Aanmeldingsformulier def 2017 2

advertisement
LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK
Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB)
Aanmeldingsformulier voor lidmaatschap van LTC B.R.Z. vanaf 1 januari 2017
Ondergetekende wenst lid te worden van LTC B.R.Z. te Beek:
Naam
Voorletters
Voornaam
Geslacht
Adres
Huisnummer
Woonplaats
Postcode
Telefoon vast
Mobiel nummer
E-mailadres
Geboorte datum
IBAN-nummer
BIC-nummer
Bent u lid geweest van een
andere tennisclub? Welke?
Bondsnummer
Speelsterkte
Ik ben Tenniskids
M/V
Ja / nee (doorhalen)
en verklaart zich te zullen houden aan de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.
Hij/zij is bekend met het feit dat het lidmaatschap ingaat op het moment dat dit aanmeldingsformulier,
ingevuld en ondertekend, vergezeld door 1 niet aangehechte pasfoto’s (voorzien van de naam) is
geretourneerd aan de ledenadministratie (Postbus 74, 6190 AB Beek) en het verschuldigde
contributiebedrag en inschrijfgeld zijn ontvangen op de bankrekening van LTC B.R.Z.



Ondergetekende
gaat akkoord dat voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 een bedrag van
€.................aan contributie wordt geïnd;
gaat akkoord dat jaarlijks in maart het dan geldende jaarrondcontributiebedrag, door middel van
automatische incasso wordt geïnd en zal worden overgemaakt op rekening 1151.71.541 t.n.v. B.R.Z.
(IBAN: NL49RABO0115171541, BIC: RABONL2U).
*) voor de bedragen zie pagina 2
Meer informatie over onze tennisvereniging kunt u vinden op onze eigen website www.brztennis.nl
Datum:
Handtekening (bij minderjarigen handtekening ouder of voogd):
Postbus 74, 6190 AB Beek
www.brztennis.nl
IBAN-nummer: NL49RABO0115171541 – BIC: RABONL2U
KVK-nummer: 40187861
Pagina 1 van 3
LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK
Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB)
Met de ondertekening van dit formulier geeft u aan dat u ook kennis heeft genomen van de tekst op pagina 2
en hiermee akkoord gaat.
Niet volledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.
Degene die dit document op pagina 1 heeft ondertekend,







is bekend met het feit dat de contributie ieder jaar wordt vastgesteld in de algemene ledenvergadering in
januari;
gaat akkoord dat de jaarlijkse contributie door middel van automatische incasso wordt ingehouden;
gaat akkoord dat een eventuele opzegging van het lidmaatschap uiterlijk 30 november dient te
geschieden en uitsluitend schriftelijk of via e-mail bij de ledenadministratie (Postbus 74, 6190 AB Beek
of [email protected]). (voor tijdige opzegging worden geen kosten in rekening gebracht;
kosten die voortvloeien uit een afmelding na 30 november worden aan het betrokken lid doorberekend);
gaat akkoord dat het opgegeven e-mailadres gebruikt wordt voor de interne communicatie van de
vereniging (met name voor de nieuwsbrieven en nieuwsflitsen);
heeft zich op de hoogte gesteld van de manier waarop LTC B.R.Z. de persoonsgegevens van haar leden
verwerkt en gaat hiermee akkoord (www.brztennis.nl/lidmaatschap/privacy statement);
heeft zich op de hoogte gesteld van de “spelregels” van onze vereniging zoals deze vermeld staan op de
verenigingssite en kan zich hiermee verenigen;
is verantwoordelijk voor de correcte weergave van de gegevens benodigd voor de administratie van de
vereniging en de KNLTB.
Alle documenten zijn te vinden op de verenigingsite www.brztennis.nl in het menu “vereniging” en vervolgens
lid worden.
Bedragen contributie 2017 (1 januari 2017 t/m 31 december 2017:
LTC B.R.Z. hanteert een zogenaamde “jaarrondcontributie”. Dit houdt in dat de leden het gehele jaar
(afhankelijk van de weersomstandigheden), zowel in de zomer- als in de winterperiode, gebruik kunnen
maken van de banen en de accommodatie.
De hoogte van de huidige contributiebedragen is vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 21
januari 2016:
Junioren (t/m 17 jaar in het betreffende aanmeldingsjaar)
Jaarrondcontributie (voor de periode 1 januari t/m 31 december): € 65,-.
Jongeren (18 t/m 23 jaar in het betreffende aanmeldingsjaar)
Jaarrondcontributie (voor de periode 1 januari t/m 31 december): € 100,Senioren (24 jaar en ouder in het betreffende aanmeldingsjaar)
Jaarrondcontributie (voor de periode 1 januari t/m 31 december): € 130,Indien het lidmaatschap na 1 augustus van het geldende jaar wordt aangegaan, geldt een contributiereductie
van 50%, alleen voor het jaar waarin men lid is geworden.
Postbus 74, 6190 AB Beek
www.brztennis.nl
IBAN-nummer: NL49RABO0115171541 – BIC: RABONL2U
KVK-nummer: 40187861
Pagina 2 van 3
LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK
Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB)
Mogen wij uw hulp vragen?
Verenigingen kunnen bestaan bij gratie van vrijwilligers. Wij willen u vragen om beneden aan te geven of wij u
mogen benaderen voor een actieve rol in onze vereniging. De vereniging kan hulp gebruiken op verschillende
vlakken: sponsoring, kennis, ervaring, handjes. Uw hulp zal altijd dankbaar worden aanvaard of het
eenmalige ondersteuning, commissiewerk, bestuurswerk of de organisatie van 1 jaarlijkse activiteit is. Hier
beneden kunt u aangeven waar uw interesse en mogelijkheden liggen. Een bestuurslid of
commissieverantwoordelijke zal dan contact met u opnemen.
Technische commissie
Sponsorcommissie
Jeugdcommissie
Recreantencommissie
Accommodatiecommissie
Sponsoring
Nu nog niet maar vanaf …………………..kunt u mij benaderen
Postbus 74, 6190 AB Beek
www.brztennis.nl
IBAN-nummer: NL49RABO0115171541 – BIC: RABONL2U
KVK-nummer: 40187861
Pagina 3 van 3
Download