Religie met één god of leider

advertisement
WERELDRELIGIES
NAAM:
KLAS:
1
1. Inleiding
Waar draait het om als je gelooft?
Groter dan de mens.
Alle mensen die geloven, denken dat er iets of iemand is die de mensen overstijgt. Iets wat
groter is dan wij. Iets wat de wereld en de mensen gemaakt heeft en daar een doel mee heeft.
Het is een wezen dat je niet kunt zien of horen. Je kunt niet bewijzen dat het er is. Toch
ervaren gelovige mensen die grote aanwezigheid.
Denk jij dat er iets is, groter dan de mens? Zo ja, wat of wie?
De zin van het leven.
Heel wat mensen stellen zich vragen over hun leven. Waarom ze op aarde zijn. Wat de zin is
van alles wat ze meemaken. Wat hun taak is in het leven. Wat er met hen zal gebeuren na de
dood. In hun geloof zoeken ze antwoorden op die vragen.
Waarom leven wij, denk jij?
Samen vieren.
In elk geloof komen mensen samen: om de erediensten te vieren in speciale gebouwen of om
thuis te feesten. Elke godsdienst heeft zijn eigen grote feesten. Mensen bidden en iemand
spreekt zegenspreuken uit. Dat zijn heilige woorden die vaak samen gaan met een gebaar. Ze
zingen, dansen en eten. En iedereen voelt dat het goed is om dat samen te doen.
Vier jij soms samen met anderen? Welke feesten zijn dat?
Verschillende geloven.
Van de zeven miljard mensen op onze aarde zijn er vijf miljard mensen die geloven.
Natuurlijk doen ze dat op veel verschillende manieren. Maar toch schept hun geloof ook een
band tussen hen.
Welk geloof heb jij?
2
2. Abrahamitische godsdiensten
Filmpje: http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20060906_wereldgodsdiensten01
Vul in.
De oudste godsdienst is ……………………………………….....................
De christenen geloven dat de verlosser verschenen is in de persoon van
……………………………………….....................
Volgens de islam heeft God ………………………………………..................... uitgekozen om zijn
bedoelingen juist uit te leggen.
3
3. Wereldreligies - deel 1
3.1. Wie?
Hoe heten de gelovigen van de vijf wereldreligies?
voorbeeld: christendom – christenen
A. ISLAM - ………………………………
D. JODENDOM - ……………………………
B. CHRISTENDOM - ……………………E HINDOEÏSME - ……………………………
C. BOEDDHISME -……………………………
Zet de letters op de juiste plaats op de afbeelding
4
Hoe heten de goden of de leiders van de vijf wereldreligies?
Vul in: islam, jodendom, boeddhisme, hindoeïsme, christendom, God, Allah, Jahwe
Religie met één god of leider:
Religie :
Naam van die god of leider:
Religie met meerdere goden:
Religie :
Religie zonder god, met geestelijke leider
Religie:
5
3.2 Waar?
De meeste godsdiensten zijn verspreid over de hele wereld. Maar er is altijd een plaats
waar de meeste mensen met dat geloof wonen.
Lees de tekst. Kleur daarna de wereldkaart:

Kleur de plek waar de meeste moslims wonen rood.

Kleur de plek waar de meeste joden wonen groen.

Kleur de plek waar de meeste boeddhisten wonen geel.

