Sociaal Huis - Avelgem

advertisement
Het Sociaal huis van Avelgem
Ontstaan
Avelgem heeft 9500 inwoners en is gelegen in Zuid-West-Vlaanderen. Het
bestaat uit de deelgemeenten Avelgem, Bossuit, Kerkhove, Outrijve en
Waarmaarde.
In het verleden vervulde het gemeentebestuur enkel de wettelijk verplichte
sociaal-administratieve taken (de pensioenaanvragen, aanvragen van
tegemoetkomingen voor personen met een handicap, …). De samenwerking
tussen gemeente- en OCMW-bestuur was eerder beperkt, tot het OCMW in de
jaren 2003 en 2004 een aantal problemen voorlegde aan het gemeentebestuur
naar aanleiding van een audit van het rusthuis en informaticaproblemen in het
OCMW.
Binnen het OCMW was er geen expertise aanwezig m.b.t. informatica en wist
men niet goed hoe te reageren op signalen van de private leverancier i.v.m. de
nood aan nieuwe investeringen op dat vlak. Het OCMW had geen
communicatieambtenaar en ook dat werd als een gemis ervaren. Het
gemeentebestuur stelde voor om samen te werken op deze domeinen. Het
OCMW zou voortaan ook gebruik mogen maken van de diensten van de
communicatieambtenaar en van de informaticus van de gemeente. Qua telefonie
en informatica leidde de samenwerking in de periode 2005 en 2006 tot één
netwerk voor gemeentebestuur, OCMW-bestuur, bibliotheek en rusthuis.
De samenwerking groeide informeel, op basis van de goede verstandhouding
tussen het personeel en de mandatarissen van gemeente en OCMW-bestuur. Om
de samenwerking te verankeren en een duurzame basis te geven (niet gebonden
aan een beleidsploeg die kan zesjaarlijks kan wijzigen), werd ondertussen
voorgenomen om ze ook te formaliseren.
Fysiek werd de sociale dienstverlening van op verschillende locaties aangeboden
die op zich, voor de betrokken organisaties of instellingen, niet altijd functioneel
waren.
De sociale dienst van het OCMW was gevestigd in een oud rijhuis, zonder lift.
Het gebouw was eigenlijk ongeschikt voor zijn functie. Het secretariaat van het
OCMW bevond zich vooraan in het gebouw van het rusthuis. De vorige OCMWsecretaris was ook rusthuisdirecteur en in die zin was die situering logisch. Een
audit van het rusthuis leverde echter de aanbeveling op om beide functies
(rusthuis en secretariaat) inhoudelijk en fysiek te scheiden.
De sociale dienstverlening van het gemeentebestuur werd aangeboden op het
gemeentehuis. Ook het woonzorgloket dat in oktober 2005 werd opgericht,
werkte vanuit het gemeentehuis. Het PWA en het dienstenchequebedrijf huurden
een locatie die voor hen niet ideaal was.
In het voorjaar van 2004 werden de huisvestingsproblemen van het secretariaat
van het OCMW en de sociale dienst besproken met het gemeentebestuur. Al
gauw werd ook in Avelgem gedacht aan de mogelijkheid om ook andere sociale
dienstverlening ook op te nemen in één fysiek sociaal huis. De burgemeester was
Praktijkvb. Sociaal Huis Avelgem – Peter Sels - 23 mei 2008 - 1/8
ook een voorstander van een duidelijke toewijzing van de coördinatie van het
sociaal beleid aan het OCMW. Onder meer vanuit die optiek kocht de gemeente
een groot gebouw (juni 2005), een voormalige winkel en magazijn, en betaalde
ook de renovatiekosten. In dit gebouw zou de sociale dienstverlening
geconcentreerd worden en van hieruit zou het sociaal beleid gecoördineerd
worden. Het OCMW neemt de exploitatiekosten voor zijn rekening en huurt.
Externe partners die gevestigd zouden worden in het gebouw, zouden huur
betalen aan het OCMW. Het OCMW stort de huur door aan de gemeente.
Na de aankoop van het gebouw werd een projectgroep opgericht waarin alle
diensthoofden en verantwoordelijken van de diverse organisaties zetelden. In die
projectgroep werd het overleg vormgegeven over de samenwerking, de
praktische aangelegenheden, de openingsuren, enz. Een dergelijke samenwerking
opzetten vraagt een procesmatige aanpak onder begeleiding van een kundige
medewerker. Bij gebrek aan eigen stafmedewerkers, werd het project begeleid
door een medewerkster van het Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen.
Concrete invulling van het sociaal huis
In het Sociaal huis werden verschillende diensten samengebracht, zodat de
Avelgemnaar voortaan op één enkele locatie terecht kan met al zijn of haar
vragen rond welzijn, wonen en werken. Het is voor het bestuur de fysieke plaats
waar de missie van het Lokaal Sociaal Beleid dag na dag in de praktijk wordt
omgezet.
“Samen zorg dragen voor kwaliteitsvolle sociale dienstverlening voor elke
inwoner in het zorggebied van Avelgem. Samenwerken en de krachten bundelen
om de bestaande sociale dienstverlening op de gemeente te vrijwaren, te
verbeteren en aan te vullen waar nodig. Het Sociaal huis in Avelgem moet hierbij
uitgroeien tot een laagdrempelig sociaal servicepunt voor de gemeente.”
Sinds september 2006 vinden volgende diensten onderdak op één en dezelfde
locatie, in het Sociaal huis:
a) de OCMW-sociale dienst
De inwoners van Avelgem kunnen hier terecht voor informatie, advies,
verwijzing en psycho-sociale begeleiding, maatschappelijke integratie onder de
vorm van leefloon, tewerkstelling en arbeidsbegeleiding, financiële hulp,
budgetbeheer, budgetbegeleiding, schuldbemiddeling, juridische bijstand omtrent
schuldbemiddeling, huisvestingsproblematiek, het oplaadpunt van budgetmeters,
federale verwarmingstoelagen, aanvragen van diverse sociale voordelen en
andere sociale administratie en de materiële opvang voor asielzoekers
toegewezen aan het Lokaal Opvanginitiatief (LOI).
b) het OCMW-secretariaat
Het secretariaat verzorgt de algemene coördinatie van het Sociaal huis evenals de
boekhouding, financiën en administratie van het OCMW.
c) de lokale werkwinkel met VDAB en PWA-dienstenbedrijf
Praktijkvb. Sociaal Huis Avelgem – Peter Sels - 23 mei 2008 - 2/8
In de lokale werkwinkel zijn zowel de VDAB als de vzw PWA Avelgem-SpiereHelkijn ondergebracht.
Bij de VDAB kan men terecht voor: informatie en/of aanvragen voor
beroepsopleidingen, tewerkstellingsmaatregelen en opleidingscheques,…, een
inschrijving als werkzoekende, het aanbod van beroepsvoorkeur- en
beroepsgeschiktheidstesten, het raadplegen van WIS-computer en de
zelfinschrijvingscomputer, een overzicht van vacatures en trajectbegeleiding.
De vzw PWA Avelgem-Spiere-Helkijn coördineert de PWA-dienstverlening en
de organisatie van hulp via dienstencheques. PWA Avelgem-Spiere-Helkijn biedt
hulp aan particulieren, plaatselijke overheden, verenigingen, scholen,… Deze
hulp varieert van tuinonderhoud en klusjes bij particulieren, kinderopvang en
maaltijdbegeleiding in scholen, gemachtigde opzichters voor het
gemeentebestuur tot meer specifieke taken bij vzw’s en feitelijke verenigingen.
Deze taken worden uitgevoerd door mensen die een reeds een bepaalde periode
werkloos zijn. Elke privé-gebruiker die hulp nodig heeft van huishoudelijke aard
(poetshulp, wassen en strijken, maaltijden bereiden), kan terecht bij het
dienstenbedrijf, opgericht in de schoot van de vzw. Deze hulp wordt aangeboden
via het systeem van de dienstencheques. In principe kan iedereen werken als
huishoudhulp; een bepaalde werkloosheidsduur is niet vereist.
d) de dienst Woon-Zorg
De dienst Woon-Zorg is een samenwerking tussen gemeente- en OCMWbestuur. De dienst werd opgestart als project van het gemeentebestuur in 2004
met subsidies van de provincie. Conform de toewijzing van de coördinatie van
het sociaal beleid aan het OCMW, diende ook deze dienst mee te verhuizen naar
het sociaal huis. In de beleidsgroep van het project zetelden de OCMWvoorzitter, de schepen van sociale zaken, de burgemeester, OCMW- en
gemeentesecretaris, een vertegenwoordiger van Feniks (een
ondersteuningsnetwerk voor volwassenen met een beperking), van het private
rusthuis (St. Vincentius),Huize Ter Meersch (het OCMW-rusthuis) en van het
Wit-Gele kruis.
