toekenning financiële tussenkomst in de begrafeniskosten van

advertisement
FINANCIËLE TUSSENKOMST IN DE BEGRAFENISKOSTEN VAN OUDSTRIJDERS EN
GELIJKGESTELDEN
Gemeenteraad van 30 oktober 2001
Artikel 1.
Vanaf 01 januari 2002 wordt er binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en
goedgekeurde kredieten een begrafenistoelage van 40,00 EUR toegekend als tussenkomst in de
begrafeniskosten van oud-strijders 1914-1918 en 1940-1945 en gelijkgestelden.
Artikel 2.
Om in aanmerking te komen voor deze tussenkomst moet bij het overlijden bewezen worden dat de
overledene zijn wettelijke woonplaats te Landen had en moet de overledene voldaan hebben aan één
van de volgende voorwaarden:
1° voor de oorlog van 1914-1918 :
a) oudstrijder was: het bewijs wordt geleverd door hetzij de strijderskaart, de vuurkaart of het brevet
der Frontstreeprente;
b) politiek gevangene was: het bewijs wordt geleverd door het Brevet van de Medaille van de P.P.
1914-1918 of ander gelijkaardig officieel document;
c) oorlogsinvalide was: het bewijs wordt geleverd door een attest waaruit het genot van een militair
pensioen wegens oorlogsfeiten blijkt;
2° voor de oorlog van 1940-1945
a) oudstrijder was: het bewijs hiervan wordt geleverd door hetzij de kaart met opgave der
oorlogsdiensten voor strijders 1940-1945, de kaart van krijgsgevangene 1940-1945 of bij
ontstentenis door het brevet der herinneringsmedaille 1940-1945 of het militair zakboekje,
waaruit wel degelijk blijkt dat de overledene deelgenomen heeft aan de 18-daagse veldtocht of
de Entlassungsschein;
b) oorlogsinvalide was: benevens de voorwaarden, vermeld onder 2°a) kan het bewijs eveneens
geleverd worden door het proces-verbaal van de commissie die uitspraak heeft gedaan over de
rechten op pensioen of door een attest, herkomstig van de administratie der militaire
pensioenen, waarbij de graad van invaliditeit wordt bepaald;
c) weerstander was: het bewijs hiervan wordt geleverd door de beslissing van de
Controlecommissie of van de Controlecommissie van Beroep, afgeleverd bij toepassing van art.
14 en 18 van de wet van 01 september 1948. Het bewijs kan eveneens geleverd worden door
de Kaart van Weerstander door de Sluikpers, afgeleverd bij toepassing van het ministerieel
besluit van 05 juli 1950. Het bewijs kan eveneens geleverd worden door de Kaart met opgave
der Oorlogsdiensten 1940-1945 of bij ontstentenis door het Brevet van de Herinneringsmedaille
1940-1945 of van de Medaille van de Weerstand;
d) inlichtings- en actieagent was: het bewijs hiervan wordt geleverd door het koninklijk besluit
waarbij belanghebbende aangeduid werd als agent of als helper van de inlichtings- en
actiediensten, zoals vermeld in art. 7 van de Besluitwet van 16 februari 1946, ter aanvulling en
vervanging van de Besluitwet van 01 september 1944 betreffende de inlichtings- en
actieagenten;
e) politieke gevangene van de oorlog 1940-1945 was: het bewijs hiervan wordt geleverd door de
Kaart van Politieke Gevangene van de oorlog 1940-1945;
f) alle niet in dit reglement voorziene gevallen zullen door het college van burgemeester en
schepenen beslist worden.
Artikel 3.
Het bedrag van de gemeentelijke tegemoetkoming zal uitbetaald worden aan de echtgenote van de
overledene, de kinderen of een andere rechthebbende (al dan niet familielid) die de begrafenisonkosten
van de overledene betaald heeft of door tussenkomst van de oud-strijdersverenigingen.
Download