Persbericht Samenwerkingsovereenkomst om te komen

advertisement
Persbericht
Samenwerkingsovereenkomst om te komen tot sportzorgprogramma's
Ons kenmerk:
Pagina: 01/02
Datum: 22-05-2013
Op donderdag 23 mei a.s. tekent de gemeente Beek samen met 11
zorgpartners een samenwerkingsconvenant voor de ontwikkeling van
innovatieve sport-zorgprogramma’s. Deze sport-zorgprogramma’s zijn
gericht op bijzondere doelgroepen, namelijk mensen met een beperking,
chronisch zieken, ouderen en jeugd met achterstanden. Het betreft een pilot
waarbij deze sport-zorgprogramma’s vanuit Sportlandgoed De Haamen in
Beek, als kenniscentrum voor aangepast sporten, worden ontwikkeld voor
de regio Westelijke Mijnstreek.
De sport-zorgprogramma’s bieden de mogelijkheid om mensen met
gezondheidsproblemen of een lichamelijke of verstandelijke beperking meer te
laten bewegen en daar waar mogelijk te laten integreren binnen de reguliere
verenigingen. Hiermee wordt ingespeeld op wijzigingen in de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de kanteling in de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (Wmo). Met de sport-zorgprorgamma’s wordt een unieke verbinding gelegd tussen gezondheid, AWBZ-zorg, Wmo en sport.
De pilot spitst zich toe op drie sportzorgprogramma’s. Het eerste - Gezond
Sporten - is bedoeld voor mensen met gezondheidsproblemen als diabetes of
hart- en vaatziekten, die na een ziekte of revalidatie weer willen gaan sporten.
Onder begeleiding van o.a. een fysiotherapeut wordt een beweegprogramma op
maat gegeven. Het tweede programma - Aangepast Sporten – zal worden
ingevuld door zorgaanbieders en richt zich op mensen met een licham elijke,
verstandelijke en/of psychische beperking, die al dan niet in combinatie met
dagbestedingsactiviteiten gaan sporten in samenwerking met sportverenigingen
en vrijwilligers. Het derde sportzorgprogramma - Samen Sporten - zal zich erop
richten om mensen als lid onder te brengen bij reguliere verenigingen.
De pilot in de gemeente Beek wordt in eerste instantie bekostigd door de
provincie en de vier gemeenten in de regio Westelijke Mijnstreek. Daarnaast
stellen de elf zorgpartners mensen, materieel en k ennis beschikbaar.
Over Sportlandgoed De Haamen
Sportlandgoed De Haamen in de gemeente Beek, tussen de kernen Beek en
Neerbeek, heeft een bijzondere functie binnen Sportzone Limburg. Speciale
aandacht gaat hier uit naar ouderen, chronisch zieken en mense n met een
beperking. Zij krijgen in Beek een voorzieningenaanbod dat nergens anders in de
regio voorhanden is. Aangepaste accommodaties en hulpmiddelen (zoals
sportrolstoelen), een breed beweegaanbod en professionele begeleiding zijn
Postbus 20
6190 AA Beek
Raadhuisstraat 9
6191 KA Beek
T 046-43 89 222
F 046-43 77 757
E [email protected]
www.gemeentebeek.nl
volledig geïntegreerd in het totale aanbod op het sportlandgoed. Dit alles wordt
aangeboden door een unieke samenwerking van onder meer sportverenigingen,
gehandicaptenorganisaties en de zorg. In De Haamen krijgt ook
talentontwikkeling voor aangepaste sporten een plek.
Pagina: 02/02
Download