PowerPoint-presentatie

advertisement
LO41 A, B, C
Periode 3
Lesstof
Biologie voor het MLO; Hoofdstuk 7; Celstofwisseling
 7.1 Inleiding
 7.2 Energie
 7.3 ATP
 7.4.0. cel ademhaling
 7.4.3 drie fasen van de celademhaling
 7.7 opbouw van cel onderdelen
 7.8.0 fotosynthese
 7.8.1 Autotrofe organismen
 7.8.2. Fotosynthese als redoxproces (Globaal, je
moet vooral de afbeelding begrijpen en kunnen
uitleggen)
 7.8.3 Na de fotosynthese
1.
2.
3.
4.
Fotosynthese ( biosynthese/ chemosynthese)
Het maken van grote organische moleculen
Afbreken van grote organische moleculen
Cel ademhaling (verbranding)
ATP
Opslaan van energie in ATP
Vrijmaken van energie van ATP
Fotosynthese
Opdracht
Zie ook
hoofdstuk 7.8



Bewerk de tekening
Benoem de onderdelen
Benoem de functie / rollen van de onderdelen in
het proces fotosynthese
Pigmenten in de thylakoïden absorberen
een deel van het licht
weerkaatst licht
LICHT
geabsorbeerd
licht
doorgelaten licht
Bruto reactie fotosynthese
6 CO2 + 6 H2O + lichtenergie -> C6H12O6 + 6 O2
Redox proces:
• Water wordt gesplitst
• Elektronen+ waterstofionen worden getransporteerd
van H2O naar CO2
• Om CO2 te reduceren tot glucose moet de
Potentiele energie toenemen (dmv licht
energie/zon)
• Elektronen worden toegevoegd aan de gebonden
CO2 en glucose wordt gevormd
In de chloroplast…
2 fases:
• Lichtreacties
• “Donkerreacties”
lichtreacties
Calvincyclus (donkerreactie)
Iichtreactie globaal

Omzetting van lichtenergie in
chemische energie (ATP)

Fotolyse van water, waarna
energierijke elektronen worden
overgedragen op NADP+, dat
gereduceerd wordt tot NADPH
In de chloroplast…
lichtreacties
Calvincyclus (donkerreactie)
Calvin cyclus globaal
Tijdens deze reactiereeks, die doorgaat
in de stroma van de chloroplast, wordt
CO2 gereduceerd tot glucose. De
energie die hiervoor nodig is wordt
geleverd door ATP en de waterstof
(inclusief e-) door NADPH.
ATP en NADPH zijn afkomstig van de
lichtreacties.
CEL ADEMHALING
Bruto reactievergelijking aerobe dissimilatie:
C6H12O6 + 6 O2 -> 6 CO2 + 6H2O + energie
(ATP + warmte)
Is een dissimilatie reactie die plaatsvindt in
planten cellen en in dierlijke cellen.
Bestaat uit 3 fases:
 Glycolyse
 Citroenzuurcyclus (kreb cyclus)
 Elektronen transportketen
Dissimilatie/celademhaling
http://youtu.be/p-YD0QdW7IE
Fase 1
Glycolyse
Deze vindt in
het cytoplasma plaats van
de cel. Dit proces vindt in
een aantal stappen plaats
die geregeld worden door
enzymen. Glucose (C6)
wordt afgebroken in 2
pyrodruivenzuur(C3).
Het begin van de glycolyse
kost energie (opstarten!),
maar bij het splitsen komt
er zoveel energie vrij dat er
2 ATP gevormd kan
worden. Tijdens de afbraak
worden waterstofatomen
en elektronen afgesplitst.
Fase 2
Citroenzuurcyclus
Pyrodruivenzuur van de glycolyse gaat
het mitochondrium binnen waar de
enzymen in de citroenzuurcyclus - als op een
lopende band - zorgen voor de verdere
afbraak van glucose, waarbij 1 ATP wordt
gevormd. (2 pyrodruivenzuur = 2 ATP)
In de figuur kun je zien, dat pyrodruivenzuur
eerst wordt opgeknipt in azijnzuur en een
molecuul CO2. Het azijnzuurmolecuul wordt
gekoppeld aan het co-enzym A en gaat zo
de citroenzuurcyclus in. Dit wordt wel de
decarboxylatie van pyrodruivenzuur
genoemd.
Door middel van redoxreacties worden
elektronen verplaatst naar NAD+ (coenzym), waardoor moleculen
NADH (elektronentransporteur) ontstaan. De
derde fase ontvangt deze elektronen.
Fase 3 elektronen
transportketen
Deze vindt plaats op de binnen
membranen van mitochondriën.
Als waterstof en zuurstof zich
verbinden tot water komt er in 1 keer
veel energie vrij in de vorm van
warmte (knalgasreactie).
In de levende cel kan NAD+ de
H+ binden en de elektronen
overdragen aan een zogeheten
elektronentransportketen waardoor
de energie stapsgewijs vrijkomt en
door ATP kan worden opgenomen.
Download