Effectiviteit en efficiëntie sociale wijkteams Amersfoort

advertisement
Persbericht: Rekenkamer
13 december 2016
Rekenkameronderzoek opgestart: “Effectiviteit en efficiëntie sociale wijkteams
Amersfoort”
De onafhankelijke rekenkamer van de gemeente Amersfoort heeft een onderzoek opgestart naar
de effectiviteit en efficiëntie van de sociale wijkteams in Amersfoort. De rekenkamer wil graag
meer inzicht in de praktische uitvoering van de sociale wijkteams en daarom gaan luisteren naar
de betrokken professionals en cliënten.
Achtergrond
Met de decentralisaties van de Jeugdwet, de Participatiewet en een deel van de AWBZ naar de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en daarnaast de invoering van de Wet passend
onderwijs, is er in het sociale domein veel veranderd. De gemeenten hebben nieuwe
verantwoordelijkheden en taken gekregen en ook voor inwoners zijn veranderingen merkbaar. Als
georganiseerde hulp nodig is, komt die in de eerste plaats van de ‘sociale basisinfrastructuur’. Dat zijn
plekken waar mensen vanzelfsprekend binnen komen zoals scholen, kinderopvang, activiteitencentra
en huisartsen. Als de oplossing daar niet te vinden is kan men terecht bij sociale wijkteams. Er wordt
dan samen gekeken naar oplossingen, in eerste instantie met inzet vanuit het wijkteam. Als die inzet
niet voldoende is kunnen Amersfoorters een beroep doen op gespecialiseerde zorg. Dat hoeft niet
altijd in die volgorde, de verschillende soorten zorg kunnen ook tegelijkertijd en in wisselwerking met
elkaar worden ingezet.
Het onderzoek
De rekenkamer doet regelmatig onderzoek naar het sociaal domein. De rekenkamer wil met dit
onderzoek meer inzicht in de praktische uitvoering van de sociale wijkteams en daarom gaan luisteren
naar de betrokken professionals en cliënten. Dit moet ook antwoord geven op de vraag hoe effectief
en efficiënt de wijkteams functioneren.
Het onderzoek is gericht op alle negen sociale wijkteams van Amersfoort. Het onderzoek richt zich, op
het vlak van o.a. samenwerking, ook op de partners van de wijkteams (gespecialiseerde
zorgverleners en sociale basisinfrastructuur). Voor het onderzoek zal gebruik gemaakt worden van
diverse onderzoeksmethoden. Hierbij valt te denken aan deskresearch, interviews met ambtenaren en
leidinggevenden van de wijkteams, een enquête onder cliënten en focusgroepen met wijkteamleden
en met partijen uit de sociale basisinfrastructuur en gespecialiseerde zorgverleners. De
verzelfstandiging van de sociale wijkteams in een stichting zal ook aan de orde komen tijdens het
onderzoek. De rekenkamer heeft voor de uitvoering van het onderzoek onderzoeksbureau Panteia in
de arm genomen. Het rekenkamerrapport zal naar verwachting in het voorjaar van 2017 aan de
gemeenteraad aangeboden worden.
Rekenkamer
De gemeente Amersfoort heeft een rekenkamer, opgezet naar het gemengde commissiemodel (zowel
externe leden als raadsleden). Dit is een onafhankelijk orgaan met als taak het toetsen van het door
de gemeente gevoerde bestuur. De rekenkamer voert onderzoeken uit en doet naar aanleiding
daarvan aanbevelingen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad besluit over deze aanbevelingen.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards