Stofwisseling

advertisement
Stofwisseling
Assimilatie en dissimilatie
Assimilatie en dissimilatie
• Als chemische energie in een molecuul
vrijkomt in de vorm van warmte-energie, is
dit dan assimilatie of dissimilatie?
• Als de assimilatie in een organisme groter
is dan de dissimilatie, wat gebeurt er dan
met dit organisme?
• Wat gebeurt er bij de koolstofassimilatie?
Metabolische routes
• Geef een voorbeeld van een
metabolische route. Geef hierbij aan
waarom je dit een metabolische route
vindt.
• Geëxtraheerd enzym uit een rat
wordt in het lab bij het bijbehoorde
substraat gevoegd. Wat gebeurd er
en waarom?
• Een enzym is een biokatalysator. Hoe
werkt een enzym precies?
Enzymactiviteit
• Enzymen hebben een
optimumtemperatuur
waarbij ze werken.
Daarboven of onder
neemt de activiteit snel
af. Dit komt doordat een
enzym dan zijn
structuur verliest
(denaturiseren)
Kringloop
• Geef de koolstofkringloop in
reactievergelijkingen weer. Geef bij elke
stap aan of de entropie toe- of afneemt.
• Geef aan bij welke stappen van de
koolstofkringloop enzymen een rol spelen.
Glycolyse
• Beredeneer of
anaerobe
organismen ook
mitochodriën nodig
hebben.
• Een transporteiwit
heeft energie nodig
om te werken. Hoe
wordt deze energie
aangeleverd? Geef
aanin stappen,
beginnend bij een
glucosemolecuul?
Glycolyse
• Wat zijn mogelijke producten van de
glycolyse?
• Wat zijn mogelijke grondstoffen van de
glycolyse?
• Waarvoor dienen de fosfaatgroepen aan
de moleculen in de glycolyse?
• Welke energierijke stoffen komen vrij bij de
glycolyse?
ATP
ADP
NAD+
NADH + H+
2 ADP
2 ATP
NAD+
NADH + H+
2 ADP
2 ATP
Gisting
• Als pyrodruivenzuur niet verder wordt
afgebroken tot ethanol of melkzuur, wat
gebeurd er dan met de stofwisseling van
de cel?
• Hoe kun je aan de eindproducten van
gisting zien dat er (veel) minder energie bij
anaerobe verbranding ontstaat dan bij
aerobe verbranding?
Citroenzuurcyclus
• Welke stof wordt in de citroenzuurcyclus
verbrand?
• Welk molecuul bevat meer energie: citraat of
succinaat?
• In welke vorm wordt energie uit acetyl –CoA
opgeslagen?
• Welk molecuul bevat meer energie: FADH2 of
NADH?
• Hoeveel koolstofatomen doen actief mee in de
czc?
• http://www.science.smith.edu/departments/Biology/Bio23
1//etc.html
Oxidatieve fosforylatie
ATPase
Assimilatie
• Wat is het verschil tussen chemosynthese
en fotosynthese?
• In welke twee deelreacties kan fotosynthese worden opgedeeld?
• Lichtreactie en donkerreactie
• Vinden beide plaats in chloroplast
overdag! Waarom dan licht- en
donkerreactie?
lichtreactie
lichtreactie
• http://www.science.smith.edu/departments
/Biology/Bio231/ltrxn.html
• In de lichtreactie wordt energie vastgelegd
in chemische bindingen (NADPH2 en ATP).
• Deze energie wordt vervolgens gebruikt
om in de donkerreactie CO2 om te zetten
in glucose.
Donkerreactie
• Legt energie uit ATP en NADPH2 vast in
energierijke koolstofmoleculen (glucose).
• Ook wel Calvincyclus genoemd.
• Per cycli wordt er steeds één C-atoom
toegevoegd afkomstig uit CO2
• Per 6 cycli ontstaan er dus een glucose
molecuul.
CAM planten
• Leggen ‘s nachts CO2 vast in de vorm van
appelzuur (malaat)
• Overdag vormt malaat de C-bron voor
rubisco en dus de calvincyclus.
• voordeel: huidmondjes hoeven alleen ‘s
nachts open te zijn waardoor CAM-planten
veel minder vocht verliezen en dus goed in
droge omgevingen kunnen overleven.
chemosynthese
• Anorganische moleculen als energie bron
• Altijd sterk gereduceerd: H2S, NH3, Fe2+
• Bij de oxidatie van deze moleculen komen
energierijke elektronen vrij die een
protonengradiënt kunnen creëren d.m.v. een
cytochroomketen zoals ook bij de lichtreactie
wordt gebruikt.
• ATP wordt door ATP synthase aangemaakt met
als drijvende kracht de protonengradiënt.
Vervang licht voor chemische
energie…..
Chemosynthese
• H2S wordt SO42-, hierbij komen 8
energierijke elektronen vrij die afgeleverd
worden aan de cytochroomketen.
• NH3 wordt NO3-, hierbij komen ook 8
energierijke elektronen vrij.
Download