Functieomschrijving sociaal raadslieden 1. Functiebenaming

advertisement
Functieomschrijving sociaal raadslieden
1. Functiebenaming
Sociaal raadsman / -vrouw
2. Plaats in de organisatie
De functie wordt uitgeoefend onder leiding van de sectormanager maatschappelijk werk aan wie
rechtstreeks verantwoording wordt afgelegd over de dienstverlening en daarmee samenhangende
werkzaamheden.
De functie en de daaruit voortvloeiende taken worden uitgevoerd binnen het huidige instellingsbeleid
en de richtlijnen voor de uitvoering daarvan.
3. Doel van de functie
De functie is in hoofdzaak gericht op het bieden van informatie en advies en concrete hulp bij vragen
en problemen op het gebied van sociale zekerheid, belastingen, huisvesting, juridische kwesties,
arbeidsrecht, familierecht, onderwijs en maatschappelijke voorzieningen.
4. Functie-inhoud/taken
- De dienstverlening wordt op professionele wijze uitgevoerd.
- De sociaaljuridische dienstverlening omvat:
- het ontrafelen van ingewikkelde kwesties op sociaal juridisch terrein
- het geven van informatie en advies
- hulp bij het invullen van formulieren
- hulp bij het opstellen van bezwaarschriften en brieven
- het bemiddelen bij instanties en bedrijven
- zo nodig verwijzen naar de juiste hulpverlening.
-
In de uitoefening van de functie is de sociaal raadsman/vrouw gebonden aan:
- het functieprofiel sociaal raadslieden
- het Reglement inzake privacybescherming (MDF)
- het Klachtenreglement (MDF)
- het Professioneel Statuut (MDF).
- Direct met de dienstverlening samenhangende taken
- Beoordelen en/of bespreekbaar maken van de noodzakelijkheid van een verwijzing naar een
voor de cliënt (meer) geëigende voorziening
- Informatie verstrekken over de mogelijkheden van de stichting aan cliënten en anderen
- Informatieverstrekking over de in de organisatie geldende procedures aan cliënten en anderen
- Aanleggen en bijhouden van dossiers
- Het vastleggen van registratiegegevens met betrekking tot de hulpverlening aan cliënten.
- Deelname werkoverleg
- Op de hoogte zijn van de sociale kaart
- Samenwerken met voor de hulpverlening relevante (hulpverlenings)disciplines
- Niet-direct met de dienstverlening samenhangende werkzaamheden (voor zover van toepassing)
- Bijdrage aan de planning, organisatie en evaluatie van de werkzaamheden (waaronder
signalering)
- Bijdrage aan de beleidsvoorbereiding en –uitvoering van de stichting
- Geven van informatie over de uitvoering van de dienstverlening en de daarmee samenhangende taken aan het management
- Deelnemen aan de binnen en buiten de instelling georganiseerde overlegsituaties, werkgroepen, projecten en dergelijke
Functieomschrijving sociaal raadslieden/FB/versie 3/ december 2014
- 1 van 2 -
-
Deelnemen aan deskundigheidsbevordering
Na en in overleg met het management vertegenwoordigen van de organisatie in de externe
omgeving (op uitvoeringsniveau)
Uitoefenen van de aandachtfunctie voor de aandachtsvelden van de stichting
Begeleiden van stagiaires
Geven van voorlichting over de dienstverlening aan derden en het verzorgen van PR (op uitvoeringsniveau)
Bijhouden van vakliteratuur.
5. Verantwoordelijkheden/bevoegdheden
- Is verantwoordelijk voor het zelfstandig en deskundig uitvoeren van bovengenoemde taken
- Is beslissingsbevoegd voor zover passend binnen de toegewezen taken en de doelstellingen
van de organisatie.
6. Functie-eisen
- HBO-opleiding (bij voorkeur Sociaaljuridische Dienstverlening)
- Recente kennis over wet- en regelgeving op een breed maatschappelijk terrein en de relaties
hiertussen
- Agogische vaardigheden
- Affiniteit met mensen in een zwakkere positie
- Affiniteit met het werken met een multicultureel cliëntenbestand
- Analytisch denkvermogen en praktische aanpak
- Een dienstverlenende houding
- Een zelfstandige en ondernemende werkhouding
- Stressbestendigheid
- Teamgerichtheid.
Herzien en opnieuw vastgesteld door directeur bestuurder op 18-12-2014
Functieomschrijving sociaal raadslieden/FB/versie 3/ december 2014
- 2 van 2 -
Download