Elke Avelgemnaar krijgt bij de dienst Woon-Zorg alle informatie over de
dienstverlening m.b.t. tot wonen en zorg. Voor wonen gaat het om informatie
over renovatiepremies, de premie levensloopbestendige woning, het huren van
een woning, ongeschiktheid en onbewoonbaarheid, inschrijving voor een sociale
woning, een woning aanpassen.
Voor wat betreft zorg gaat het voornamelijk om vragen zoals: ‘Welke dienst staat
in voor welke specifieke zorg?’ (bvb. thuisverpleging, bejaarden- en gezinshulp,
poetsdienst,…) ‘Welke sociale voordelen bestaan er bij wie kan ik er voor
terecht?’
e) de dorpsdienst ZOHRA (Zorg voor Ouderen en Hulpbehoevenden in het
Rurale gebied Avelgem)
Elke Avelgemse 65-plusser kan zich tot ZOHRA wenden voor hulp in en om het
huis, regelmatig een bezoekje, leeshulp, informatie en advies, vervoer- en
boodschappen en de klusjes- en oppas. Deze diensten worden verzekerd door
Avelgemse vrijwilligers. Afhankelijk van de dienst waarop je een beroep doet,
wordt een kleine vergoeding gevraagd.
Praktijkvb. Sociaal Huis Avelgem – Peter Sels - 23 mei 2008 - 3/8
De dienst werd opgestart door Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen.
Momenteel werken er 28 vrijwilligers voor 100 gebruikers. Een subsidieaanvraag
(zorgnetwerken in een rurale omgeving) werd ingediend om het project verder uit
te breiden.
f) gemeentelijke sociale dienstverlening
Vanaf 1 september 2007 werd alle gemeentelijke sociale dienstverlening
overgenomen door het OCMW, behalve de pensioenaanvragen. Juridisch gezien
is het aan de burgemeester om pensioenaanvragen en aanvragen voor
tegemoetkomingen te ontvangen en te behandelen. De burgemeester kan deze
bevoegdheid echter ook delegeren aan gemeente- of OCMW-personeel. De
burgemeester gaf concreet één gemeentelijk medewerker en één OCMWmedewerker toegang tot het geïnformatiseerd systeem. De gemeentelijk
medewerker werkt in het sociaal huis onder de functionele leiding van het
OCMW.
De pensioenaanvragen werden nog niet overgeheveld.
De mutualiteiten zijn vragende partij dat het lokaal bestuur meer dan de strikt
administratieve afhandeling op zich zou nemen, zodat zij zich meer op de
dienstverlening m.b.t. complexe dossiers zouden kunnen richten. Het OCMW wil
die extra dienstverlening ook bieden, maar wil dat pas doen wanneer zij hier
voldoende expertise voor hebben. Hiertoe organiseerden de mutualiteiten reeds
een basisopleiding voor de personeelsleden van het Sociaal Huis .
g) zitdagen
Het Huis van het Nederlands houdt zitdag in het sociaal huis, evenals de juriste
van het Regionale Dienst Schuldbemiddeling( * vzw opgericht door de
OCMW’s van de regio via het welzijnsconsortium)die de juridische bijstand in
het kader van schuldbemiddeling op zich neemt.
Interne (samen)werking sociaal huis
Het sociaal huis beschikt over een gemeenschappelijk onthaal, waarlangs elke
bezoeker passeert. Het onthaalpersoneel is personeel van het OCMW. De
onthaalbediende had voordien gedurende een bepaalde periode de gemeentelijk
onthaalbediende vervangen. Dit soort van flexibiliteit beperkt zich niet tot de
onthaalbediende. Zo gebeurt het bijvoorbeeld ook dat bij afwezigheid van de
onthaalbediende (tijdens vakantie), de boekhoudster al eens overneemt. De
onthaalbediende neemt ook kleine administratieve taken op, doet het secretariaat
van de lokale adviescommissie en helpt bij het gebruik van de oplaadterminal
van Eandis die zich nabij het onthaal bevindt, maar discreet is opgesteld.
Dergelijke flexibiliteit leidt niet alleen tot een efficiënte inzet van personeel,
maar kan ook een inhoudelijke meerwaarde hebben. De opgedane ervaring
binnen de gemeentelijke diensten, maakt dat de onthaalbediende het aanbod en
de diensten goed kent en dat ze Avelgemnaren met vragen hieromtrent beter kan
informeren en doorverwijzen. Medewerkers van het OCMW tijdelijk eens andere
taken laten waarnemen, bevordert bij iedereen een brede kijk op de organisatie.
Dit kan op zich de samenwerking bevorderen.
Praktijkvb. Sociaal Huis Avelgem – Peter Sels - 23 mei 2008 - 4/8
De onthaalbediende liep ook stage in de verschillende diensten van het sociaal
huis. Zij kan dus ook intern gericht doorverwijzen. Via de elektronische agenda
kan zij nagaan wie binnen het sociaal huis (ook van de andere organisaties)
aanwezig is en wie niet. Overbodige fysieke en telefonische doorverwijzingen
worden op die manier vermeden.
Ook de gelijkschakeling van de openingsuren van alle diensten zorgt bij de
Avelgemnaar voor meer duidelijkheid. In Avelgem hebben politie, sociaal huis
en de gemeentelijke diensten allen dezelfde openingsuren. Ook de externe
partners in het sociaal huis hebben dezelfde openingsuren. Enkel de VDAB is
tijdens de avondopeningsuren een uurtje minder lang open. Het is echter moeilijk
om voor de verschillende doelpublieken van de organisaties en diensten, de
gemeenschappelijke, geschikte openingsuren te vinden. Daarom wordt dit
permanent geëvalueerd en kan het in de toekomst ook bijgestuurd worden, op
basis van registratie.
Ook de werking van de OCMW-sociale dienst werd herbekeken naar aanleiding
van de fysieke verhuis. Van aparte lokalen werd overgeschakeld naar een
landschapsbureau. Dit leverde eerst enige weerstand op van de betrokken
maatschappelijk werkers. De voordelen worden echter stilaan voor iedereen
duidelijk. De gemeenschappelijke ruimte maakt dat men elkaar ziet werken en
dat er meer openheid komt over elkaars werkwijze. Dit is op zich een voorwaarde
voor het bespreekbaar maken, verbeteren en uniformiseren van de aanpak voor
de cliënt. De verhuis werd ook aangegrepen om werk te maken van een
gemeenschappelijk en dus meer toegankelijk dossierbeheer en van een andere
interne taakverdeling. Voortaan wordt elke dag één maatschappelijk werker
aangeduid die verantwoordelijk is voor de intake van eventuele nieuwe dossiers.
De andere medewerkers hebben dan tijd voor spreekuur, huisbezoeken of
administratie. Dat zorgt er voor dat de toegankelijkheid verzekerd is, maar dat
anderzijds de medewerkers ook efficiënt kunnen werken. Voor het ontvangen
van de cliënten staan 3 spreekruimten ter beschikking.
Het administratief beheer van een locatie met externe partners brengt extra werk
met zich mee, maar ook schaalvoordelen. Er is voor alle organisaties een
gemeenschappelijk archiefbeheer, gezamenlijke kopie-infrastructuur, een
gezamenlijke keuken en onthaal, één netwerk (telefonie en informatica) en een
gezamenlijke frankeermachine. Goede afspraken maken goede vrienden. Dat
maakt dat deze kosten evenals de energiekosten verdeeld worden via sleutels op
basis van het medewerkers per organisatie en/of de oppervlakte die men gebruikt.
De kost van het gemeenschappelijk onthaalpersoneel wordt bewust niet
doorgerekend aan de partners. Dit is de meerwaarde die het OCMW biedt aan de
partnerorganisaties die willen instappen in het sociaal huis-concept.
Samenwerken en -leven vergt continu overleg. De projectgroep die de opstart
begeleidde, blijft samenkomen (8 maal per jaar). Hier worden werkafspraken
gemaakt en wordt ook de interne communicatie gestroomlijnd. De OCMWsecretaris zorgt via mails voor de gezamenlijke interne communicatie. Maar het
gaat verder dan enkel praktische afspraken en formele communicatie. Er wordt
ook gewerkt aan een gemeenschappelijke cultuur en op dat vlak zijn informele
aangelegenheden ook belangrijk. Voor de zomervakantie wordt er een BBQ
georganiseerd voor al het personeel dat werkt op het sociaal huis en op
secretaressendag trakteert de OCMW-voorzitter iedereen.
Praktijkvb. Sociaal Huis Avelgem – Peter Sels - 23 mei 2008 - 5/8
Vragen naar samenwerking vanwege andere partners
Niet elke samenwerking moet noodzakelijk uitmonden in het fysiek
samenvoegen van diensten of organisaties in het sociaal huis. Dat was ook nooit
een principieel uitgangspunt van het bestuur. Het feit dat een aantal organisaties
en diensten slecht gehuisvest waren, vormde de concrete aanleiding voor het
fysiek samenvoegen van diensten. Ook in de toekomst zal steeds worden
nagegaan op welke wijze de samenwerking met externe partners het best kan
vorm krijgen. Extra ruimte is voorzien en uitbreiding is nog mogelijk. Niet alles
is op voorhand te plannen, enkel de praktijk maakt duidelijk welke behoeften er
ontstaan op vlak van infrastructuur. Na een korte periode van ervaringen van de
gezamenlijke huisvesting, werd na evaluatie al een eerste keer intern verhuisd.
Ondertussen wordt blijvend aan nieuwe samenwerkingsverbanden gewerkt.
Verenigingen en organisaties mogen de vergaderruimten van het sociaal huis
gebruiken en ook de seniorenraad vergadert er. De maatschappelijk werkster van
de mutualiteiten gaf opleiding aan medewerkers van de sociale dienst, het
woonzorgproject, het secretariaat en het onthaal over het aanbod van de
mutualiteiten. Er is een tweemaandelijks overleg met Feniks
(ondersteuningsnetwerk voor volwassenen met een beperking) om na te gaan hoe
er kan samengewerkt worden. Dit leidde al tot een samenwerking waarbij iemand
met een mentale handicap twee uren per week taken op zich neemt bij de
verschillende organisaties binnen het sociaal huis in het kader van een project
arbeidszorg. Op het vlak van animatie zal samengewerkt worden met het
OCMW-rusthuis.
Het gemeenschappelijk groenproject met het gemeentebestuur is een ander
voorbeeld van samenwerking. Het groenpatrimonium van gemeente- en OCMWbestuur wordt gezamenlijk beheerd. Een coördinator werd aangeworven door het
OCMW en deze begeleidt twee medewerkers in het statuut van art. 60 §7. De
coördinator valt onder de functionele leiding van een gemeentelijk ambtenaar,
die ook de technische dienst leidt.
Er werd eveneens een kringloopwinkel opgestart. Het gemeentebestuur financiert
gedeeltelijk de huur en het OCMW kreeg de opdracht om sociale tewerkstelling
te creëren. Ondertussen werken er 5 medewerkers in art 60-statuut.
Samenwerking en overleg tussen gemeente- en OCMW-bestuur
De beleidsploeg in Avelgem gaat al een hele tijd mee. De CD&V-meerderheid
regeert al sedert 1 januari 1989. De OCMW-voorzitter en de burgemeester
bekleden al verschillende legislaturen hun functie: de voorzitter sinds 1 januari
1989 en de burgemeester sinds 1 januari 1995. Voorheen, vanaf 1989, was de
burgemeester schepen bevoegd voor het OCMW. Dat maakt dat het gaat om een
stabiele beleidsploeg.
Wijzigingen in de beleidsploeg of onder topambtenaren, zorgt vaak ook voor een
wijzigende dynamiek. De gemeentesecretaris werd sinds 2005 wegens ziekte
vervangen door een andere medewerker, die gedeeltelijk ondersteund werd door
de OCMW-secretaris. Die samenwerking tussen personen was op zich ook
bevorderlijk voor de samenwerking tussen de twee besturen. Midden 2006 werd
Praktijkvb. Sociaal Huis Avelgem – Peter Sels - 23 mei 2008 - 6/8
een nieuwe gemeentesecretaris aangeworven. Het OCMW was vragende partij
voor de aanstelling van een gezamenlijk ontvanger voor gemeente- en OCMWbestuur. Ondertussen was er voldoende draagvlak hiervoor ontstaan. Sinds
oktober 2005 is de gemeentelijk ontvanger effectief ook OCMW-ontvanger.
