1 De Conjunctuur

advertisement
1 De Conjunctuur
Welke groei hebben we gehad achter de tweede oorlog?
We hebben achter WO2 een lange tijd een positief groei gehad.
Er zijn voortdurende bewegingen rond deze trend. Maar welke trend?
De technologische vooruitgang is sterk, en daardoor treedt een bijna doorlopende stijging van de
productiviteit en de productie op.
Wat moet de overheid doen?
De schommelingen te beheersen
Wat zijn amplitudo’s?
Het verschil tussen maximum en minimum van de bewegingen
1.1 Beschrijving
Wat is een conjunctuurbeweging?
Het is een opeenvolging van periodes van tragere en snellere economische groei.
Schommeling rond de trendà groeibeweging
De afbeelding hieronder beschrijft men van a tot c dat we te maken hebben met een
hoogconjunctuur.
· De periode van ab noemt men de expansiefase waarin de groeivoet toeneemt.
· De periode van bc noemt men de recessie.
· Van c tot e hebben me te maken met een laagconjunctuur.
Terminologie
Wat is hoogconjunctuur?
Periode waar de groeivoeten voortdurend hoger liggen dan de trend
Wat is laag conjunctuur?
Periode waar de groeivoeten voortdurend lager liggen dan de trend
Wat is de expansiefase?
Hoogconjunctuur start met deze fase waarin de groei toeneemt
Wat is de boom?
Het hoogtepunt
Wat is recessie?
Groeivoeten zijn nog altijd groter dan de trend maar ze dalen
Wat is depressie?
Groeivoeten blijven dalen zodat deze lager worden dan de trend
Wat is slump?
Het dieptepunt
Wat is het economisch herstel?
De economische activiteit herneemt zich, de groeivoet begint te stijgen tot het economisch herstel is
bereikt
Wat is een technische recessie?
Als de groei van het bbp gedurende 2 opeenvolgende kwartalen krimpt(= negatieve groei)
Wat is een Double –dip recessie?
Een periode waarin de economie na een recessie een korte opleving heeft en vervolgens opnieuw in
een recessie wegzakt.
Wat zijn de indicatoren van de economische activiteit
· Met het bbp (reële bbp na defleren van de gegevens)
à Defleren= prijsbeweging uitschakelen
à Reële bbp = In kettingeuro’s en niet in lopende prijzen
· Vergelijken met de jaarlijkse groei in %
Wat is er speciaal aan de veranderingen?
Een verandering in het bbp, is gelijk aan verandering in de economische activiteit
Aan wat moeten de andere indicatoren voldoen?
· Band met economische activiteit
· Snelle beschikbaarheid van informatie
· Conjunctuurgevoelig
Geef voorbeelden van andere indicatoren?
Werkloosheids%, investeringsverandering, in- en uitvoer, prijzen, particuliere –
enoverheidsconsumptie
Wat zijn 4 andere indicatoren?
·
Leading indicatoren:
Dat is als de indicator vroeger kunnen omslaan dan de meeste
andere. (bv. bouwsector,uitzendkrachten)
à Voorspelling
·
Lagging indicatoren:
Andere blijven meestal achter en zijn dus vertraagde indicatoren. (bv.
investeringen)
à Bevestiging
·
Coïncidente indicatoren: Ligt tussen de leading en lagging, waarvan de keerpunten meestal
min of meer samenvallen met die van het bbp
à Probleem 1 indicator is weinig representatief à gebruik van Synthetische indicatoren
Wat zijn Synthetische indicatoren?
Verscheidene gegevens in 1 reeks verwerkt
Welke 2 soorten hebben we?
·
·
Kwalitatieve of vertrouwensindicator
Ø Vertrouwens- of klimaatindicator van NBB
Ø Index vh Europees consumentenvertrouwen
Kwantitatieve indicator
Ø CLI-index
Welk is de belangrijke vertrouwens- of klimaatindicator in België?
De conjunctuurbarometer
Wat is de conjunctuurbarometer?
·
·
·
·
NBB
Kwalitatieve synthetische indicator
Conjunctuurenquêtes bij bedrijven
Voorspellend karakter
Wat is de index van het Europees consumentenvertrouwen?
·
·
Kwalitatieve synthetische indicator
Enquêtes bij gezinnen omtrent het consumentenvertrouwen
Welke vragen moeten de gezinnen beantwoorden?
· Economische situatie in België
· Werkloosheid in België
· Financiële situatie van de gezinnen
· Spaargedrag gezinnen
Wat is de kwantitatieve indicator CLI?
Composite Leading Index
·
·
·
Kwantitatieve synthetische conjunctuurindicator
Voorlopende indicator vd OESO voor de industriële productie
Voorspelling van 9 maanden op voorhand van keerpunten in conjunctuur
à Veranderingsgraad is belangrijk
Wat is OESO?
De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) houdt jaarlijks bij hoeveel
ODA landen verstrekken, en hoe de ODA wordt uitgegeven
ODA= Official Develepment Assistance
à is de overdracht van leningen en giften van overheden naar ontwikkelingslanden
2 De economische groei
2.1 Begrip
Wat is een economische groei?
Het is een lange termijnbegrip. Men moet de capaciteitsuitbreiding op lange termijn in aanmerking
nemen.
Hoe meet men dit?
Aan de hand van de groeivoet van het reële bbp
à Stijging van de economische activiteiten
à Varieert tussen ±1% en ±5%
à In 2009: economische groei = 2%
2.2 Determinanten van de groeibeweging
Van welke zaken zijn de economen wel zeker in verband met de determinanten?
Ø bevolkingsgroei: bepaalt mee de beschikbare hoeveelheid arbeidskrachten, maar evenzeer
de vraag naar goederen & diensten”
Ø kapitaalvorming: investeringen in productiecapaciteit
Ø technologische ontwikkeling: de productiviteit verhoogt van de kapitaalgoederenvoorraad
Ø onderwijs: investeringen in menselijk kapitaal
Het zijn dus zowel aanbod- als vraagfactoren die de economische groei bepalen
2.3 De voor- en nadelen van de economische groei
Wat zijn de voordelen?
·
·
·
Algemene stijging van de reële inkomens
Toename van het aantal beschikbare producten
Technologische vooruitgang
Wat zijn de nadelen?
· Bekendmaking in het eerste rapport van de “Club van Rome (1972)”
ànu: “Meadows-rapport”
Ø Uitputting grondstoffenreserves
Ø Milieuvervuiling
Wat is de club van Rome?
Een rapport waar de milieuproblematiek beschreven in wordt : uitputting van de
grondstoffenreserves & de milieubezoedeling
Wat maakte Meadows duidelijk?
De exponentiële groei is gebaseerd op de uitputting van de grondstoffenreserves en de
milieubezoedeling niet onbeperkt kan doorgaan?
Download