5. Tijdens de celademhaling komen redox-reacties voor

advertisement
Naam:___________________________
Cijfer:__________
Tentamenvragen celbiologie 2
Donderdag 22 dec. 2005
Cel ademhaling (H9)
Openvragen 1 t/m 5:
1. Invul oefening Glycolyse (katabolisme)
Vul in: alles mag maar een keer voorkomen:
-Oxidatieve Fosforylering, -Citroenzuurcyclus, -Vetten,
-Glycerol,
-Koolhydraten,
-Acetyl CoA,
-Aminozuren, -Pyruvaat,
-Glyceraldehyde-3-,
-Eiwitten,
-Suikers,
-Vetzuren.
…
…
……
……..
…
……….
…….
Glycolysee
Glucose
………
NH3
…………
…
………
…………
2. De glycolyse wordt vaak in de literatuur in twee gedeeltes gesplitst. De reden van deze
tweedeling heeft te maken met het begrip energie.
a. Welke twee gedeeltes worden hier bedoeld?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
b. Wat heeft deze tweedeling met het begrip energie te maken?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
3. In de afbraak van glucose verschilt fase 3 (de eindoxidatie) nogal van de eerste 2
fasen.
a. Wat is de overeenkomst van de eerste 2 afbraakfasen?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
b. Op welke punten onderscheidt de derde fase zich van de overige 3 fasen?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
4. Wat gebeurt er met pyrodruivezuur (PDZ) in de aërobe en anaërobe afbraak van
glucose? Waar in de cel vindt dat plaats?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
5. Tijdens de celademhaling komen redox-reacties voor, o.a. bij de vorming van NADH
+ Hplus
a. Laat met behulp van halfreacties zien dat de vorming van NADH een redoxreactie is en geef aan welke stof geoxideerd en welke stof gereduceerd wordt.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
b. Een soortgelijke reactie vind ook plaats bij de vorming van FADH². Welke van
deze stoffen levert meer ATP op: FADH² of NADH+Hplus? Leg uit waarom.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Multiple Choice 1 t/m 6:
Omcirkel het juiste antwoord.
A
B
C
D
1) Welk van de onderstaande moleculen
maakt deel uit van het ATP-molecuul?
1
2
3
4
A
B
C
D
2) Wat is een resultaat van glycolyse?
omzetting van NADH in NAD+
produktie van CO2
omzetting van glucose in twee verbindingen met 3-koolstofatomen
een netto verbruik van 2 ATP's per glucose molecuul
A
B
C
D
3) De brug tussen glycolyse en Krebscyclus wordt gevormd door:
de omzetting van pyrodruivezuur in acetyl-CoA
de oxidatie van NADH
de afbraak van oxaalazijnzuur
de omzetting van ADP in ATP
1
2
3
4
A
B
C
D
4) De enzymen die deel uitmaken van de citroenzuurcyclus bevinden zich in
het cytoplasma
de buitenste mitochondriale membraan
de mitochondriale matrix
de binnenste mitochondriale membraan
A
B
C
D
5) Welke zijn eindprodukten van de glycolyse?
CO2 en H2O
CO2 en ethylalcohol
NADH en pyrodruivezuur
CO2 en NADH
A
B
C
D
6) Welk stofwisselingspad wordt zowel bij aerobe als bij anaerobe glucose-afbraak gevolgd?
De Krebs cyclus
de ademhalingsketen
de omzetting van pyrodruivezuur in melkzuur
de glycolyse
Fotosynthese (H10)
Openvragen 1 en 2:
1. De onderzoeker Thomas Engelman heeft na 2 experiment over fotsynthese de
resultaten in de onderstaande figuren gezet.
Hij gebruikte Spyrogyra ( met gedraaide chloroplast) en bacteriën (streepjes)
a. beschrijf de gedachtengang van Engelman bij de keuze tot en het doen van deze
experimenten. Welke conclusies zou hij getrokken hebben?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
b. Welke rol heeft het onderzoek van Engelman gespeeld bij de opzet van onderzoek 2?
En welke conclusies kun je trekken?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
c. Beschrijf de samenhang van de resultaten met de bouw en werking van de
“fotosynthetische eenheid” en “fotosysteem I en II”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
2. Vul de Calvin cyclus in met de juiste waarden. Vergeet niet de ATP’s met de pijltjes
er zelf bij te teken !
