Didactisch lesontwerp

advertisement
LESONTWERP
ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING
Naam: Godts Bram
Campus Heverlee
Hertogstraat 178
3001 Heverlee
Tel. 016 375600
www.khleuven.be
Vakkencombinatie: AA - GES
Stagebegeleider DLO:
School: Heilig Hart Heverlee
Les gegeven door: Godts Bram
Onderwijsvorm:
Vak: Aardrijkskunde
Richting:
Onderwerp:
Klas:
Vakmentor:
Lokaal:
Datum/Data:
Aantal leerlingen:
Lesuur/-uren:
BEGINSITUATIE
Situering in de lessenreeks
Relevante voorkennis (en/of kennis die nog niet aanwezig is)
De lln kunnen op kaarten hoogten en hoogtezones aflezen en de hoogteverschillen en de aard van de helling
aanduiden.
Belevings- en ervaringswereld & Actualiteit
Leefwereld van de leerlingen bij betrekken.
Leerniveau van de klasgroep, klassfeer, …
DIDACTISCHE VERANTWOORDING
Welke (vak)didactische principes komen in je les aan bod? (= opsomming)
EINDTERMEN & LEERPLANDOELEN
Situering in de eindtermen: (Vakoverschrijdend en/of vakgebonden)
ET 14 Op oro-hydrografische kaarten van België en Europa de grote hoogtezones en de belangrijkste reliëfeenheden
kunnen aanduiden en benoemen.
Situering in het leerplan:
VVKSO, leerplan aardrijkskunde 1e graad, Brussel, September 2008.
4.4 Reliëf
Op oro-hydrografische kaarten van België en Europa de grote hoogtezones en de belangrijkste reliëfeenheden
kunnen aanduiden en benoemen.
ALGEMEEN LESDOEL
SCHOOLAGENDA
(Van de leerlingen. Verwijs naar het werkblad en/of de pagina’s in het werk- en/of handboek.)
BRONNEN (Noteer alle gebruikte bronnen, volgens BIN.)
Foto:
-
Grand Canyon, http://www.boomsbeat.com/articles/31/20140109/37-amazing-photos-that-capture-thebeauty-of-the-grand-canyon.htm
Wereldkaart, http://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldkaart#mediaviewer/File:World-map-2004-cia-factbooklarge-1.7m-whitespace-removed.jpg
Reliëfkaart N-A, http://users.skynet.be/geoham/3/l&w/relief/relief.html
LEERMIDDELEN & MEDIA
*Op elke bank;
Blaadjes voor naamkaartjes
Atlas
Werkblaadjes
*Ppt
-
Foto’s
Doceren
*Bord
- Agenda
- moeilijke woorden
- schema
Didactisch lesontwerp
KRACHTIGE LEEROMGEVING
Leerdoelen
Lln duiden aan op
de kaart.
Lesfasen
& timing
Instapfase
3min
Onderwijs- en leeractiviteiten
Media
1. Motivatiefase
Je neemt je agenda, je schrijfgerief en atlas op de
bank maar laat alles toe.
Lln herkennen (c1)
Waarneming opdracht (OLG)
- Waar is deze foto genomen?
- Waar ligt de Grand Canyon?
- Wat valt er op aan de wand?
Foto’s van Gran
Canyon
Lkr vraagt wie er de 4H’s herinnerd vanuit de
vorige les.
- Lln duidt aan op de ppt (4H’s verschijnen op
de foto).
2. Probleemstelling
Nu we weten hoe we de H’s bepalen gaan we deze
toepassen op het reliëf van België en Europa.
Agenda:
Aan de hand van oro-hydrografische kaarten van
België en Europa de reliëfeenheden aanduiden.
Lesfase 1:
Lesovergang
Lesfase 2:
Leerinhoud
Agenda + bord
-
Grand Canyon
In het westen van Noord-Amerika
De wand is steil
Lesfase 3:
Herhalingsfase
2min
………………..
enz
………………..
Opmerkingen i.v.m. bijlagen:
 Steeds kopie toevoegen van ingevuld werkblad of -boek.
 Indien gebruik gemaakt wordt van transparanten of digitale presentatie: handouts toevoegen (verkleind, zwart/wit).
 Indien de klasopstelling gewijzigd wordt: plan en/of omschrijving toevoegen.
BORDSCHEMA
Agenda: Aan de hand van orohydrografische kaarten van België
en Europa de reliëfeenheden
aanduiden.
oro-hydrografische synoniem voor
reliëf
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards