Pamela van de Kruk - Sociale Wijkteams 2015

advertisement
Sociale Wijkteams:
een vloek of een zegen
voor Sociaal Raadslieden?
Pamela van der Kruk
directeur
Indeling presentatie
1. Werken in Sociaal Wijkteams
(volgens het concept van Stichting VraagWijzer
Nederland)
2. Modellen voor de inzet van Sociaal Raadslieden
3. Competenties voor de transformatie
Werken in Sociaal Wijkteams
1. De Wet maatschappelijke ondersteuning:
inzetten op het vergroten van zelfredzaamheid
en participatie
2. De Kanteling: van aanbod naar vraag
3. Welzijn Nieuwe Stijl
4. De integrale aanpak
De Kanteling
Het Gesprek
Toewijzing
voorzieningen
Oplossingen van binnen naar buiten
Ordening van
type oplossingen:
Mensen zijn verschillend;
kantelen is verschil maken!
Eigen kracht
Sociaal netwerk
Algemene voorzieningen
Individuele voorzieningen
De acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Gericht op de vraag achter de vraag
Gebaseerd op de eigen kracht van de burger
Direct er op af
Formeel en informeel in optimale verhouding
Doordachte balans van collectief en individueel
Integraal werken
Niet vrijblijvend, maar resultaatgericht
Gebaseerd op ruimte voor de professional
Integrale aanpak met de domeinen van de
Zelfredzaamheid-Matrix
1. Financiën
2. Dagbesteding
3. Huisvesting
4. Huiselijke relaties
5. Geestelijke gezondheid
6. Lichamelijke gezondheid
7. Verslaving
8. Activiteiten Dagelijks Leven
9. Sociaal netwerk
10. Maatschappelijke participatie
11. Justitie
De praktijk van het sociaal team (I)
1. Eerste ontvangst: laagdrempelig met de
inzet van vrijwillige gastvrouwen/heren bij
de balie/receptie
2. Oppakken van signalen: ‘eropafdienst’:
iedere dag is een teamlid beschikbaar om
een signaal op te pakken
3. Analyse van de persoonlijke situatie: na
het keukentafelgesprek grondige analyse
van de eigen kracht en sociale netwerk
4. Zicht op alle levensdomeinen: ZRM
De praktijk van het sociaal team (II)
5. Versterken van eigen kracht
6. Versterken van sociale netwerk
(sociale netwerk strategie of versterking)
7. Organiseren van collectieve en
voorliggende voorzieningen
8. Bieden van ondersteuning en kortdurende
begeleiding
9. Voorkomen van individuele
maatwerkvoorzieningen en zorg
Inzet van de Sociaal Raadslieden
1. Als product: in 20-minuten
gesprekken
(u vraagt, wij draaien…)
2. In het Sociaal Wijkteam:
als generalist (maar is dat wel leuk?)
3. Aan de achterkant: als specialist (maar is
dat niet saai?)
De competenties voor de generalist
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Verheldert vragen en behoeften
Versterkt eigen kracht en zelfregie
Is zichtbaar en gaat op mensen af
Stimuleert verantwoordelijk gedrag
Stuurt aan op betrokkenheid en participatie
Verbindt gezamenlijke en individuele aanpak
Werkt samen en versterkt netwerken
Beweegt zich in uiteenlopende systemen
Doorziet verhoudingen en anticipeert op veranderingen
Benut professionele ruimte en is ondernemend
Dingen/mensen zullen veranderen, als er
sprake is van …
Geeldruk
Belangen, standpunten, win-win,
coalities, onderhandelingsproces
Blauwdruk
Resultaat, doel, stappenplan, keuzes
met empirisch bewijzen, stabiliteit
Rooddruk
Prikkelen, motiveren, belonen,
aandacht, respect, vertrouwen
Groendruk
Bewust onbekwaam, leren, leerdoelen,
leerproces, leersituaties, groeien
Witdruk
Natuurlijke weg, roeping, ruimte,
conflicten optimaliseren, betekenis
Uitdagingen voor de Sociaal Raadslieden
1. Meer mensen met meer en complexe
problemen op het gebied van
administratie, financiën, problematische
schulden
2. Minder middelen vanuit de gemeenten
Noodzaak tot profilering én afbakening
Kansen voor de Sociaal Raadslieden
1. In de Sociale Wijkteams
2. In het collectieve aanbod
3. Als juridische superspecialist
1. Sociaal Raadslieden in de Sociale
Wijkteams
1. Als generalist deelnemen aan de
methodische aanpak: vraagverheldering,
plan maken, ondersteuning aan cliënten
bieden
2. In het team voor de collega’s: specialist
op het domein financiën; bieden van
coaching en ondersteuning
Competenties Sociaal Raadslieden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Is opmerkzaam en doorziet situaties
Handelt indien nodig namens de cliënt
Is actiegericht
Is flexibel
Treedt respectvol en duidelijk op bij weerstanden en agressie
Bevordert zelfredzaamheid van cliënt
Brengt informatie begrijpelijk over aan cliënt
Reflecteert open en eerlijk
Maakt accuraat gebruik van wet- en regelgeving
Doorziet de wisselwerking tussen diverse beleidsterreinen en
wetgeving
11. Handelt volgens algemeen aanvaarde normen en waarden in
het maatschappelijk verkeer
12. Speelt in op ontwikkelingen
2. Sociaal Raadslieden in het collectieve
aanbod
1. Opzetten van groepen en cursussen voor
administratieve ondersteuning
2. Samen met de Formulierenbrigade
informele ondersteuning voor financiën
uitvoeren
3. Schuldhulpmaatjes ondersteunen
3. Sociaal Raadslieden als juridisch
superspecialist
Praktijkvoorbeeld uit Gouda
Dreigende huisuitzetting van man met
periodieke gokverslaving. Echtgenote niet bij
machte de situatie te veranderen. Beperkt
sociaal netwerk, contacten met familie
verbroken.
Nieuw accent bij aanpak: herstellen van
familiecontact en succesvol inschakelen van
familie bij het aanpakken van de gokverslaving.
Huisuitzetting is voorkomen. Financiële
afspraken zijn gemaakt voor ondersteuning door
familie. Zij nemen het financiële beheer over.
Competenties voor de transformatie
Op klantniveau:
Is opmerkzaam en doorziet situaties, handelt indien nodig namens
de cliënt, is actiegericht, is flexibel, …enz.
naar integrale vraagverheldering en sociale netwerk versterking
Op teamniveau:
Is in staat om bij collega’s in het team de kennis te vergroten,
teamleden te coachen en begeleiden bij juridische vraagstukken van
cliënten, herkent grenzen van de expertise van de collega’s en
neemt zo nodig specialistische zaken over
Op gebiedsniveau:
Is in staat optimaal samen te werken met vrijwilligers en andere
professionals en kan collectieve voorzieningen organiseren en/of
uitvoeren
Sociale Wijkteams:
een vloek of een zegen
voor Sociaal Raadslieden?
jullie mogen het zeggen…
Download