Handleiding verzuimnorm voor

advertisement
handleiding
verzuimnorm voor
ambulanceorganisaties
WAT IS EEN VERZUIMNORM?
1
Een verzuimnorm is een verzuimcijfer dat een organisatie kan halen, rekening houdend met een
combinatie van kenmerken van het personeelsbestand en de specifieke werkzaamheden die werknemers moeten verrichten. Door de verzuimnorm vast te stellen krijgt een organisatie in feite
inzicht in het beïnvloedbare deel van het verzuim. Komt de norm voor een bepaalde organisatie
op bijvoorbeeld 3,5% en het verzuimpercentage van de organisatie bedraagt 5,5 dan kan 2%
van het verzuim gericht worden aangepakt.
De Branche Begeleidings Commissie (BBC) van het Arboconvenant voor de Ambulancezorg heeft
TNO opdracht gegeven een rekenmodel te ontwikkelen. Een model waarmee ambulanceorganisaties op een eenvoudige wijze met een beperkt aantal gegevens de verzuimnorm voor hun eigen
organisatie kunnen vaststellen. Aan de verzuimnorm is ook een norm voor de meldingsfrequentie
toegevoegd omdat ook daar voor een deel invloed op kan worden uitgeoefend.
De uitkomsten van het rekenmodel zijn alleen bedoeld voor de organisatie zelf en worden op
geen enkele wijze elders geregistreerd.
V E R Z U I M P E R C E N TA G E E N M E L D I N G S F R E Q U E N T I E
De norm voor het verzuimpercentage wordt berekend op basis van de omvang van de organisatie, de verhouding tussen de aantallen mannen en vrouwen en een indeling in leeftijdsgroepen.
De norm voor de meldingsfrequentie wordt niet gerelateerd aan leeftijdsgroepen omdat er, landelijk gezien, geen grote verschillen zijn en omdat er hierover onvoldoende gegevens zijn voor onze
sector.
GEMIDDELDE EN OPTIMALE NORM
Voor zowel het verzuimpercentage als de meldingsfrequentie worden twee normen berekend:
een gemiddelde en een optimale norm. Het gemiddelde is het ongewogen gemiddelde binnen de
sector ambulancezorg. Ongewogen om te voorkomen dat de cijfers van grotere organisaties
onevenredig zwaar meetellen bij het bepalen van de norm voor kleinere organisaties.
De optimale norm is gebaseerd op het gewogen gemiddelde van het verzuim van een kwart van
alle ambulanceorganisaties. Het gaat hierbij om organisaties die de laagste verzuimpercentages
hebben. De achterliggende gedachte is dat als een kwart van alle organisaties gemiddeld op een
bepaald percentage uitkomt, de overige ambulanceorganisaties ook daarop uit moeten kunnen
komen.
HANDLEIDING VERZUIMNORM VOOR AMBULANCEORGANISATIES
Er wordt in het rekenmodel geen onderscheid gemaakt naar functiegroepen. De reden daarvan is
dat slechts weinig ambulanceorganisaties zelf het verzuim registreren in relatie tot de functie van
de verzuimende medewerker. Dat betekent dat de norm niet kan worden gehanteerd voor een
specifieke categorie medewerkers.
handleiding
verzuimnorm voor
ambulanceorganisaties
BASISGEGEVENS
In het rekenmodel is gebruik gemaakt van de over 2002 verzamelde verzuimgegevens van alle
ambulanceorganisaties. Deze cijfers zijn gecorrigeerd op grond van landelijke trends naar die van
2003. Zodra de gegevens over 2004 beschikbaar zijn, wordt het rekenmodel daarop aangepast.
2
H E T R E K E N M O D E L , WAT M O E T U D O E N ?
• Het rekenmodel downloaden.
• Maak een keuze: vergelijken met landelijke norm of de norm voor de sector ambulancezorg.
• Vul het aantal medewerkers in.*
• Vul het aantal vrouwen in.
• Vul het aantal medewerkers jonger dan 35 jaar in.
• Vul het aantal medewerkers van 55 jaar en ouder in.
• Vul uw huidige verzuimpercentage in (berekend over een jaar).
• Vul de huidige meldingsfrequentie in (berekend over een jaar).
*Achter elk in te vullen vakje ziet u, na het aanklikken van het icoontje, een toelichting
Hierna verschijnen onderaan het scherm vier verzuimnormen:
• Een gemiddelde norm voor het verzuimpercentage;
• Een optimale norm voor het verzuimpercentage;
• Een gemiddelde norm voor de meldingsfrequentie;
• Een optimale norm voor de meldingsfrequentie.
Bovendien is op het scherm de afwijking tussen het eigen verzuimpercentage en de verzuimnorm
te zien. Dit getal wordt in rood weergegeven als het verzuim hoger is dan de norm en in groen
als het verzuim onder de norm blijft.
HANDLEIDING VERZUIMNORM VOOR AMBULANCEORGANISATIES
BEHOEFTE AAN ONDERSTEUNING?
Als het verzuim en/of de meldingsfrequentie hoger is dan de norm en u ondersteuning wenst
bij (het ontwikkelen van) de aanpak, neem dan contact op met de SOVAM-helpdesk,
tel. 038 422 58 44 of stuur een email naar: [email protected]
Download