Enkele vaste dagen per week is hij aanwezig op het OCMW, maar er is ook
voldoende flexibiliteit waardoor hij gedurende de ganse week bereikbaar is voor
beide organisaties. Voorheen werd gewerkt met een gewestelijk ontvanger. De
meerwaarde van een eigen ontvanger is echter duidelijk de verhoogde
betrokkenheid bij de eigen organisatie. De ontvanger denkt mee met de OCMWsecretaris bij de voorbereiding van het beleid en is uiteraard ook betrokken bij de
voorbereiding van het financieel meerjarenplan. Bij die voorbereiding kan hij
ook goed inschatten wat mogelijk zal zijn en wat niet, gezien hij uiteraard het
gemeentelijk plaatje ook kent. De beide secretarissen en de ontvanger bereiden
samen het Lokaal Sociaal Beleid voor.
De burgemeester van Avelgem is economist van opleiding en dat schemert ook
door in de nadruk die hij wil leggen op mogelijke synergieën. Geleidelijk aan
groeide ook zijn interesse en betrokkenheid voor het sociaal beleid. Dat maakt
dat hij momenteel sterk betrokken is bij het OCMW-beleid en -beheer. De
burgemeester woont steeds de OCMW-Raad bij en zetelt ook in het bouwcomité
van het nieuwe rusthuis. De OCMW-secretaris ziet hier vooral voordelen in. De
burgemeester is ook sterk voorstander om de OCMW-secretaris op te nemen in
het gemeentelijk managementteam. Er wordt momenteel nagegaan of de
secretaris systematisch moet aanwezig zijn, of eerder ad hoc kan deelnemen.
De OCMW-voorzitter zetelt niet in het College van Burgemeester en Schepenen
en het overlegcomité bestaat dus nog. Naast de formele vergadering om de 3
maanden is er heel wat informeel overleg tussen burgemeester, voorzitter,
schepen van sociale zaken en de beide secretarissen. Deze groep komt
maandelijk samen om alle gemeenschappelijke punten te bespreken. Wekelijks
gebruiken de beide secretarissen en de ontvanger samen de lunch in het OCMWrusthuis.
In het kader van de opmaak van het Lokaal Sociaal Beleidsplan werd een
stuurgroep opgericht. Het Lokaal Sociaal Beleidsplan op zich is echter voor
Avelgem geen sturend instrument. Het is eerder de praktijk van het sociaal huis
die sturend is en het plan zal de synthese vormen van de acties die in kader van
die werking worden opgezet. Het overleg met de externe actoren gebeurt
bilateraal, tussen bestuur en de betrokken organisatie.
Nog meer ideeën
OCMW- en gemeentebestuur van Avelgem blijven nieuwe initiatieven opzetten
om het Lokaal Sociaal Beleid en de samenwerking tussen OCMW- en
gemeentebestuur verder te optimaliseren. Een greep hieruit.
De burgemeester opperde de idee om een kijkstage in te voeren voor de
medewerkers van de dienst burgerzaken bij de OCMW-sociale dienst, en
omgekeerd.
Praktijkvb. Sociaal Huis Avelgem – Peter Sels - 23 mei 2008 - 7/8
Een nieuw project zijn de basiscursussen informatica voor sociaal zwakkeren.
Deze worden in het sociaal huis opgezet i.s.m. met lesgevers uit de sector
basiseducatie.
De organisatie Feniks (ondersteuningsnetwerk voor volwassenen met een
beperking) heeft een dienst die zorgt voor vraagverduidelijking voor ouders met
een kind met een handicap. Iedereen op zoek naar informatie over ondersteuning
of residentiële opvang voor personen met een handicap kan daar terecht. Er
wordt nagegaan of deze dienst in het sociaal huis kan gevestigd worden of er
zitdagen kan houden.
Net opgestart is de gemeenschappelijke vorming over ‘klantgerichtheid’ voor alle
medewerkers van het sociaal huis. De cursus werd op maat gemaakt en begeleid
door medewerkers van Syntra. De projectgroep met diensthoofden van de diverse
organisaties gaf input aan de lesgever onder de vorm van voorbeelden van
specifieke situaties en problemen waarmee de diverse organisaties mee te maken
krijgen.
Het sociaal huis en het Lokaal Sociaal Beleid is dus nooit af, maar in permanente
ontwikkeling… zoals het hoort.
Meer info: http://www.avelgem.be > welzijn en werken > sociaal huis
OCMW-secretaris Christine Debeurme, [email protected]
Praktijkvb. Sociaal Huis Avelgem – Peter Sels - 23 mei 2008 - 8/8
Download