Rijken

advertisement
Rijken
Bacteriën
Planten
Schimmels
Dieren
Basislijsten
1 bacteriën
Bacteriën zijn te klein om zonder hulpmiddelen goed te
kunnen waarnemen. Er is
géén basislijst over deze
vorm van leven. Bacteriën
komen wel vaak aan de
orde in de lessen biologie!
Basislijsten
2 schimmels
1 schimmels
2 paddestoelen
1 paddestoelen
2 paddestoelen
Basislijsten
3 planten
1 wieren/algen
2 sporenplanten
3 zaadplanten
1 naaktzadigen
2 bedektzadigen 1 planten BBP 1
BBP 2
2 bomen
3 struiken
Basislijsten
4 dieren
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
eencelligen
sponzen
holtedieren
wormen
weekdieren
geleedpotigen
4.7 stekelhuidigen
4.8 gewervelden
1
2
3
4
1 vissen
2
3
4
4
4.9 algemeen
duizendpoten
kreeftachtigen
spinachtigen
insekten
1 zoet water
2 zout water
amfibieën
reptielen
vogels 1 vogels 1
2 vogels 2
3 roofvogels
zoogdieren 1 natuur 1 en 2
2 cultuur
Tijdens wandelingen worden leerlingen gewezen op veel voorkomende
organismen. Elke leerling moet een zekere basiskennis hebben van
deze organismen en deze in het veld en vanaf afbeeldingen kunnen
herkennen.
•
•
•
•
•
•
In het eerste en tweede jaar komen de lijsten aan de orde. Doel: Aan het
eind van elk schooljaar kennen de leerlingen van de drie rijken, schimmels,
planten en dieren, een aantal (?) organismen die zij in hun leefomgeving
tegen zouden kunnen komen.
In principe gaan we uit van 10 organismen per rijk/afdeling/groep. Daar
waar dat te specialistisch wordt beperken we ons en kunnen er minder
soorten op de lijst staan.
Op het netwerk, toegankelijk voor de leerlingen, komen die organismen die
behandeld zijn in de lessen. Vanaf hier kunnen de leerlingen die
organismen leren als er getoetst wordt.
Elke (?) toets (so? pw?) komen enkele organismen aan de orde. Voor elke
toets moet dus ook de organismen geleerd worden die in de lessen aan de
orde zijn geweest. Afhankelijk van de snelheid waarmee de verschillende
docenten de organismen aan de orde stellen kunnen we overwegen met
één toegang tot het netwerk te regelen of per docent. De leerlingen moeten
thuis ook toegang hebben tot het netwerk.
Aan het eind van het eerste en tweede jaar is er een proefwerk waarin alle
geleerde organismen worden getoetst.
De spreekwoorden en gezegden alleen op toetsen als bonus(?).
Download