de
lichtreceptoren naar de hersenen geleiden verlaten via
de oogzenuw het oog. Op deze plek zitten geen
zintuigcellen en heet de blinde vlek.
Als de opgeloste stof en het oplosmiddel een
homogene eenheid zijn.
Vloeistof waarin andere stoffen opgelost kunnen
worden.
Rivieren, sloten, meren en plassen. Water die op de
oppervlakten liggen. Dus geen zee.
Omstandigheden zo gunstig mogelijk laten zijn.
Een kromme (curve) waarbij het verband tussen een
factor en een activiteit is uitgezet, bijv. verband tussen
temperatuur en enzymactiviteit: er is een beste
temperatuur(optimum), waarbij de enzymactiviteit het
hoogst is.
Hierin kruist een deel van beide oogzenuwen.
Opvoeding is het proces waarin een kind wordt
gevormd naar de normen en waarden van diens
opvoeder(s) en daarmee meestal naar de voornaamste
normen en waarden van de samenleving waarin hij
leeft.
Het systematisch rangschikken van alle organismen op
basis van kenmerken in de vier rijken.
Deel van een organisme met specifieke structuur en
functie, vaak bestaande uit verschillende typen
weefsels. Organen werken samen met andere organen
in orgaanstelsels
Deel van de cel dat qua bouw en functie te
onderscheiden is van andere organellen. Organellen
zijn de onderdelen van de cel. Elk organel is omgeven
door een membraan bestaande uit fosfolipiden.
Voorbeelden zijn; mitochondriën, Golgi-systeem en het
endoplasmatisch reticulum.
2
Begrippenlijsten biologie
4 havo en 5 havo
PENTA College CSG Scala Rietvelden
Organenstelsel
Organisatieniveaus
Organische stoffen
Organismen
Organismen, autotrofe
Organismen, heterotrofe
Orthosympatische deel van
autonome zenuwstelsel
Osmose
Osmotische druk
Osmotische waarde
Ouderdomsverziendheid
Groep van samenwerkende organen die een
gezamenlijke functie hebben. Voorbeelden van
orgaanstelsels zijn: het spijsverteringsstelsel en het
ademhalingsstelsel, zenuwstelsel, bottenstelsel,
bloedvaten stelsel en uitscheidingsstelsel.
Niveau waarop het leven kan worden bestudeerd, van
heel laag niveau (molecuul of cel) tot heel hoog
(biosfeer of ecosysteem).
Afkomstig van organismen of van producten van
organismen. In het molecuul moet een H-atoom een Catoom en een O-atoom zitten om het een organische
stof te noemen.
Een levend wezen. Een wezen dat levenskenmerken
vertoont
Organismen die zelf de organische stoffen produceren
die ze nodig hebben. Dit doen ze met energie
afkomstig van zonlicht (foto autotroof) en/of
anorganische stoffen (chemo autotroof). Alle foto
autotrofe organismen zijn groen en hoofdzakelijk
planten. Auto troof betekent: zelf voedend
Organismen die niet zelf organische stoffen kunnen
produceren en zich daarom voeden met de organische
stoffen waar andere organismen uit zijn opgebouwd.
Deel van het autonome zenuwstelsel. Staat niet onder
invloed van de wil. Het orthosympatisch zenuwstelsel
bevordert afbraak in het lichaam. Onder invloed van
het orthosympatisch zenuwstelsel is de afbraak groter
dan de opbouw. Effect: versnelling hartfrequentie,
vertraging vertering, verwijding van bronchiën
(stimulering van de ademhaling) en adrenaline-afgifte.
Diffusie van water door een selectief permeabel
membraan. De watermoleculen stromen van een
gebied met een lage concentratie opgeloste stoffen
(hypotoon) naar een gebied met een hoge concentratie
opgeloste stoffen (hypertoon).
Als een (plantaardige)cel hypertonisch is ten opzichte
van het milieu van de cel, dan zal er door diffusie water
de cel instromen. Het instromende water gaat druk
uitoefenen op de wand van de cel. De diffusie van
water de cel in stopt als de zuigkracht net zo groot is
als de tegendruk.
De osmotische waarde geeft aan hoeveel opgeloste
stoffen aanwezig zijn in een bepaalde vloeistof. Hoe
hoger de osmotische waarde van een oplossing des te
groter is de zuigkracht van de oplossing.
Bij het ouder worden neemt de elasticiteit van de
ooglenzen af, waardoor ze niet goed meer bol kunnen
3
Begrippenlijsten biologie
4 havo en 5 havo
PENTA College CSG Scala Rietvelden
Ovaria
Overblijvende planten
Overerving, gekoppelde
Overerving, onafhankelijke
Overspronggedrag
Ovulatie
Oxytocine
worden. Hierdoor kan je minder goed van dichtbij zien
en zal je dus een leesbril nodig hebben.
Ook wel eierstokken genoemd. De vrouwelijke organen
waarin de eicellen liggen, de 2 eierstokken bevinden
zich aan weerszijde van de baarmoeder.
Iedere plant die een strategie heeft ontwikkeld om de
winter te overleven.
Als meerdere allelen op hetzelfde chromosoom liggen
zullen deze gezamenlijk overerven. Gekoppelde
overerving komt aan de orde bij dihybride kruisingen.
Als de genenparen waar je naar kijkt op verschillende
chromosoomparen liggen. Onafhankelijke overerving
komt aan de orde bij dihybride kruisingen.
Niet relevant lijkend gedrag (van een ander
gedragssysteem), ontstaat bij een conflict tussen twee
gedragssystemen of door het uitblijven van een
sleutelprikkel.
Ook wel eisprong. Wanneer een rijpe eicel de eierstok
verlaat en via de eileider langzaam naar de
baarmoeder verplaatst. De eisprong vindt plaats 14
dagen voor de eerste dag van de volgende ovulatie en
onder invloed van de hypofyse hormonen LH en FSH
Hormoon dat wordt gemaakt door de zenuwcellen van
de hypothalamus (het is een neurohoormoon) en
afgegeven aan de hypofyse achterkwab. Oxytocine
zorgt voor de secretie van melk en de samentrekking
van de baarmoederwand. Ook wel het knuffelhormoon
genoemd.
4
Download