Liaison officers meeting 10-03

advertisement
TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO
IL-QORTI EWROPEA TA’ L-AWDITURI
EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR
EUROPESE REKENKAMER
DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET
EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY
EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF
TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEU
EUROOPA KONTROLLIKODA
CORTE DEI CONTI EUROPEA
EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO
EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA
EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE
EUROPEAN COURT OF AUDITORS
EUROPOS AUDITO RŪMAI
EUROOPAN
TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN
COUR DES COMPTES EUROPÉENNE
EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK
EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN
ECA/06/17
Luxemburg, 13 juli 2006
Persbericht van de Europese Rekenkamer betreffende Speciaal
verslag nr. 6/2006 over de milieu-aspecten van de
ontwikkelingssamenwerking van de Commissie1
Een wezenlijk bestanddeel van het bevorderen van duurzame ontwikkeling is milieubescherming. Het
Verdrag schrijft voor dat milieubescherming moet worden geïntegreerd in de omschrijving en uitvoering van
het gehele beleid en optreden van de Gemeenschap, met inbegrip van de hulp van de Gemeenschap aan
derde landen. Meer in het algemeen is het milieu een belangrijk onderwerp op de internationale agenda voor
ontwikkeling geworden. Duurzaamheid op milieugebied is één van de millenniumdoelstellingen voor
ontwikkeling.
Daarom verrichtte de Europese Rekenkamer in 2005 een controle op het beheer door de Commissie van de
milieu-aspecten van haar ontwikkelingshulp. Zij onderzocht:
-
of de Commissie een alomvattende strategie had voor de aanpak van de milieu-aspecten van haar
ontwikkelingssamenwerking;
-
of zij passende beheersregelingen had getroffen voor de uitvoering van de strategie;
-
in hoeverre het milieu was geïntegreerd ("gemainstreamed") in de ontwikkelingsprogramma's en
-projecten van de Commissie;
-
de resultaten van de milieuprojecten van de Commissie.
Het milieu vormt als beleidsterrein in de ontwikkelingssamenwerking een bijzondere uitdaging; de
partnerlanden hebben vaak hogere beleidsprioriteiten. De Commissie heeft in 2001 een strategie vastgesteld
voor de integratie van het milieu in de samenwerking met partnerlanden. De strategie is echter niet duidelijk
gericht op de aanpak van de Commissie bij de financiering van programma's en projecten in de sector milieu
en natuurlijke hulpbronnen. Daarom is het noodzakelijk dat de Commissie voor de milieu-aspecten van haar
ontwikkelingshulp een alomvattende strategie opstelt. De in december 2005 ondertekende nieuwe
ontwikkelingsbeleidslijn, waarin het milieu tot een prioritaire sector voor financiering wordt gemaakt, vormt
een goede basis voor het opstellen van een alomvattende strategie.
De Commissie heeft weliswaar enige vooruitgang geboekt met de uitvoering van haar
mainstreamingstrategie, maar er is nog veel werk aan de winkel. De op de milieu-aspecten van de
ontwikkelingssamenwerking van de Commissie afgestemde systemen voor verslaglegging, toezicht en
evaluatie moet verder worden versterkt, zodat haar prestaties op dit gebied beter kunnen worden beoordeeld.
De Commissie heeft geen adequate beoordeling verricht van de implicaties van haar mainstreamstrategie op
personeelsgebied, en in hoge mate een beroep gedaan op externe deskundigen. De bijscholing van het
personeel van de Commissie in milieukwesties ging pas eind 2004 van start en trok vaak weinig deelnemers;
de handleiding integratie van het milieu, die in 2003 zou worden ingevoerd, was eind 2005 nog steeds niet
afgerond. In de landenstrategiedocumenten (LSD's) die de Commissie voor de periode 2001-2006 had
opgesteld, werd onvoldoende rekening gehouden met milieukwesties, hoewel de Commissie dit probleem
heeft aangepakt door de nieuwe generatie LSD's (2007-2013) op te stellen. Ondanks het toenemende belang
van ontwikkelingshulp in de vorm van begrotingssteun, heeft de Commissie weinig ondernomen om het
milieu op dit terrein te mainstreamen. Er bestaat geen samenhangend systeem voor een milieu-onderzoek van
nieuwe projecten. De Commissie heeft nog geen volledige inventaris van de milieu-effectbeoordelingen
betreffende ontwikkelingsprojecten opgesteld en gebleken is dat die beoordelingen niet altijd zijn verricht.
Vrijwel alle onderzochte milieuprojecten voorzagen in behoeften van de begunstigde landen en vaak ook in
mondiale beschermingsbehoeften. De bereikte output en resultaten van de projecten bleven echter vaak
achter bij de doelstellingen, gedeeltelijk door de moeilijke omstandigheden waaraan ontwikkelingsprojecten
in het algemeen en milieuprojecten in het bijzonder het hoofd moeten bieden. Bovendien vertoont de aanpak
van de projecten inherente moeilijkheden met het bereiken van een significant effect en het garanderen van
financiële levensvatbaarheid.
Het verslag van de Rekenkamer bevat gedetailleerde aanbevelingen over de opzet van een alomvattende
milieustrategie en de follow-up van de uitvoering ervan, alsmede over het doeltreffender maken van zowel
de milieu-mainstreaming als de milieuprojecten.
Speciaal verslag nr. 6/2006:
http://www.eca.europa.eu/audit_reports/special_reports/docs/2006/rs06_06nl.pdf
1
Dit persbericht wil slechts een samenvatting geven. Het door de Rekenkamer vastgestelde speciaal verslag is
beschikbaar op haar internetsite (http://www.eca.europa.eu) en zal binnenkort in het Publicatieblad van de
Europese Unie, serie C, verschijnen.
Europese Rekenkamer - Dienst Externe betrekkingen
12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxemburg
Tel.: (+352) 4398 45410 - Fax: (+352) 4398 46430 - e-mail: [email protected]
Download