Format voor inhoudelijk voortgangsverslag subsidieprojecten

advertisement
Format voor inhoudelijk voortgangsverslag
subsidieprojecten Transitie II en Pieken
U voert een project uit dat financieel is ondersteund door het SNN vanuit het subsidieprogramma
Transitie II en Pieken. Voor het SNN is het van groot belang te weten wat de voortgang van uw
project is. Daarnaast kunnen wij op basis van deze informatie bepalen welke bijdrage uw project
levert aan de doelstellingen van het programma, beoordelen of deze bijdrage efficiënt is en om
leereffecten op te doen voor de toekomst.
Om deze beoordeling te kunnen uitvoeren zijn wij afhankelijk van u en de informatie die u ons
verschaft in het inhoudelijk voortgangsverslag. Het inhoudelijk voortgangsverslag beoogt een
beknopt, maar compleet beeld te geven van de voortgang van uw project waarvoor subsidie is
verleend en de resultaten die inmiddels zijn bereikt.
Dit format is gemaakt om u te ondersteunen bij het opstellen van het inhoudelijk voortgangsverslag. U dient uw verslag te schrijven in de indeling en aan de hand van de vragen die in dit
format zijn opgenomen. Wij verzoeken u alle onderstaande onderwerpen in uw voortgangsverslag
over te nemen en de gestelde vragen voldoende beargumenteerd te beantwoorden (herkenbaar en
in de aangegeven volgorde).
Wij benadrukken dat het ons primair gaat om de economische relevantie van uw project en niet
zozeer om de wetenschappelijke of technische relevantie. De omvang van het voortgangsverslag
dient beperkt te blijven tot in totaal maximaal tien pagina’s.
Gebruik bij het schrijven van het inhoudelijk eindverslag de volgende opzet:
1. Algemene projectgegevens
Vermeld de volgende punten:
a) Projectnummer
b) Naam van het project
c) Naam van de projectpartner(s) en contactpersoon (inclusief telefoonnummer en
emailadres)
d) Korte projectomschrijving en omschrijving van de werkpakketten (gebruik hiervoor de
gegevens uit de beschikking)
2. Aanvullende voorwaarden
Vermeld en onderbouw op welke wijze invulling is/wordt gegeven aan de aanvullende voorwaarden
die aan het project zijn gesteld, zoals genoemd in de subsidieverleningsbeschikking. Hierop dient
per gestelde voorwaarde specifiek te worden ingegaan.
3. Stand van zaken van het project
Besteed specifiek aandacht aan het volgende:
a) Een toelichting op de inhoudelijke én financiële voortgang per werkpakket. Maak daarbij
een koppeling met het oorspronkelijke projectplan enerzijds en de planning en de begroting
van de (gewijzigde) beschikking anderzijds. Verklaar verschillen.
b) De eventuele knelpunten die u tijdens de uitvoering van het project ervaart (binnen
werkpakketen en/of met projectpartners) en hoe deze worden/zijn opgelost.
c) De mate waarin de doelstellingen (en bijbehorende resultaten) worden behaald. Benoem
dit per doelstelling uit de beschikking. Indien bepaalde doelstellingen niet of niet volledig
worden/zijn behaald: wat is hiervan de oorzaak?
d) De wijze waarop de samenwerking tussen de projectpartners verloopt (indien van
toepassing)
e) De wijze waarop het project extern communiceert dat de faciliteiten/resultaten mede
mogelijk gemaakt zijn door het SNN. Geef een overzicht van de acties die zijn geweest ten
aanzien van promotie en publiciteit voor uw project. Voeg per actie afbeeldingen toe van de
gehanteerde publiciteitsuitingen (logo’s en tekst).
4. Indicatoren
In de bijlage bij uw subsidieverleningsbeschikking zijn diverse indicatoren opgenomen. Deze
indicatoren zijn onderdeel van een vaste set indicatoren die voor het subsidieprogramma zijn
gedefinieerd. Hiermee kunnen wij op totaal programmaniveau informatie genereren over de
effecten van het subsidieprogramma. De op uw project van toepassing zijnde indicatoren zijn in de
bijlage bij uw subsidieverleningsbeschikking vermeld, met een doelstellingswaarde.
U dient per afzonderlijke indicator de doelstellingswaarde en de werkelijke realisatiewaarde op te
geven voorzien van een onderbouwing. Bij het invullen van de realisatiewaarden is het van belang
om de definities van de diverse indicatoren goed tot u te nemen.
Voor de meeste indicatoren zal het bepalen van de realisatiewaarde een relatief eenvoudige opgave
zijn. Voor twee indicatoren, de uitgelokte private vervolginvesteringen en het aantal bruto
gecreëerde arbeidsplaatsen, kan het bepalen van de waarde een lastigere opgave zijn. Doorgaans
komen deze indicatoren pas na afloop van een project tot stand en blijven ze dus tijdens de
uitvoering op waarde ‘0’ staan. Maar het kan zo zijn dat deze indicatoren al tijdens de uitvoering
van het project een waarde hebben. Dit kunt u dan invullen, waarbij dit wel onderbouwd moet
worden.
De volgende tips kunnen u in dit verband mogelijk helpen:
1. gebruik uw gezond verstand;
2. wees realistisch (eerder té voorzichtig dan andersom);
3. onderbouw de opgegeven waarden. De onderbouwing is voor ons minstens zo belangrijk als de
waarde zelf;
4. gaat het bij de realisatiewaarde deels om een raming? Geef dit expliciet aan.
Download