Kleur de plek waar de meeste hindoes wonen blauw.
De meeste joden wonen in Amerika: bijna 6 miljoen. In Israël wonen er bijna 5 miljoen. In
Nederland, Marokko, Frankrijk, Rusland, Zuid-Afrika en Australië zijn joodse
gemeenschappen. Christenen wonen in alle delen van de wereld, met name in Noord- en
Zuid-Amerika, Europa en Australië. Moslims wonen vooral in landen waar de islam de
officiële godsdienst is. De meeste islamitische landen liggen in het Midden-Oosten, waar de
islam ook vandaan komt. De meeste hindoes wonen in India. Ook in Pakistan, Sri Lanka,
Bangladesh en Birma wonen grote hindoe gemeenschappen. Boeddhisten zijn vooral terug te
vinden in Azië.
Bron: http://wereldgodsdiensten.samsam.net
6
Welke religie komt het meest voor? ……………………………………………………….......
Welke religie komt het minst voor ? ……………………………………………………….......
Hoeveel % van alle mensen op de wereld heeft dezelfde godsdienst als jou?
……………………………………………………….......
3.3 Wanneer?
Schrijf op de tijdsbalk bij elk symbool de juiste godsdienst.
1250
1200
………………………
………………………
500
………………………
0
………………………
600
………………………
7
4. De prins van Egypte
4.1 Inleiding
Het Joodse volk werkte in Egypte als slaven. Ze moesten daar
hard werken aan de gebouwen van de Farao. De farao beval om
alle joodse baby’s te doden. Daarom verborg een Joodse vrouw
haar baby dicht bij de rivier de Nijl. De baby werd gevonden door
de dochter van de Farao die hem opvoedde als haar eigen zoon
en hem Mozes noemde. Hij groeide in het Paleis van de Farao op
Later ontdekt de prins van Egypte, Mozes, dat hij eigenlijk een
Israëliet is en dat hij geboren is als slaaf. Hij verlaat Egypte en
ontmoet Jetro de hogepriester. Hij trouwt met Jetro's dochter
Zippora. Mozes keert terug naar Egypte om zijn volk te bevrijden met de roeping van God.
Maar zijn broer Ramses is inmiddels farao geworden en wil zijn macht niet zomaar afgeven
Vul in.
Het Joodse volk werkte in Egypte als ……………………………………….....................
Ze moesten daar hard werken aan de gebouwen van de
……………………………………….....................
Een Joodse vrouw haar baby dicht bij de ……………………………………….....................de Nijl.
Mozes groeide in het ………………………………………..................... van de Farao op
Mozes keert terug naar Egypte om zijn volk te ……………………………………….....................
Omcirkel het juiste antwoord.
Mozes is een Jood
waar / niet waar
Mozes werd gevonden aan de rivier de Nete
waar / niet waar
Mozes is geboren als prins
waar / niet waar
De broer van Mozes heet Ramses
waar / niet waar
8
4.2 Oefeningen
Zet de prenten in de juiste volgorde. (Schrijf cijfers van 1 tot 10)
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
9
Omcirkel het juiste antwoord
- In het begin van de film brengt een mama een baby en nog 2
kinderen weg. Waarom vluchten zij?
O Voor de Egyptenaren
O Voor de Egyptische soldaten
O Voor de Egyptische soldaten, die alle babyjongens doden
- In de film heeft Mozes, die nog steeds als prins van Egypte in het
paleis van zijn vader woont, plots een droom. Waarover gaat die
droom?
O De soldaten die baby’s doden
O Het leven van de soldaten
O De vlucht van Mozes en zijn volk naar het beloofde land
- Hoe heet de leider van de nomadenstam in de woestijn die Mozes
een nieuwe thuis geeft?
O Jetro
O Jozef
O Jezus
- Op wie wordt Mozes verliefd?
O Mirjam
O Sippora
O Maria
- Hoe noemt men in de film het land waar de Hebreeuwen vanuit
Egypte naar toe zullen trekken?
O Het beloofde land
O Het land van melk en honing
O Het goede land
- Op welke manier helpt God Zijn volk toen ze voor de zee stonden,
zodat ze voorgoed af waren van de Egyptenaren?
O Hij bliksemde alle Egyptische soldaten met een muur van
vuur dood
O Hij liet de Hebreeuwen door de zee naar de overkant gaan en
zorgde ervoor dat het opnieuw vloed werd toen de Egyptenaren
kwamen
O Alle paarden van de soldaten vielen plots om.
10
Wat gebeurt er bij volgende afbeeldingen?
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………….........................................
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………..................
11
5. Wereldreligies - deel 2
Ga naar de website http://wereldgodsdiensten.samsam.net/wereldgodsdiensten/
Los de vragen op over de vijf wereldgodsdiensten.
5.1 Boeken en gebouwen
Joden, christenen, moslims en hindoes hebben allemaal een heilig boek en een heilig
gebouw. Hoe heten de heilige boeken en gebouwen?
JODENDOM
CHRISTENDOM
12
ISLAM
HINDOEÏSME
5.2 Jodendom
Ga op de website naar het deel over het jodendom. Klik op de icoontjes Wie? Wat? Waar?
Zoek een antwoord op volgende vragen:
1. Wat is sjabbat?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Hoe heetten de joden vroeger?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
13
5.3 Hindoeïsme
Ga op de website naar het deel over het hindoeïsme. Klik op de icoontjes Wie? Wat?
Waar? Zoek een antwoord op volgende vragen:
1. Wie zijn de goden van het hindoeïsme?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Waar is het hindoeïsme ontstaan?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.4 Boeddhisme
Ga op de website naar het deel over het boeddhisme. Klik op de icoontjes Wie? Wat?
Waar? Zoek een antwoord op volgende vragen:
1. Wie is de Dalai Lama?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Wat betekent de naam Boeddha?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.5 Christendom
Ga op de website naar het deel over het christendom. Klik op de icoontjes Wie? Wat ?
Waar? Zoek een antwoord op volgende vragen:
1. Wie is de paus?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Wat zijn christelijke stromingen?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.6 Islam
Vraag 6: Ga op de website naar het deel over de Islam. Klik op de icoontjes Wie? Wat ?
Waar? Zoek een antwoord op volgende vragen:
1. Wie is Allah?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Wat betekent het woord Islam?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
14
6. Extra oefeningen
Zoek de volgende woorden:
bijbel, moskee, synagoge, joden, kerk, koran, christenen, thora
E
I
A
S
G
D
E
Y
N
L
S
E
F
Q
K
W
H
O
N
L
M
I
T
C
P
J
X
N
M
G
F
O
R
L
T
N
B
O
G
E
X
B
R
S
Y
W
C
X
F
H
E
W
D
L
C
P
M
S
S
I
J
S
I
T
O
U
Z
E
E
H
E
F
Y
G
T
G
M
C
H
R
I
S
T
E
N
E
N
V
N
R
O
O
O
A
A
S
K
E
R
K
A
T
E
C
L
M
W
O
S
K
N
D
I
R
G
I
L
E
D
B
P
O
E
Z
K
T
I
K
O
R
A
N
S
I
H
S
J
B
I
F
E
N
G
G
N
K
M
E
E
Z
V
R
B
I
J
B
E
L
N
K
M
P
T
E
O
A
A
F
O
E
E
G
E
T
G
U
S
T
S
U
E
O
D
O
K
T
T
P
P
G
G
A
A
Y
S
P
E
X
R
T
N
C
R
P
X
H
N
K
S
Q
N
O
E
T
A
T
Y
T
K
K
C
L
A
A
D
15
Mozes zag op een dag dat een Egyptenaar een Israëliet sloeg.
Hij werd zo boos, dat hij de Egyptenaar doodsloeg. Daarna kon hij natuurlijk niet in Egypte
blijven.
Hoeveel verschillen kun jij vinden?
Breng Mozes naar de brandende struik.
16
Download