jaarrekening 2007

advertisement
2012
Stichting Rusland
Dag
Amsterdam
[JAARREKENING 2012]
1
Stichting Rusland Dag
STICHTING RUSLAND DAG
REKENINGNUMMERS 1581.67.252 en 3180.540.052
Rekening courant en spaarrekening.
Balans per 31 december 2012
Bedragen in Euro
REKENING COURANT:
01/01/2012
31/12/2012
VASTE ACTIVA
31/12/2012
6597
5637
kortlopend
0
0
langlopend
0
0
KAPITAAL
---
---
VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen
01/01/2012
Eigen vermogen
SCHULDEN
6577
5627
r/c en spaarrekening
kas
20
10
TOTAAL
6597
5637
6597
5637
======
=====
=====
=====
Stichting Rusland Dag
WINST EN VERLIESREKENING OVER 2012
INKOMSTEN TOTAAL
18.099,--
Gespecificeerd:
Rente-inkomsten 2011*
19,--
Sponsorbijdragen
5.805,--
Entreegelden
12.275,--
Vrijwillige donaties
--
UITGAVEN TOTAAL
19.030,--
Gespecificeerd:
Ontwerpkosten, drukker, enveloppen
website
1.237,--
KvK
24,--
Bankkosten
131,--
Kantoorkosten +
verzekering + overige
917,--
Artiesten
1.438,--
Industrieele Groote Club
ORNJ 13 januari 2012
5.837,--
Zaalhuur + catering
hoofdzakelijk Beukenrode 19 juli 2011
5.519,--
Lidmaatschap ICC (international
Chamber of Commerce)
470,--
Retour vanwege annuleringen
177,--
Stichting Rusland Dag
Naar kas (s)
Vanaf r/c
3.280,--
Van sponsor
200,--
Uit kas:
3.495,-
Waarvan:
2870,-- betaald aan artiesten op 13 januari 2012
625,-- betaald aan artiesten op 19 juli 2012
Het batig saldo van de stichting per 31 december 2012 bedraagt € 5625,- plus op de spaarrekening: € 2,-- +
in kas € 10,-- totaal: € 5.637,-Dit saldo zal als volgt worden aangewend:
-
Het gehele bedrag zal worden aangewend om de rekeningen van De Industrieele Groote Club en de
artiesten te voldoen voor de Oud Russisch Nieuwjaarsviering 2013. Het batig saldo bestaat ook
grotendeels uit vooruit betalingen voor dit Oud Russisch Nieuwjaarsfeest.
Amsterdam, 10 januari 2013.
Namens het bestuur van de
stichting Rusland Dag:
H.M.A. over de Linden
(Penningmeester)
Download