Vorming Herscholing CM

advertisement
Voorstelling
ATB-netwerk
Doelgroep
Door: Karen Cumps
(arbeids)handicap

Arbeidshandicap

Handicap volgens het Vlaams Fonds =
elke langdurige en ernstige beperking van
kansen tot sociale integratie doordat de
mentale, psychische, lichamelijke of
zintuigelijke mogelijkheden aangetast zijn.
Eerste indruk









onverzorgd uiterlijk (vb geurtje, hondenhaar…)
ruikt naar alcohol
draagt sloffen
moeite om papieren in te vullen
antwoordt niet op de vraag maar blijft ‘ratelen’
maakt geen oogcontact
infantiel gedrag
komt elke dag melden dat hij vandaag niet kan
werken
…
Praktijkvoorbeelden







Lizette
55 jaar
logistiek assistente in een rusthuis
geen diploma
trager tempo
eenvoudige routinetaken
ongepaste opmerkingen naar de bewoners
Mentale beperkingen

Voorbeelden: moeilijkheden met lezen, rekenen of
schrijven, BLO of BuSO gevolgd, moeilijk dingen
begrijpen…

trager werken, herhaling nodig, weinig
doorzettingsvermogen, niet zelfstandig kunnen
werken, beperkte sociale vaardigheden,
mondelinge instructies met voorbeeld…
Praktijkvoorbeeld





Albert
bouwvakker
arbeidsongeval
geen fysiek belastend werk
herscholing
Fysieke beperkingen

rugproblemen:
geen gewichten heffen, niet lang zitten of recht
staan, nood aan pauzes
 epilepsie:
niet met machines werken, niet op hoogtes werken
 diabetes:
tijd voor inspuitingen, regelmatige werkuren
Praktijkvoorbeeld

Jeffrey
 25 jaar
 afgestudeerd als industrieel ingenieur
 vindt geen job
 screening
Psychische beperkingen

Voorbeelden: depressie, angsten,
verslavingsproblemen, autisme…

zeer stressgevoelig, nood aan structuur,
nood aan begeleiding, regelmatige pauzes…
Praktijkvoorbeeld






Melissa
diploma elektromechanica (TSO)
verkoopster
takenpakket aangepast
sociaal ongeremd gedrag
concentratiemoeilijkheden
Niet-Aangeboren Hersenletsel
(NAH)

wordt veroorzaakt door verschillende
factoren (schudding, trauma)

structuur nodig, ongepast gedrag op sociaal
vlak, nood aan pauzes, vlug afgeleid
Zintuiglijke beperkingen



Visuele beperkingen
Auditieve problemen
Stem- en spraakstoornis
ArbeidsTrajectBegeleiding voor
personen met een
arbeidshandicap
DOOR: Kathleen Timmermans
Verloop Voorstelling

Doelgroep ATB
 Historiek ATB
 Opdracht ATB
 Visie , Missie en Waarden
 Werking ATB
 ATB – Netwerk
 Sensibiliseren
Doelgroep ATB

Personen met Vlaams Fonds erkenning
 Personen die BUSO gevolgd hebben
 Personen met een vermoeden van handicap
 Personen met een beperkte en zeer beperkte
geschiktheid op de arbeidsmarkt
 Kandidaten arbeidszorg in Sociale Werkplaats
 Werkenden met een vraag naar
Loopbaandienstverlening
Historiek ATB
1996: Experimentele fase in 2 regio’s
 1999: ATB Vlaams Brabant / Brussel = 1dienst
 2001: Inbedding in Lokale Werk Winkels
Uitbreiding doelgroep (arbeidshandicap)
 2002: Uitbreiding doelgroep (arbeidszorg)
 2004: Specifieke doelgroepen krijgen extra
aandacht.
 2005: Loopbaandienstverlening

Driedubbele opdracht

Begeleiding naar betaald werk of een zinvol
alternatief.

Samenwerking binnen ATB – netwerk.

Informeren van werkgevers.
Visie
ATB Vlaams Brabant / Brussel is een
onafhankelijke trajectbegeleidingsdienst.
ATB tracht een innoverende rol te spelen in
de gespecialiseerde begeleiding van personen
met een arbeidshandicap gedomicilieerd in
in de regio Vlaams Brabant / Brussel naar een
Optimale socio-professionele integratie.
Missie








Laagdrempelig
Ruim netwerk
Respect voor de eigenheid
Respect voor wensen en mogelijkheden
Flexibiliteit
Engagement en betrokkenheid
Signaleren van problemen
Aanspreekpunt
Waarden







Privacy van de gebruiker
Wensen van de gebruiker
Maatschappelijke en professionele integratie
Inbreng van de gebruiker
Keuzevrijheid van de gebruiker
Maatwerkgedachte
Objectieve informatie
ATB - Werking
STAP 1: Aanmelding
STAP 2: Kennismaking / Intake
STAP 3: Screening
STAP 4: Oriëntering
STAP 5: Vooropleiding
STAP 6: Opleiding / Stage
STAP 7: Sollicitatiebegeleiding
STAP 8: Ondersteuning / Tewerkstelling
STAP 9: Nazorg
Aanmelding

Mondeling
 Schriftelijk
 Telefonisch
Het secretariaat of de trajectbegeleider van de
regio neemt contact op om een eerste afspraak
te maken
Kennismaking / Intake
ATB






Informatie over de ATB
dienstverlening
Informatie over het VF
Bevraging i.f.v. een
intakeverslag
Verwerking info in
intakeverslag
Informatie over de ATB
overeenkomst
Registratie van gegevens
CLIENT







Vragen en wensen naar
werk
Info over studieverleden
Info over werkverleden
Info over gezinssituatie
Info over statuut
Info over mogelijkheden
en beperkingen
Info over mobiliteit
Screening
ATB

Informatie opvragen
 Doorverwijzing naar
CGVB
 Evaluatie bijkomende
screening
CLIENT

Extra informatie
 Deelname screening
CGVB (ind. / groep)
 Eigen inbreng bij
evaluatie
 Zicht krijgen op eigen
capaciteiten
Oriëntering
ATB

Doorverwijzing naar
CBO
 Evaluatie
 Planning verder traject
CLIENT

Deelname aan
oriëntering
 Eigen inbreng bij
evaluatie
 Beroepskeuze maken
Vooropleiding
ATB





Doorverwijzing naar
CBO
Opstellen trajectplan
Evaluatie
Bijsturing bij
eventuele problemen
Verdere
trajectbepaling
CLIENT

Deelname vooropleiding
 Eigen inbreng bij
evaluatie
 Arbeidsvaardigheden / attitudes aanleren en/ of
bijschaven
 Vooropleiding PC of
Frans of …
Opleiding en Stage
ATB





Doorverwijzing naar
CBO
Trajectplan opstellen
Evaluatie opleiding
Bijsturing bij
eventuele problemen
Verdere trajectstappen
bekijken
CLIENT

Aangeven hoeveel je
wil leren
 Bepalen welke
uren/dagen je komt
 Deelname opleiding
(individueel of in
groep)
 Eigen inbreng tijdens
evaluatie
Sollicitatiebegeleiding
ATB

Doorverwijzen naar
CBO
 Vlaams Fonds
uitleggen aan
werkgever
 Indien mogelijk
vacatures doorgeven
CLIENT

Vacatures meebrengen
 Brieven en cv’s
versturen
 Sollicitatiegesprekken
voeren
 Gegevens van
Trajectbegeleider
doorgeven aan
werkgever
Ondersteuning / Tewerkstelling
Ondersteuning van Werknemer en
Werkgever bij tewerkstelling:
 Tewerkstellingsbevorderende maatregelen
 ATB – Netwerk en dienstverlening
 Vlaams Fondsformaliteiten
 Aanpassing arbeidspost
 …
Nazorg

Opvolging na tewerkstelling door ATB
en/of CBO

Raad bij problemen, opmerkingen en
vragen werknemer en / of werkgever.
Dossiervorming
ATB houdt twee verschillende dossiers bij :
 Papieren dossier
 Elektronisch dossier
Deze kunnen steeds samen met de
Trajectbegeleider geraadpleegd worden
ATB - NETWERK
Centrum GespecialiseerdeVoorlichting Beroepskeuze
Centrum Beroeps Opleiding
ECHO
VDAB
Beschermde Werkplaats & Sociale Werkplaats
De Werklijn
Derden
Informeren en sensibiliseren
van werkgevers

Actieplan werkgevers
 PLUG
 Verwachting
CONTACTEREN
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL:
ATB – VLAAMS BRABANT/BRUSSEL
KAPUCIJNENVOER 10
3000 LEUVEN
TEL: 016/20.15.99 - FAX: 016/22.10.18
[email protected]
www.atb-brabant.be
Consultatiebureau voor
Arbeid en Zorg
(CGVB)
Door: Liesbeth Vermeire
Voorstelling

erkend als Multidisciplinair Team (MDT)
 erkend als Centrum voor Gespecialiseerde
Voorlichting bij Beroepskeuze (CGVB)
 streven naar maximale professionele en sociale
integratie
 bijdragen tot een tewerkstelling in:
- het normaal economisch circuit (NEC)
- een beschutte werkplaats (BW)
- een aangepaste dagbesteding
Doelstellingen

detectie van (arbeids)handicap
 multidiscipliniare diagnosestelling van
arbeidsmogelijkheden en beperkingen
 oriëntering naar de opleidings- en
arbeidsmarkt
 methodiekontwikkeling
 factoren (schudding, trauma)
Doel van de startersweek

advies geven omtrent de oriëntatie op de
arbeidsmarkt
 zelfinzicht bevorderen
 zicht krijgen op arbeidsvaardigheden (adhv CP =
capaciteitenprofiel)
- mentaal-cognitieve aspecten
- elementaire lichamelijke aspecten
- beroepsvaardigheden
- arbeidsattitudes
- sociale vaardigheden
- psychische draagkracht
Methodiek

assessment = gedragsgericht observeren en
bevragen van arbeidsvaardigheden
 adhv opdrachten waarbij verschillende factoren
gemanipuleerd worden om te zien hoe bepalend de
situatie is voor het gedrag
vb.: in groep – individueel
gestructureerd – ongestructureerd
met tijdsdruk – zonder tijdsdruk
schriftelijke instructies – mondelinge
instructies
Vaardigheden









zelfstandigheid
sociale vaardigheden
doorzettingsvermogen
ordelijkheid
werkorganisatie
nauwkeurigheid
motivatie
stressbestendigheid
…
Kookactiviteit

overleg over maaltijd, samen winkelen,
samen koken, gezamenlijk eten, afwassen
 vaardigheden: samenwerken, veiligheid,
werkorganisatie, zelfstandigheid,
ordelijkheid, hygiëne…
Capaciteitenprofiel

capaciteitenprofiel = een samenvatting van
iemands sterktes en zwaktes
 effect:
- kansen vergroten op een haalbare en blijvende
tewerkstelling
- bepalen of er sprake is van een handicap
- cliënten opnieuw activeren
- samen met de cliënt en met ATB wordt de
volgende stap naar werk bepaald
Mogelijke aanpassingen ifv
plug

nieuwe opdrachten
 aandacht voor andere vaardigheden
 andere diensten bezoeken
 andere verslaggeving
Contact:
Kapucijnenvoer 10
3000 Leuven
016/20.18.54
[email protected]
Beroepsopleidingscentrum voor
personen met een
(arbeids)handicap
Door: Karolien Stockx
Sofie Drieskens
TIME OUT voor een QUIZ
slechts 1 vraag: wees eerlijk en oprecht!
Welke van de volgende personen heeft volgens
jou een (arbeids)handicap?
Mensen met een (arbeids-)handicap:
een zeer brede en diverse groep…
Cebob De Link begeleidt volwassenen met een
arbeidshandicap naar duurzame en
kwaliteitsvolle tewerkstelling
WIE?
Wij zijn er voor mensen met arbeidsbeperkingen:
 Personen met fysieke beperkingen
(CVS, epilepsie, rugproblemen, diabetes, …)
 Personen met mentale beperkingen
(BuSO, leerproblemen, traag werken, …)
 Personen met psychische beperkingen
(depressie, angsten, gedragsproblemen, verslaving, …)
 Personen met zintuiglijke beperkingen
(slechtziend, slechthorend, …)
 Personen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH)
HOE?

Aanmelding via ATB

Dossier toegewezen aan jobcoach
afhankelijk van project
afhankelijk van plaats bij jobcoach

Intakefase:
kennismaking
vraag en aanbod afstemmen
administratie

Start traject:
– Opties:
 oriëntatie
 interne opleiding
 externe stage
 sollicitatiebegeleiding
 vacaturegerichte stage
 bemiddeling met werkgevers
 nazorg na tewerkstelling
Knelpunten bij het vinden van werk:

sollicitatieprocedure
schriftelijke proef
mondelinge proef
psychologische testen
 EERSTE INDRUK…
 flexibiliteit naar jobinhoud
Onze troeven:
 proces tijdens op- en begeleiding (vóór tewerkstelling)
gesprekken met cliënt en relevante derden
evaluatiemomenten
algemene vorming
op maat van de cliënt
werken aan realistisch zelfbeeld
 stage
win-win, in belang van beide partijen
 bemiddeling bij tewerkstelling
tewerkstellingsbevorderende maatregelen (*)
Tewerkstellingsbevorderende maatregelen (TBM):
Voor personen met een erkenning van het Vlaams Fonds
Voor werkgevers maar niet voor openbare instellingen
 CAO26:
5-50% loonsubsidie op de totale loonkost, berekend op basis van
brutoloon dat de WG vooropstelt.
 VIP (Vlaamse Inschakelingspremie):
30% subsidie op referteloon (= minimum regelingsloon Paritair Comité)
vermeerderd met RSZ
Voor langdurig werkzoekenden
Voor werkgevers uit de privé- en openbare sector
 Activa:
(afhankelijk van de leeftijd en periode van inschrijving bij de VDAB als ‘niet
werkend werkzoekende’ van de kandidaat)
Een percentagevermindering van RSZ Werkgevers-bijdrage
Een tegemoetkoming in het nettoloon door RVA (tot max 500 EURO) =
werkuitkeringen
Contact:
Cebob De Link:
Klein Park 9
3360 Lovenjoel
016/46 81 20
www.cebobdelink.be
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards