Resultaten van de enquête

advertisement
UITWERKING ENQUETE ONDERNEMERS GEMEENTE DRONTEN
1. INLEIDING EN AANLEIDING
Aanleiding voor de enquête was het beoordelen of -en waar- de SEA Groep bedrijventerreinen meer
draagvlak kan creëren voor ondernemers op het gebied van groen, infrastructuur,
ondernemersklimaat en veiligheid.
2. RESPONS
De uitnodiging tot het invullen van de enquête is in juni 2014 per e-mail gedaan aan ongeveer 400
ondernemers. Uiteindelijk zijn er 50 enquêtes ingevuld. Dit is een respons van 12,5%.
3. CONCLUSIES
Er zijn verschillende vragen in bepaalde categorieën opgesteld. In het algemeen kan geconcludeerd
worden dat de respondenten tevreden zijn op hun bedrijventerreinen en de acties die de SEA groep
bedrijventerreinen onderneemt.
4. RESULTATEN VAN DE ENQUÊTE
In de resultaten is in tekst weergegeven wat de belangrijkste uitkomsten zijn van de enquête.
Er wordt gesproken in de vorm van eens of oneens. De neutrale uitkomsten zijn alleen vermeld
indien dit van toegevoegde waarde is in de vraag.
De uitkomsten van de enquête in tabellen per vraag is als bijlage van dit document bijgevoegd.
Groen
De algemene indruk van het openbaar groen op de bedrijventerrein is goed. Meer dan 90% van de
respondenten vindt openbaar groen van toegevoegde waarde en van invloed op een goede
uitstraling. In de vraag of het openbaar groen goed wordt onderhouden blijkt meer dan een kwart
het hier niet mee eens te zijn.
De helft van de respondenten vindt het onderhoud van groen bij de ondernemers op het eigen
terrein niet voldoende, minder dan een kwart is het hier niet mee eens. De respondenten vinden wel
dat ondernemers elkaar mogen aanspreken op achterstallig onderhoud ten behoeve van een goede
uitstraling.
Infrastructuur
Ruim 86% vindt de kwaliteit van de wegen naar het bedrijventerrein goed, wel vindt bijna de helft
dat de bewegwijzering verbeterd kan worden.
Het gebruik van glasvezel is voor meer dan de helft van de respondenten van belang voor hun
organisatie, een klein percentage is het hier niet mee eens.
Geregeld worden er op verschillende plaatsen op bedrijventerreinen vrachtwagens geparkeerd. Bij
de vraag of men hier hinder van ondervindt is bijna de helft het hier niet mee eens en ruim een kwart
het hier wel mee eens. De meningen zijn gelijk verdeeld bij de vraag of ondernemers hun terrein
beschikbaar moeten stellen voor het parkeren van vrachtwagens in plaats van langs de openbare
weg.
Ondernemersklimaat
Over het algemeen kan gezegd worden dat de synergie op de bedrijventerreinen verbeterd kan
worden voor een goede lokale samenwerking.
Op de vraag of een betere uitstraling meewerkt aan het vestigen van nieuwe ondernemers is bijna
driekwart het hiermee eens, maar blijkt dat bijna de helft van de respondenten vindt dat er sprake is
van achterstallig onderhoud van de bedrijfspanden in hun straat dat een goede uitstraling
belemmert. Door de regels te versoepelen vindt bijna de helft dat leegstand gedeeltelijk opgelost kan
worden en de beeldkwaliteit kan worden verbeterd.
De mening over de behoefte aan meer contact met de gemeente is gemiddeld neutraal. De
respondenten met eens of oneens zijn gelijk.
Bijna de helft van de ondernemers heeft geen mening over de uitbreiding van vliegveld Lelystad,
voor ontwikkelingsmogelijkheden. De respondenten die met eens als oneens zijn gelijk.
Veiligheid
Bijna de helft van de respondenten vindt dat de toegangswegen naar de bedrijfslocatie verbeterd
moeten worden om onveilige situaties te voorkomen, een kwart is het hier niet mee eens.
Bijna de helft van de ondernemers vindt een collectief besluit over de beveiliging op het
bedrijventerrein van belang. Een klein percentage vindt dit absoluut niet van belang.
De opslag van afval en goederen op het terrein van ondernemers vindt men niet dusdanig dat dit
gevaar kan opleveren en een onveilige situatie kan ontstaan. Een klein percentage is het hier niet
mee eens en ziet gevaar voor hun bedrijf.
Overig
Bijna de helft vindt dat er verbeteringen op het terrein te zien zijn n.a.v. de schouw en actiedagen
vorig jaar.
Ruim de helft heeft geen mening over de doelstelling van de SEA. Bijna de helft wel.
Over het algemeen weet men de SEA groep te vinden bij vragen en dat de SEA groep zinvol bezig is.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards