Hoofdstuk 1: VOEDSELRELATIES

advertisement
21/10/2011
DEEL 1
Organismen vormen een levensgemeenschap
Hoofdstuk 1:
VOEDSELRELATIES
BIOTOOP: invloeden
Elk organisme wordt beïnvloed door:
Ø
Biotische factoren (levend)
l
l
l
l
Ø
voedsel
predatoren
soortgenoten
individuen van andere soorten
Abiotische factoren (levenloos)
l
l
l
l
l
temperatuur,
water
licht,
bodemgesteldheid
lucht
1
21/10/2011
Biotoop: grasland  Planten als basis van de voedselrelaties
 Planten aangepast aan hun voortplanting
VOEDSELKETEN
Opeenvolging van organismen waarbij elke schakel uit de reeks geheel of gedeeltelijk als voedsel dient voor de volgende.
2
21/10/2011
Voedselketen
Consument
3e orde
Producent
Autotroof
Consument
1e orde
Heterotroof
Consument
2e orde
Heterotroof
Heterotroof
Autotroof = kunnen zèlf hun organische stoffen
maken (door fotosynthese)
Heterotroof = andere organismen nodig om aan
organische stoffen te komen
Producenten
 Ze maken energierijke stoffen met behulp van lichtenergie.
 Ze brengen energie in de kringloop.
 Organismen die de eerste schakel vormen in elke voedselketen.
3
21/10/2011
Consumenten
Organismen die zich voeden met producenten en / of andere organismen
VOEDSELWEB
Schema waarop met pijlen de voornaamste voedselrelaties binnen een levens‐
gemeenschap weergegeven zijn.
4
21/10/2011
Voedselweb
Producent
Consument
1e orde
Consument
2e orde
Consument
3e orde
VOEDSELPIRAMIDE
Grafische voorstelling van de opeenvolgende voedselniveau ’s in een voedselketen. De groene planten vormen de basis, de consumenten de top.
Figuur een geometrische voorstelling van voedsel
Het aantal is duidelijk!
5
21/10/2011
Slechts ca. 10% van de aanwezige energie in een niveau wordt ‘doorgegeven’ aan het volgende niveau. (warmte en beweging kost energie)
Reducenten of ontbinders
Afvaleters die afgestorven organismen (planten & dieren) omzetten in mineralen.
6
21/10/2011
VOEDSELKRINGLOOP
Biologisch evenwicht
Toestand waarbij in een levensgemeenschap het aantal individuen van elke soort om een gemiddelde
waarde schommelt. Voor een bepaald biotoop blijft deze waarde in de tijd constant.
Er is dan voldoende voedsel voor elke schakel uit de voedselkringloop!
7
21/10/2011
8
Download