Multiple Choice 1 t/m 5:
Omcirkel het juiste antwoord.
A
B
C
D
1) Fotosynthetische autotrofen
maken suiker uit organische grondstoffen
maken organische voedselmoleculen uit anorganische grondstoffen
eten andere oragismen die lichtenergie gebruiken om voedselmoleculen te maken
omvatten alleen de groene planten
A
B
C
D
2) Als in de bladgroenkorrels alleen cyclisch elektronentransport optreedt, wat produceren ze
dan?
alleen ATP
alleen NADPH
alleen glucose
alleen ATP en NADP
3) Welk van onderstaande is geen verschil tussen fotosynthese en celademhaling?
ATP wordt gevormd tijdens ademhaling, maar niet tijdens fotosynthese
fotosynthese wordt uiteindelijk van energie voorzien door lichtenergie, ademhaling door de
chemische energie in voedingsstoffen
C
fotosynthese verbruikt CO2, ademhaling produceert CO2
D
fotosynthese produceert zuurstof, ademhaling verbruikt zuurstof
A
B
A
B
C
D
4) Welk van de genoemde fotosynthetische pigmenten kan men vinden in het reactiecentrum van
het fotosysteem?
chlorofyl b
chlorofyl a
caroteen
fycocyanine
A
B
C
D
5) Veel woestijnplanten gebruiken het C4-mechanisme om
de huidmondjes overdag te sluiten en ´s nachts CO2 op te nemen
de lichtreactie ´s nachts uit te voeren
de donkerreactie al overdag te kunnen laten plaatsvinden
het waterverlies ´s nachts te beperken
Waar/ Niet Waar vragen a t/m e:
Vul voor de stelling een W (waar) of NW (niet waar) in .
a)
b)
c)
d)
e)
____Een Geranum bestaat uit meerdere Thylacoiden.
____In de calvincyclus komen suikers voor met 3- en 5 koolstof atomen
____De Calvincyclus levert netto 3 molekulen ATP
____Bij CAM planten zijn de stoma’s overdag open en ’s nachts dicht
____Fotosynthese gaat sneller als je de planten uitsluitend groen licht geeft.
Cel Cyclus (H12)
Openvragen 1 en 2:
1. Hiernaast is de Celcyclus te zien.
Deze bestaat uit: M-fase, G1-fase, S-fase
G2-fase en de Interfase.
a. Leg uit wat er tijdens de S-fase
gebeurd.
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
b. En wat houdt de G1-fase in?
_______________________________
_______________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
2. Mitose kan je in 6 fases indelen.
a. Noteer boven de onderstaande “cellen” de fases in de juiste volgorde.
b. Teken in de cel hoe deze fase eruit ziet en benoem de volgende onderdelen:
-Chromatide
-Aster
-Centromeer
-Nucleus
-Chromosoompaar -Vormende nucleus -Centriool (centrosoom)
-Kinetochore microtibuli
-Metafase plaat (Equatorvlak)
-spindel pool
____________
____________
____________
____________
____________
____________
Multiple Choice 1 t/m 5:
A
B
C
D
1) In welke fase van de celcyclus brengen eukaryote cellen het grootste deel van de tijd door?
interfase
profase
metafase
telofase
A
B
C
D
2) Wat is een kenmerk van een delende plantencel waarin deze verschilt van een delende dierlijke cel?
er vormt zich een celplaat
er ontstaat een klievingsgroeve
er vindt geen cytokinese plaats
er worden per mitotische deling vier nieuwe cellen gevormd in plaats van twee
A
B
C
D
3) Hoe heet de fase van de mitose waarin de kernenvelop uiteenvalt en de kernlichaampjes verdwijnen?
interfase
profase
metafase
telofase
A
B
C
D
4) Als een eukaryote cel niet aan het delen is, kan het erfelijk materiaal in de cel gezien worden (na
kleuring) als
korreltjes, genaamd chromatine
als draadjes, genaamd chromatiden
als draadjes, genaamd chromosomen
als bolletjes, genaamd kernlichaampjes
A
B
C
D
5) Welk van de genoemde processen vindt niet plaats tijdens de anafase van de mitose?
de centromeren van alle chromosomen splitsen
de twee helften van elk chromosoom gaan uiteen
het DNA in de chromatiden verdubbelt zich
de dochterchromosomen beginnen hun beweging naar de polen van de cel
Download